פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך יורה דעה רמה ז


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

מושיבין מלמדי תינוקות בכל עיר ועיר. וכל עיר שאין בה מלמד תינוקות, מחרימין אנשי העיר עד שיושיבו מלמד תינוקות. ואם לא השיבו, מחריבין העיר, שאין העולם מתקים אלא בהבל פיהם של תינוקות של בית רבן.(זועיין בחושן המשפט קס"ג סעיף ג).

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ז) ועיין בחשן המשפט סימן קס"ג סעיף ג' - שם בסוף הסעיף כתב הרב שכר מלמד שקבלו הקהל היאך נגבה:באר היטב

(ז) בחוה"מ:    שם בסוף הסעיף וכתב הרב שכר המלמד היאך נגבה.▲ חזור לראש