עין משפט ונר מצוה/יבמות/פרק ח

דף ע עמוד א עריכה

א ב מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה י' והלכה יב, סמ"ג לאוין רצח, טור יו"ד שם:

ב ג מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה י"ג:

ג ד מיי' פ"י מהל' איסורי ביאה הלכה ג', סמג לאוין קיט, טור ושו"ע אה"ע סי' ה' סעיף ב':

ד ה מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה י', טור יו"ד סימן שלא:

ה ו ז מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה ה':

דף ע עמוד ב עריכה

ו א מיי' פ"ג מהל' בכורים הלכה ה', ומיי' פי"ב מהל' אבות הטומאה הלכה ט"ו:

ז ב מיי' פ"א מהל' מילה הלכה א', סמג עשין כח, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"א:

ח ג מיי' פ"ה מהל' קרבן פסח הלכה ה', ומיי' פ"ט מהל' קרבן פסח הלכה ט':

דף עא עמוד א עריכה

ט א מיי' פ"ט מהל' קרבן פסח הלכה ז':

י ב מיי' פ"ט מהל' קרבן פסח הלכה ח':

יא ג מיי' פ"ט מהל' נדרים הלכה כ"ב, טור ושו"ע יו"ד סי' רי"ז סעיף מ"א:

יב ד מיי' פ"ט מהל' נדרים הלכה כ"ב, טור ושו"ע יו"ד סי' רי"ז סעיף מ"ב:

יג ה מיי' פ"א מהל' מילה הלכה ז', סמג עשין כח, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ח סעיף א', וטור ושו"ע יו"ד סי' רס"ג סעיף ד':

יד ו מיי' פ"ט מהל' נדרים הלכה ט':

טו ז מיי' פי"א מהל' תרומות הלכה ז':

טז ח מיי' פ"ט מהל' נדרים הלכה ט':

יז ט י מיי' פ"א מהל' מילה הלכה ט"ז, סמג עשין כח, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ב סעיף ב':

דף עא עמוד ב עריכה

יח א מיי' פי"א מהל' פרה אדומה הלכה ג', סמ"ג עשין רלג:

דף עב עמוד א עריכה

יט א ב מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה י', טור י"ד סימן שלא:

כ ג מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה י"א:

כא ד מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה י"ד:

כב ה ו מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה י"א:

כג ז ח מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה ט':

כד ט מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה י"א, סמג עשין מה, טור ושו"ע אה"ע סי' מ"ד סעיף ה':

כה י מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה י"ב, טור י"ד סימן שלא:

כו כ מיי' פ"א מהל' מילה הלכה ח', סמג עשין נז, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ב סעיף א':

דף עב עמוד ב עריכה

כז א מיי' פי"ט מהל' פסולי המוקדשין הלכה ד' והלכה ה:

כח ב מיי' פ"י מהל' פרה אדומה הלכה ו':

כט ג מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה ב', טור י"ד סימן שלח:

ל ד מיי' פ"א מהל' פרה אדומה הלכה י"ג:

לא ה מיי' פ"ג מהל' מעשר שני הלכה ד':

לב ו מיי' פ"ו מהל' פרה אדומה הלכה ב', סמג עשין רלב:

לג ז מיי' פ"י מהל' פרה אדומה הלכה ו', סמג עשין רלג:

דף עג עמוד א עריכה

לד א מיי' פ"א מהל' פרה אדומה הלכה י"ג:

לה ב מיי' פ"ג מהל' מעשר שני הלכה ד', סמג לאוין רסב ולאו רסג:

לו ג מיי' פ"ג מהל' בכורים הלכה ה', ומיי' פ"ד מהל' בכורים הלכה י"ד:

לז ד מיי' פ"ב מהל' מעשר שני הלכה א':

לח ה מיי' פ"ב מהל' בכורים הלכה א', ומיי' פ"ג מהל' בכורים הלכה ה':

לט ו מיי' פי"א מהל' מעשר שני הלכה א', ומיי' פ"ג מהל' בכורים הלכה י':

מ ז מיי' פ"ג מהל' מעשר שני הלכה ה', ומיי' פ"ג מהל' בכורים הלכה ה':

מא ח מיי' פי"א מהל' מעשר שני הלכה ח':

מב ט מיי' פ"ג מהל' מעשר שני הלכה ב':

דף עג עמוד ב עריכה

מג א מיי' פ"ג מהל' בכורים הלכה ה':

מד ב ג מיי' פי"ב מהל' אבות הטומאה הלכה ט"ו, ומיי' פ"ג מהל' מעשר שני הלכה א':

מה ד מיי' פ"ב מהל' תרומות הלכה י"ד, ומיי' פי"א מהל' תרומות הלכה א', טור ושו"ע יו"ד סי' של"א סעיף י"ט:

מו ה מיי' פי"ג מהל' פסולי המוקדשין הלכה א':

מז ו מיי' פי"ג מהל' פסולי המוקדשין הלכה ג':

מח ז מיי' פ"א מהל' מעילה הלכה א':

מט ה מיי' פי"ח מהל' פסולי המוקדשין הלכה י"ג:

נ ט מיי' פ"ב מהל' ביאת המקדש הלכה ז' והלכה ח, ומיי' פי"ב מהל' אבות הטומאה הלכה ט"ו:

נא י מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה א':

נב כ מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ו', ומיי' פ"י מהל' תרומות הלכה א':

נג ל מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ה':

נד מ נ מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה ג':

דף עד עמוד א עריכה

נה א מיי' פ"ד מהל' פרה אדומה הלכה י"ד:

נו ב מיי' פ"ב מהל' תרומות הלכה י"ד, ומיי' פי"א מהל' תרומות הלכה א', טור ושו"ע יו"ד סי' של"א סעיף י"ט:

דף עד עמוד ב עריכה

נז א מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ט':

נח ב מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ז':

נט ג מיי' פ"ג מהל' מעשר שני הלכה ד', סמג לאוין רסד:

ס ד מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה ב', סמג לאוין רט:

סא ה מיי' פ"א מהל' מחוסרי כפרה הלכה א', ומיי' פי"ח מהל' פסולי המוקדשין הלכה י"ד:

סב ו מיי' פ"ד מהל' איסורי ביאה הלכה ב':

דף עה עמוד א עריכה

סג א מיי' פ"ה מהל' מטמאי משכב ומושב הלכה ד':

סד ב ג מיי' פ"י מהל' אבות הטומאה הלכה א' והלכה ג:

סה ד מיי' פט"ז מהל' איסורי ביאה , סמג לאוין קי, טור ושו"ע אה"ע סי' ה' סעיף ז':

דף עה עמוד ב עריכה

סו א מיי' פט"ז מהל' איסורי ביאה הלכה ח', סמג לאוין קי, טור ושו"ע אה"ע סי' ה' סעיף י':

סז ב מיי' פט"ז מהל' איסורי ביאה הלכה ג', טור ושו"ע אה"ע סי' ה' סעיף ב':

סח ג מיי' פט"ז מהל' איסורי ביאה הלכה ה', טור ושו"ע אה"ע סי' ה' סעיף ה':

סט ד מיי' פט"ז מהל' איסורי ביאה הלכה ד', טור ושו"ע אה"ע סי' ה' סעיף ב':

ע ה מיי' פט"ז מהל' איסורי ביאה הלכה ד', טור ושו"ע אה"ע סי' ה' סעיף ג':

דף עו עמוד א עריכה

עא א מיי' פט"ז מהל' איסורי ביאה הלכה ה', סמג לאוין קי, טור ושו"ע אה"ע סי' ה' סעיף ו':

עב ב ג ד מיי' פט"ז מהל' איסורי ביאה הלכה ה', טור ושו"ע אה"ע סי' ה' סעיף ד':

עג ה מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ח', סמג לאוין קכז, טור ושו"ע אה"ע סי' כ' סעיף ב':

עד ו ז ח מיי' פט"ז מהל' איסורי ביאה הלכה א', סמג לאוין קיח, טור ושו"ע אה"ע סי' ה' סעיף א':

עה ט מיי' פט"ו מהל' איסורי ביאה הלכה ל"ג:

עו י מיי' פי"ג מהל' איסורי ביאה הלכה ט"ז:

עז כ מיי' פי"ג מהל' איסורי ביאה הלכה ט"ו:

דף עו עמוד ב עריכה

עח א מיי' פי"ב מהל' איסורי ביאה הלכה י"ח, סמג לאוין קיד, טור ושו"ע אה"ע סי' ד' סעיף ב':

עט ב מיי' פי"ב מהל' איסורי ביאה הלכה י"ט, טור ושו"ע אה"ע סי' ד' סעיף ג':

פ ג מיי' פ"ה מהל' מלכים הלכה ג':

דף עז עמוד א עריכה

פא א טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ב סעיף ל"ו בהג"ה:

פב ב ג מיי' פי"ט מהל' איסורי ביאה הלכה י"ג, טור ושו"ע אה"ע סי' ד' סעיף ו':

דף עח עמוד א עריכה

פג א מיי' פי"ב מהל' איסורי ביאה הלכה י"ט, סמג לאוין קיב, טור ושו"ע אה"ע סי' ד' סעיף ג':

פד ב מיי' פי"ב מהל' איסורי ביאה הלכה י"ט, טור ושו"ע אה"ע סי' ד' סעיף ו':

פה ג מיי' פי"ב מהל' איסורי ביאה הלכה כ', טור ושו"ע אה"ע סי' ד' סעיף ד':

פו ד מיי' פט"ו מהל' איסורי ביאה הלכה ד', סמג לאוין קיז, טור ושו"ע אה"ע סי' ד' סעיף כ':

פז ה מיי' פי"ב מהל' איסורי ביאה הלכה כ', סמג שם קיב קטז, טור ושו"ע אה"ע סי' ד' סעיף ו':

פח ו מיי' פ"ד מהל' פסולי המוקדשין הלכה ו':

פט ז מיי' פ"ד מהל' פסולי המוקדשין הלכה ה':

צ ח מיי' פ"ד מהל' פסולי המוקדשין הלכה א':

צא ט מיי' פי"ג מהל' איסורי ביאה הלכה ז', סמג לאוין קטז, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ח סעיף ו':

צב י מיי' פ"א מהל' מקואות הלכה י"ב, סמג עשין רמח, טור ושו"ע יו"ד סי' קצ"ח סעיף א':

דף עח עמוד ב עריכה

צג א מיי' פ"ט מהל' עבדים הלכה ג', סמג עשין רב:

צד ב מיי' פי"ב מהל' איסורי ביאה הלכה כ', טור ושו"ע אה"ע סי' ד' סעיף ז':

צה ג מיי' פט"ו מהל' איסורי ביאה הלכה כ"א, סמג לאוין קיז, טור ושו"ע אה"ע סי' ד' סעיף א':

צו ד מיי' פי"ב מהל' איסורי ביאה הלכה כ"ב והלכה כג, סמג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' ד' סעיף א':

דף עט עמוד א עריכה

צז א טור ושו"ע יו"ד סי' שצ"ד סעיף ב':

צח ב מיי' פי"ב מהל' איסורי ביאה הלכה כ"ד, ומיי' פי"ט מהל' איסורי ביאה הלכה י"ז:

צט ג מיי' פ"ב מהל' ממרים הלכה ד':

ק ד מיי' פי"ב מהל' איסורי ביאה הלכה כ"ב והלכה כג:

דף עט עמוד ב עריכה

קא א מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה ד' והלכה ח, סמג עשין נא, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ב סעיף ג':

קב ב ג מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה ב' והלכה ח, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ב סעיף א':

קג ד (מיי' פי"ז מהל' איסורי ביאה ), טוש"ע שם:

קד ה מיי' פי"ח מהל' איסורי ביאה הלכה ג', סמג לאוין קפא, טור ושו"ע אה"ע סי' ו' סעיף ח':

קה ו טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ב סעיף ג' בהג"ה:

קו ז מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה ד', טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ד סעיף ב':

קז ח מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה ד', טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ד סעיף א', וטור ושו"ע אה"ע סי' קע"ג סעיף ג':

דף פ עמוד א עריכה

קח א מיי' פ"ב מהל' איסורי מזבח הלכה י"ב:

קט ב מיי' פ"ב מהל' אישות הלכה ד' והלכה יא, סמג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ה סעיף י"ב וסעיף יג, וטור ושו"ע אה"ע סי' קע"ב סעיף ו':

קי ג (מיי' שם), טוש"ע שם סעיף יב בהג"ה:

קיא ד מיי' פ"ז מהל' ממרים הלכה ה' והלכה ו:

קיב ה מיי' פ"ב מהל' אישות הלכה ה':

קיג ו מיי' פ"ב מהל' אישות הלכה ד' והלכה יא, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ה סעיף י"ב:

קיד ז מיי' פ"א מהל' מילה הלכה י"ג, ומיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' ש"ל סעיף ח', וטור ושו"ע יו"ד סי' רס"ו סעיף י"א:

דף פ עמוד ב עריכה

קטו א מיי' פ"א מהל' מילה הלכה י"ג, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ו סעיף י"א:

קטז ב מיי' פט"ו מהל' איסורי ביאה הלכה י"ט, טור ושו"ע אה"ע סי' ד' סעיף י"ד:

קיז ג מיי' פ"ב מהל' אישות הלכה י"א, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ב סעיף ו', וטור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ה סעיף י"ב:

קיח ד ה ו ז ח ט י מיי' פ"ב מהל' אישות הלכה י"ג, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ב סעיף ה':

קיט כ מיי' פ"ב מהל' אישות הלכה ד', טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ב סעיף ו':

קכ ל מ נ מיי' פ"ב מהל' אישות הלכה ו', טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ב סעיף ד':

קכא ס ע טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ב סעיף א' בהג"ה:

דף פא עמוד א עריכה

קכב א מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה י"ד, סמ"ג לאוין רצח, טור י"ד סימן שלא:

קכג ב ג מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ט"ו:

קכד ד (מיי' פ"א מהל' תרומות ), סמג עשין מג, טור ושו"ע יו"ד סי' של"א סעיף ב':

קכה ה מיי' פי"ד מהל' תרומות הלכה ב':

קכו ו טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ו סעיף ג':

דף פא עמוד ב עריכה

קכז א מיי' פט"ו מהל' מאכלות אסורות הלכה י"ד:

קכח ב מיי' פט"ז מהל' מאכלות אסורות הלכה ט', טור ושו"ע יו"ד סי' ק"י סעיף א':

קכט ג מיי' פ"ו מהל' פסולי המוקדשין הלכה כ"ג:

קל ד מיי' פ"ו מהל' פסולי המוקדשין הלכה כ"ד:

דף פב עמוד א עריכה

קלא א מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה כ', סמג עשין עה, טור ושו"ע יו"ד סי' ק"ב סעיף א':

קלב ב ג מיי' פי"ג מהל' תרומות הלכה י"ד, טור ושו"ע יו"ד סי' קי"א סעיף א':

דף פב עמוד ב עריכה

קלג א מיי' פ"ד מהל' מקואות הלכה ז', סמג עשין רמח, טור ושו"ע יו"ד סי' ר"א סעיף כ"ד:

קלד ב מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ט"ו:

דף פג עמוד א עריכה

קלה א מיי' פ"ב מהל' אישות הלכה כ"ד, ומיי' פ"ב מהל' נזירות הלכה י':

קלו ב ג ד מיי' פ"ג מהל' שמיטה ויובל הלכה י"א, סמג לאוין רסז:

קלז ה מיי' פ"ז מהל' איסורי ביאה הלכה א', סמג לאוין קיא:

דף פג עמוד ב עריכה

קלח א מיי' פ"ה מהל' כלאים הלכה ח', טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ו סעיף ד':

קלט ב מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ט"ו:

קמ ג מיי' פ"ג מהל' איסורי מזבח הלכה ו' והלכה יא, ומיי' פ"ז מהל' פסולי המוקדשין הלכה ד':

קמא ד מיי' פ"ג מהל' איסורי מזבח הלכה ג':

דף פד עמוד א עריכה

קמב א מיי' פ"א מהל' תמורה הלכה י"ז: