שולחן ערוך אבן העזר קעב ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

סריס אדם (פרוש, שנסתרס ונחתך בידי אדם), שהיה לו שעת הכשר, חולצין לאשתו או מיבמין, והוא חולץ ואינו מיבם, מפני שפסול לבא בקהל. ואם עבר ובא עליה, קנה, ומוציא בגט.

ואם היה יבמתו גירת או שאר אשה המתרת לפצוע דכא, מתר ליבמה (נ"י פ' הערל):

מפרשים

באר היטב

(א) אדם וכו':    או מייבמין והוא חולץ ואינו מייבם. עיין תוס' י"ט פרק ח' דיבמות משנה ד' מ"ש על הרמב"ם וכנה"ג מיישבו.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש