עין משפט ונר מצוה/יבמות/פרק א

דף ב עמוד אעריכה

א א מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה יד , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קעג סעיף א:

דף ב עמוד בעריכה

ב א מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה טז , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קעג סעיף יב:

ג ב מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה כא , טור ושו"ע אה"ע סי' קעג סעיף ז:

ד ג מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה יד , טור ושו"ע אה"ע סי' קעג סעיף א:

ה ד מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה כב , טור ושו"ע אה"ע סי' קעג סעיף ז:

דף ג עמוד אעריכה

ו א מיי' פ"א מהל' יבום הלכה יט:

דף ג עמוד בעריכה

ז א מיי' פ"י מהל' טומאת צרעת הלכה ה , ומיי' פ"ו מהל' יבום הלכה י:

דף ד עמוד אעריכה

ח א מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה יד , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קסה סעיף ד , [ וברב אלפס פרק ז דכתובות דף קא ]:

ט ב מיי' פ"יא מהל' עבודת כוכבים הלכה טו , סמ"ג לאוין נה , טור ושו"ע יו"ד סי' קעט:

י ג מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה יג:

דף ד עמוד בעריכה

יא א ב מיי' פ"י מהל' כלאים הלכה יב והלכה ט"ז , סמ"ג לאוין רפג , טור ושו"ע יו"ד סי' שא סעיף א והלכה ו:

יב ג מיי' פ"ג מהל' ציצית הלכה ב:

יג ד מיי' פ"י מהל' כלאים הלכה א , סמ"ג לאוין רפג , טור ושו"ע יו"ד סי' רצח סעיף א:

יד ה מיי' פ"ג מהל' ציצית הלכה ה , סמ"ג עשין כו , טור ושו"ע או"ח סי' ט סעיף ב:

טו ו מיי' שם (ופי' מהל' כלאים) , סמ"ג עשין כו , טור ושו"ע או"ח סי' ט סעיף ג:

דף ה עמוד אעריכה

טז א מיי' פ"יב מהל' עבודת כוכבים הלכה א , סמג לאוין כא , טור ושו"ע יו"ד סי' קפא סעיף ב:

יז ב מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה יא:

דף ה עמוד בעריכה

יח א מיי' פ"א מהל' ציצית הלכה י , סמ"ג עשין כו , טור ושו"ע או"ח סי' יא סעיף יב:

יט ב מיי' פ"י מהל' כלאים הלכה ג , סמ"ג לאוין רפג , טור ושו"ע יו"ד סי' ש סעיף ב:

כ ג מיי' פ"י מהל' כלאים הלכה ב , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' ש סעיף א:

כא ד מיי' פ"ו מהל' ממרים הלכה יב , סמג עשין קיב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמ סעיף טו:

דף ו עמוד אעריכה

כב א מיי' פ"א מהל' בית הבחירה הלכה יב:

דף ו עמוד בעריכה

כג א מיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה א:

כד ב מיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה ב:

כה ג מיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה ז:

כו ד מיי' פ"יא מהל' סנהדרין הלכה ב , ומיי' פ"כד מהל' שבת הלכה ז:

דף ז עמוד אעריכה

כז א ב מיי' פ"ד מהל' מחוסרי כפרה הלכה ב:

דף ז עמוד בעריכה

כח א מיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה ה:


דף ח עמוד בעריכה

כט א מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה ט , סמג לאוין קח , טור ושו"ע אה"ע סי' טו סעיף כו:

ל ב מיי' וסמג וטוש"ע שם:

לא ג מיי' פ"א מהל' יבום הלכה טו , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קסח סעיף א:

לב ד מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה י , סמג עשין שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קסו סעיף ז:

לג ה מיי' פ"יב מהל' שגגות הלכה א:

דף ט עמוד אעריכה

לד א מיי' פ"א מהל' שגגות הל' א ב ד:

לה ב מיי' פ"ד מהל' ע"ז הלכה ו:


דף י עמוד בעריכה

לו א מיי' פ"א מהל' יבום הלכה כב , טור ושו"ע אה"ע סי' קסב סעיף ב:

דף יא עמוד אעריכה

לז א מיי' פ"א מהל' יבום הלכה יב , טור ושו"ע אה"ע סי' קסב סעיף א:

לח ב מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה יט , טור ושו"ע אה"ע סי' קעג סעיף יא:

לט ג מיי' פ"א מהל' סוטה הלכה ח , ומיי' פ"כד מהל' אישות הלכה כד , טור ושו"ע אה"ע סי' קטו סעיף ח:

מ ד מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה יט:

דף יא עמוד בעריכה

מא א מיי' פ"יא מהל' גירושין הלכה יב , סמג לאוין פב , טור ושו"ע אה"ע סי' י סעיף א:

מב ב ג מיי' פ"יא מהל' גירושין הלכה יד , סמג עשין מח:

מג ד מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה ב , סמג לאוין קיז:

מד ה מיי' פ"א מהל' יבום הלכה י , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קסא סעיף ב:

מה ו מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה יג , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קעד סעיף ב:

דף יב עמוד אעריכה

מו א מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה כב , טור ושו"ע אה"ע סי' קעג סעיף ז:

מז ב ג מיי' פ"יא מהל' גירושין הלכה טז והלכה יז , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קנה סעיף יא , וטור ושו"ע אה"ע סי' קעג סעיף יד:

מח ד מיי' פ"ז מהל' יבום הלכה ח , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קעב סעיף א:

דף יב עמוד בעריכה

מט א מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה כ והלכה כא , טור ושו"ע אה"ע סי' קעב סעיף א , וטור ושו"ע אה"ע סי' קעג סעיף ט:

נ ב מיי' פ"ב מהל' אישות הלכה ט , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קנה סעיף יב:

דף יג עמוד אעריכה

נא א מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה כא , טור ושו"ע אה"ע סי' קעג סעיף ז:

נב ב מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה יב , טור ושו"ע אה"ע סי' קעג סעיף ב:

דף יג עמוד בעריכה

נג א מיי' פ"יז מהל' איסורי ביאה הלכה ח:

נד ב מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה ד והלכה ו והלכה ז , סמג עשין מד"ס ד , טור ושו"ע או"ח סי' תרפח:

נה ג מיי' פ"יב מהל' עבודת כוכבים הלכה יא , סמ"ג לאוין סב , טור ושו"ע יו"ד סי' קפ סעיף ו:

נו ד מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה יח , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תסח סעיף ג והלכה ד:

דף יד עמוד אעריכה

נז א מיי' פ"יב מהל' עבודת כוכבים הלכה יד:

נח ב מיי' פ"ב מהל' מילה הלכה ו , סמג עשין נח , טור ושו"ע או"ח סי' שלא סעיף ו , טור ושו"ע יו"ד סי' רסו סעיף ב:


דף טו עמוד אעריכה

נט א מיי' פ"ח מהל' מקואות הלכה א , סמג עשין רמח , טור ושו"ע יו"ד סי' רא סעיף מ וסעיף נב:

דף טו עמוד בעריכה

ס א מיי' פ"יא מהל' טומאת אוכלין הלכה ז:

דף טז עמוד אעריכה

סא א מיי' פ"א מהל' תרומות הלכה ה , ומיי' פ"ד מהל' שמיטה ויובל הלכה כז:

סב ב מיי' פ"א מהל' תרומות הלכה ה , ומיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה טז:

סג ג מיי' פ"א מהל' תרומות הלכה ה:

סד ד מיי' פ"ד מהל' מטמא משכב ומושב הלכה י:


דף יז עמוד אעריכה

סה א מיי' פ"יב מהל' איסורי ביאה הלכה ז: