ספר היובלים/מד

ספר היובליםאבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמבמגמדמהמומזמחמטנ

אעריכה

ויסע ישראל ממושבו [חברון] בראש החודש השלישי ויבוא בארה שבע, ויזבח זבח לאלוהי אביו יצחק בשביעי לחודש הזה:

בעריכה

ויזכור יעקב את החלום אשר חלם בבית אל, ויירא מרדה מצרימה:

געריכה

ובעלות על לבבו לשלוח לאמור ליוסף כי יבוא אליו וכי הוא לא ירד שמה, ישב שם שבעת ימים אולי יוודע אליו במראה אם ישב או ירד:

דעריכה

ויעש את חג הקציר בכורי פרי האדמה מן הדגן הישן, כי לא היה מלוא חופנים זרע בכל ארץ כנען רק בצורת לכל חיה ובהמה ועוף ואדם:

העריכה

ובשישה עשר נראה אליו האלוהים ויאמר יעקב יעקב, ויאמר הנני:

ועריכה

ויאמר אליו אנכי אלהי אבותיך אברהם ויצחק, אל תירא ורדה מצרימה כי לגוי גדול אשימך שם:

זעריכה

אנכי ארד עמך ואנכי אשיבך אל הארץ הזאת להקבר שם, ויוסף ישית ידיו על עיניך, אל תירא לך מצרימה:

חעריכה

ויסעו בניו ובני בניו, וישאו את אביהם ואת רכושם בעגלות:

טעריכה

ויסע ישראל מבאר שבע בשישה עשר לחודש השלישי הזה, וילך ארצה מצרים:

יעריכה

וישלח ישראל את יהודה בנו לפניו אל יוסף לראות את ארץ גושן:

יאעריכה

כי יוסף אמר לאחיו לבוא שמה לשבת שם, ולהיות קרובים אליו:

יבעריכה

וארץ טובה היא בארץ מצרים וקרובה אליו [....]:

יגעריכה

אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב אביהם:

ידעריכה

יעקב אביהם, ראובן בכור ישראל:

טועריכה

ואלה שמות בניו, חנוך פלוא חצרן כרמי, חמשה:

טזעריכה

שמעון ובניו, ואלה שמות בניו ימואל ימין אהד יכין צוהר שאול בן (הצפנזית) [הכנענית], שבעה:

יזעריכה

לוי ובניו, ואלה שמות בניו גרשון ומררי, ארבעה:

יחעריכה

יהודה ובניו, ואלה שמות בניו שלה פרץ וזרח:

יטעריכה

יששכר ובניו, ואלה שמות בניו תולע פואה ושוב ושם [שמרון], חמשה:

כעריכה

זבולון ובניו, ואלה שמות בניו סרד ואלון ויחלאל, ארבעה:

כאעריכה

ואלה בני יעקב אשר ילדה לאה ליעקב בפדן ארם, שישה בנים ואחות אחת אשר להם דינה:

כבעריכה

ויהי כל נפש בני לאה ובניהם הבאה ליעקב אביהם מצרימה עשרים ותשע, עם יעקב אביהם היו שלושים:

כגעריכה

ובני זלפה שפחת לאה אשת יעקב אשר ילדה ליעקב גד ואשר:

כדעריכה

ואלה שמות בניהם הבאים אתם מצרימה בני גד צפיון אגתי שוני אזון ערבי ארדי ואראלי, שמונה:

כהעריכה

בני אשר ימנה (ישוע) [ישוה וישלו] ובריעה ושרה אחותם, כל נפש ארבע עשרה וכל בני לאה ארבעים וארבעה:

כועריכה

ובני רחל אשת יעקב יוסף ובנימין:

כזעריכה

ויולד ליוסף במצרים עד בוא אביו מצרימה, אשר ילדה לו אוסנת בת פוטיפרע מאון, את מנשה ואת אפרים, שלושה:

כחעריכה

בני בנימין לאבעל אשבל גרא נעמן אברודיה רפא יניני חופים יעם געם, אחד עשר, וכל בני רחל ארבעה עשר:

כטעריכה

ובני בלהה שפחת רחל אשת יעקב אשר ילדה ליעקב, דן ונפתלי:

לעריכה

ואלה שמות בניהם הבאים אתם מצרימה, בני דן חושים שמון אשוד ישק שלמה, שישה:

לאעריכה

וימותו במצרים בשנת בואם שמה, ויוותר לדן חשים לבדו:

לבעריכה

ואלה שמות בני נפתלי יחצאל גוני יצר יכום אוח, שישה:

לגעריכה

וימת אוח הנולד אחר השנה הראשונה לשני הרעב, וכל בני רחל יחד היו עשרים ושישה:

לדעריכה

וכל הנפש ליעקב הבאה מצרימה, שבעים נפש:

להעריכה

אלה בניו ובני בניו יחדיו שבעים וחמישה, מהם מתו במצרים על פני יוסף, ובנים לא היו להם:

לועריכה

ובארץ כנען מתו ליהודה שני בניו ער ואונן, ובנים לא היו להם:

לזעריכה

ובני ישראל קברו את המתים, ויהיו כמספר נפש השבעים: