ספר היובלים/כא

ספר היובליםאבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמבמגמדמהמומזמחמטנ

אעריכה

ובשנה השישית לשבוע השביעי ליובל ההוא, קרא אברהם אל יצחק בנו ויצווהו לאמור:

בעריכה

הנה נא זקנתי לא ידעתי יום מותי, כי שבע ימים אנוכי:

געריכה

והנני בן מאה שנה ושבעים שנה וחמש שנים, ובכל ימי חיי זכרתי את ה' ובקשתי בכל לבבי לעשות רצון אלוהי ולהתהלך בתומי בכל דרכיו:

דעריכה

אלילים שנאה נפשי למען שיתי את ליבי לעשות חפץ בוראי, כי אלוהים חיים הוא וקדוש ונאמן וצדיק בכל ואין עול בו לא ישא פנים ולא יקח שוחד:

העריכה

כי אלוהי צדק הוא, פוקד עוון כל העוברים על מצוותיו והמפירים את בריתו:

ועריכה

וגם אתה בני שמור מצוותיו חוקתו ומשפטו ואל תלכו אחרי הטמאים והפסילים והמסכות, ואל תאכלו דם מחיה ועד בהמה ועד צפור כל כנף אשר יעופף בשמים:

זעריכה

וכי תשחט זבח שלמים לרצונו תזבחהו, שחטהו ואת דמו שפוך על המזבח עם סולת ומנחה בלולה בשמן על נסכים:

חעריכה

הקריבה את הכל יחד על מזבח העולה, לריח ניחוח לה':

טעריכה

כחלב זבח התודה תקטיר אותם על אש המזבח, החלב המכסה את הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב

יעריכה

ואת שתי הכליות ואת כל החלב אשר עליהן ואשר על הכסלים, ואת הכבד על הכליות הכרוכות בו:

יאעריכה

והקרבת את הכל לריח ניחוח לרצון לפני ה' על מנחתם ונסכיהם כמשפט, לריח ניחוח לחם אשה לה':

יבעריכה

אך את הבשר תאכל ביום קרבנו וממחרת, ולא תבוא עליו השמש ביום השני בטרם יאכל:

יגעריכה

ולא יניח ממנו עד היום השלישי כי לא לרצון הוא פיגול יהיה, ולא ייאכל עוד:

ידעריכה

כל האוכלים ממנו עוונם ישאו, כי כן מצאתי כתוב בספר אבותי הראשונים בדברי חנוך ונח:

טועריכה

על קרבן מנחותיך תקריב מלח, ולא תשבית ברית מלח מעל כל מנחותיך לפני ה'

טזעריכה

ובעצי העולה תשמר מקחת עצים אחרים לעולה, מלבד עצי שקמה ועצי שטים ומקל שקד וגופר (כופר) ואלון וארז וברוש ואתרוג ועץ שמן והדס ודפנא וארז ערבה ובושם:

יזעריכה

מאת מיני עץ האלה תערוך תחת האש על המזבח אחרי אשר בחנת מראהו, ולא תשים עליו [...] עץ רקב:

יחעריכה

עץ קשה ותמים דשן ורענן יהיה ולא עץ יבש, כי ריחו נמר ולא עמד טעמו בו:

יטעריכה

מלבד העצים האלה לא תשים עץ אחר כי אין ריח בו, והעלית ריח ניחוחו השמימה

כעריכה

שמור בני את המצוה הזאת לעשותה, למען תעשה הישר בכל משלח ידך

כאעריכה

בכל עת יהיה בשרך טהור ורחצת במים בטרם תגש להקריב על המזבח, ורחצת ידים ורגלים בטרם תקרב אל המזבח:

כבעריכה

והיה ככלותך להקריב את האשה תרחץ שנית ידיך ורגליך, ולא יראה כתם דם בכם ובבגדיכם:

כגעריכה

השמר מאוד בני השמר מאוד בדם קבור תקברנו בארץ ולא תאכל דם כי הוא הנפש, לא תאכל כל דם:

כדעריכה

ולא תקח כופר על דם אדם לבל ינקה שופכו חינם, כי הדם הזה הנשפך יחניף את הארץ ולא תטהר מן הדם כי אם בדם שופכו

כהעריכה

ולא תקח כופר ושוחד לדם אדם, דם תחת דם:

כועריכה

ונרציתם לפני ה' אל עליון, ושמר לך את הטוב למען תנצר מכל רע ולמען יצילך מכל מות:

כזעריכה

ראה אראה בני את כל מעללי בני אדם והנם חטא ורע, וכל מעשיהם טמא ומרי וקרי ואין צדקה בהם:

כחעריכה

השמר לך אל תלך בדרכיהם מנע רגלך מנתיבתם, ואל תחטא בנפשך לפני אל עליון:

כטעריכה

פן יסתיר פניו ממך ושלח אותך ביד פשעך, והכרית אותך מן הארץ וזרעך ימחה מתחת השמים ואבד שמך וזרעך מכל הארץ:

לעריכה

רחק מכל עלילותיהם ומכל טומאתם ושמרתם את משמרת אל עליון, ועשה רצונו הטוב והישר בכל:

לאעריכה

וברכך בכל מעשה ידיך, והצמיח ממך צמח צדקה על כל הארץ לכל דורות הארץ:

לבעריכה

וידעו את שמי ואת שמך תחת השמים, כל הימים.

לגעריכה

לך בני לשלום יחזקך אל עליון אלוהי ואלוהיך לעשות את רצונו:

לדעריכה

יברך את כל זרעך ושארית זרעך לדורות עולמים בכל ברכת הצדקה והיית ברכה בקרב כל הארץ, ויצא מלפניו בלב שמח: