ספר היובלים/כט

ספר היובליםאבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמבמגמדמהמומזמחמטנ


אעריכה

ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, וילך לבן לגזוז את צאנו בדרך שלושת ימים:

בעריכה

וירא יעקב כי הלך לבן לגזוז את צאנו, ויקרא [ללאה] ולרחל וידבר על ליבן ללכת איתו ארצה כנען:

געריכה

ויספר להן את כל אשר ראה בחלום, ואת כל אשר דיבר איתו לשוב אל בית אביו:

דעריכה

ותאמרנה הננו ללכת אל כל מקום, באשר [תלך] נלכה גם אנחנו איתך:

העריכה

ויברך יעקב את אלהי אביו יצחק ואת אלהי אבי אביו אברהם, ויקם וישא את נשיו ואת בניו ויקח את כל רכושו ויעבור את הנהר, ויבוא אל ארץ הגלעד:

ועריכה

ויעקב הסתיר את מחשבתו מלבן ולא הגיד לו דבר, בשנה השביעית לשבוע הרביעי שב יעקב גלעדה באחד ועשרים לחודש הראשון:

זעריכה

וירדוף לבן אחריו, וידבק את יעקב בהר הגלעד בשלושה עשר יום לחודש השלישי:

חעריכה

ולא נתנו אלהים להרע ליעקב, כי נראה אליו בחלום הלילה:

טעריכה

וידבר לבן עם יעקב, ובחמישה עשר יום [לחודש הזה] עשה יעקב משתה ללבן ולכל הבאים איתו:

יעריכה

וישבע יעקב ללבן ביום ההוא ולבן ליעקב, אם יעבור איש אל רעהו את הר הגלעד לרעה:

יאעריכה

ויעש שם גל אבנים גדול לעד, על כן קרא שם המקום ההוא גלעד [....]:

יבעריכה

אולם לפנים קראו שם ארץ הגלעד ארץ רפאים, כי היא היתה ארץ הרפאים:

יגעריכה

ויולדו שם הרפאים הענקים, וקומתם מעשר עד תשע עד שמונה ועד שבע אמות:

ידעריכה

ומושבותיהם מארץ האמורי עד הר חרמון וטירותיהם חורוניים ועשתרות ואדרעי ומישור ובעון:

טועריכה

וישמידם ה' מפני רעת מעשיהם כי תועבה עשו, ויעזבו את הארץ אל האמורי לשבת תחתיהם, עַם רעים וחטאים:

טזעריכה

ואין היום עם אחר אשר עשה ככל חטאתיהם, על כן לא האריכו ימים על הארץ:

יזעריכה

וישלח יעקב את לבן לארם נהרים אל ארץ הקדם, ויעקב שם את פניו ארץ הגלעד ויעבור את יבוק בחודש התשיעי בעשתי עשר בו:

יחעריכה

וביום ההוא בא אליו עשו אחיו ויעשו שלום ביניהם, ויסע ממנו לארץ שעיר ויעקב ישב בסוכות:

יטעריכה

ובשנה הראשונה לשבוע החמישי ליובל ההוא עבר את הירדן וישב מעבר השני לירדן, וירעה את מקנהו מן הים [...] עד בית שאן ודותן ועקרבים:

כעריכה

וישלח אל יצחק אביו מכל רכושו, בגד ולחם ובשר ומשקה וחלב ושמן וחריצי (חביצי) חלב ומכל התמרים אשר בעמק:

כאעריכה

וגם אל רבקה אמו שלח ארבע פעמים בשנה בין תקופת הירחים, בין החריש ובין הקציר בין אביב לגשם בין חורף לקיץ:

כבעריכה

וישב במגדל אברהם, כי שב יצחק מבאר שבע ויעל אל מגדל אברהם אביו וישב שם בלי עשו בנו:

כגעריכה

בימים ההם כאשר נסע יעקב פדנה ארם, לקח עשו את מחלת בת ישמעאל לו לאשה:

כדעריכה

ויאסוף את כל מקנה אביו ואת נשיו ויעל וישב בהר שעיר, ויעזוב את יצחק אביו לבדו בבאר שבע:

כהעריכה

ויעל יצחק מבאר שבע, וישב במגדל אברהם אביו בהר חברון:

כועריכה

ושמה שלח יעקב את כל אשר שלח לאביו ולאמו מעת לעת [להקל] כל יגונם ויברכו את יעקב בכל לבבם ובכל נפשם: