ספר היובלים/לד

ספר היובליםאבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמבמגמדמהמומזמחמטנ

אעריכה

ובשנה השישית לשבוע הזה ליובל הארבעים וארבעה, שלח יעקב את בניו לשמור את צאנו ועבדיו איתם בשדה שכם:

בעריכה

וייאספו עליהם שבעת מלכי האמורי להכותם נפש בהחבאם תחת השיחים, ולקחת את מקניהם:

געריכה

ונשיהם ויעקב ולוי ויהודה ויוסף ישבו בבית יצחק אביהם כי רוחו נעצב ולא נתן אותם ללכת, ובנימין הקטן שאר את אביו:

דעריכה

ויבואו מלכי תפה ואריזה ושרגן ושילו וגיץ ומלך בית חורון ומניזכיר, וכל היושבים על ההר ההוא היושבים ביערי ארץ כנען:

העריכה

ויוגד ליעקב לאמור מלכי האמורי כיתרו את בניך, ואת מקניהם שבו ויבוזו:

ועריכה

ויקם מביתו הוא ושלושת בניו וכל נערי אביו ונעריו, ויצא לקראתם שמונה מאות איש תופשי חרב:

זעריכה

ויכו אותם בשדה שכם וירדפו אחרי הנסים, ויהרגו את אריזה ואת תפה ואת שרגן ואת אמניסקינו ואת גגניז:

חעריכה

ויאסוף את מקנהו ותעוז ידו עליהם, וישם מס עליהם לתת לו את פרי אדמתם:

טעריכה

ויבנו את רובל ואת תמנת חרס:

יעריכה

וישב בשלום ויכרות להם ברית, ויהיו לו לעבדים עד רדתו עם בניו מצרימה:

יאעריכה

ובשנה השביעית לשבוע ההוא, שלח את יוסף לראות את שלום אחיו מביתו שכמה:

יבעריכה

וימצאם בארץ דותן ויארבו לו ויתנכלו אותו להמיתו:

יגעריכה

ויהי בהנחמם על מחשבתם, וימכרוהו לאורחת ישמעאלים:

ידעריכה

ויורידו אותו מצרימה, וימכרוהו לפוטיפר סריס פרעה שר הטבחים כהן און:

טועריכה

וישחטו בני יעקב שעיר עזים ויטבלו את כתונת יוסף בדמו, וישלחו אותה אל יעקב בעשירי לחודש השביעי[...]:

טזעריכה

ויביאו אותה אליו ויאחזהו השבץ בהתאבלו על מותו, ויאמר חיה רעה אכלה את יוסף:

יזעריכה

וכל אנשי ביתו היו איתו ביום ההוא, ותתפעם רוחם ויתאבלו עימו כל היום:

יחעריכה

ויקומו בניו ובתו לנחמו, וימאן להתנחם על בנו:

יטעריכה

וביום ההוא שמעה בלהה כי אבד יוסף, ותמת באבלה עליו בהיותה בקרפטיפה:

כעריכה

וגם דינה בתו מתה אחרי אבוד יוסף, האבל המשולש הזה קרה את ישראל בחודש אחד:

כאעריכה

ויקברו את בלהה לעומת קבורת רחל, וגם את דינה בתו קברו שמה:

כבעריכה

ויתאבל על יוסף שנה אחת, ולא הסיר מעליו את האבל ויאמר כי ארד אל יוסף אבל שאולה:

כגעריכה

לכן נועד בקרב בני ישראל להתאבל ביום העשירי לחודש השביעי, ביום אשר הגיע שמע אבל יוסף אל יעקב אביו:

כדעריכה

לבקש בו כפרה בשעיר עזים בעשור לחודש השביעי אחת בשנה על חטאותם, כי הפכו את רחמי אביהם לאבל על יוסף בנו:

כהעריכה

והיום הזה נועד להם להתאבל בו על חטאתיהם ועל כל פשעיהם ועל עוונותם, להטהר ביום הזה אחת בשנה:

כועריכה

ויהי כאשר אבד יוסף, ויקחו בני יעקב להם נשים:

כזעריכה

שם אשת ראובן עדה, שם אשת שמעון עדיבה הכנענית:

כחעריכה

שם אשת לוי מילכה מבנות ארם מזרע בני תרן (הרן), שם אשת יהודה בת שוע הכנענית:

כטעריכה

שם אשת יששכר חיזקה, שם אשת דן עגלה:

לעריכה

שם אשת זבולון ניאימן, שם אשת נפתלי רזוה מארם נהרים:

לאעריכה

שם אשת גד מעכה, שם אשת אשר יונה:

לבעריכה

שם אשת יוסף אסנת המצרית, שם אשת בנימין יסכה:

לגעריכה

וישב שמעון ויקח לו אשה שניה מארם נהרים כאחיו: