ספר היובלים/כה

ספר היובליםאבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמבמגמדמהמומזמחמטנ


אעריכה

ובשנה השנית לשבוע ההוא ביובל ההוא, קראה רבקה אל יעקב בנה ותדבר אתו לאמור:

בעריכה

בני, לא תקח לך אשה מבנות כנען, כאשר עשה עשו אחיך בקחתו לו שתי נשים מזרע כנען:

געריכה

ותהיין לי מורת רוח בכל מעשיהן, בטומאת נָאוֹף ובעול, ואין צדק בהן כי אם רע פעלן:

דעריכה

ואני אהבתיך מאוד מאוד בני, רחמי יברכוך בכל עת ובכל אשמורה בלילה:

העריכה

ועתה שמע בקולי ועשה רצון אמך, ולא תקח לך אשה מבנות הארץ הזאת, אם לא מבית אביך וממשפחת אביך:

ועריכה

קח לך אשה מבית אבי, ואל עליון יברך אותך ובניך יהיו דור צדיק וזרעך קדוש יהיה:

זעריכה

אחרי כן דבר יעקב את רבקה אמו ויאמר אליה, ראי נא אמי בן תשעה שבועים אנוכי היום ולא אדע אשה

חעריכה

לא קרבתי אל אשה ולא ארשתיה לי, ולא יעלה על לבי לקחת לי אשה מאיזה זרע מבנות כנען

טעריכה

כי זכור אזכור את הדבר אשר דבר אברהם אבינו, ואשר צוה עלי לבלתי קחת אשה מכל זרע בית כנען:

יעריכה

כי אם מזרע בית אבי אקח לי אשה, וממשפחתי:

יאעריכה

שמעתי מאז כי נולדו בנות ללבן אחיך, אליהן הכינותי את לבבי לקחת לי מהנה אשה:

יבעריכה

ועל כן נשמרתי ברוחי מחטוא ומהשחית את דרכי כל ימי חיי, כי רבת צווה עלי אברהם אבי על דבר בעול ונאוף:

יגעריכה

ולמרות כל מצוותיו עלי נלחום נלחם אחי בי זה שתים ועשרים שנה ויפתני בשפתיו לאמור, אחי קח לך אחות משתי נשי לאשה:

ידעריכה

ואנוכי לא אעשה כאשר עשה אחי, נשבעתי לך כי לא אקח לי אשה מזרע כל בנות כנען כל ימי חיי, ולא ארע לעשות כאשר עשה אחי:

טועריכה

אל תיראי אמי האמיני בי כי עשה אעשה רצונך ואתהלך במישרים, ולא אשחית את דרכי לעולם:

טזעריכה

אחרי כן נשאה את פניה השמימה ותפרוש אצבעות ידה, ותפתח את פיה ותברך לאל עליון קונה שמים וארץ:

יזעריכה

ותשלם לו תודה ותהילה ותאמר, ברוך ה' אלוהי וברוך שמו לעולם, כי נתן לי את יעקב בן תמים וזרע קדוש

יחעריכה

כי לך הוא ולך זרעו לנצח בכל דורות עולמים, ברך אותו מלך העולם ושים ברכת צדקה בפי למען אברכהו:

יטעריכה

בעצם העת הזאת נחה רוח ה' בפיה, ותשת שתי ידיה על ראש יעקב ותאמר:

כעריכה

ברוך אתה אדון הצדקה ואלוהי העולמים, ואותך יברכו אנשי כל דור ודור:

כאעריכה

יתן לך בני דרך הצדקה ולזרעך יגלה כבוד הצדקה, וירבה בניך בימי חייך ויצב אותם למספר חדשי השנה:

כבעריכה

ויפרו בניהם וירבו מכוכבי השמים, ועצם מספרם מחול הים:

כגעריכה

יתן (לך) את הארץ הפוריה הזאת כאשר אמר לתת אותה לאברהם ולזרעו אחריו לעד, ולרשתם אותה לעולם:

כדעריכה

ותחזינה עיני בך בני בן מבורך בימי חיי, ולזרע קדוש יהי כל זרעך:

כהעריכה

וכאשר הניחתך רוח אמך בימי חייה בחיק הורתך, כן יברכוך רחמי אף קרבי יברך אותך ופי ולשוני יכבדוך:

כועריכה

ורבית ופרית ופרצת בארץ, והיה זרעך תמים בשמחת שמים וארץ לעולם ועד:

כזעריכה

וזרעך יגל, וביום השלום הגדול יירש את שלום שמך:

כחעריכה

וזרעך יעמוד לעולמי עד ואל עליון יהיה להם לאלוהים ואל עליון ישכון בתוכם, ובקרבם יבנה מקדשו לעולם ועד:

כטעריכה

מברכך ברוך, וכל בשר מקללך בשקר יואר:

לעריכה

ותישקהו ותאמר לו, אלוהי עולם יאהב אותך כלב אמך וכרחמיה ישיש עליך ויברכך, ותכל לברך אותו: