ספר היובלים/לג

ספר היובליםאבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמבמגמדמהמומזמחמטנ

אעריכה

ויסע יעקב הלאה וישב צפונה במגדל עדר [אפרתה]:

בעריכה

וילך אל יצחק אביו הוא ולאה אשתו, בראש החודש העשירי:

געריכה

וירא ראובן את בלהה שפחת רחל פילגש אביו רוחצת במים במקום נסתר, ותחשוק נפשו בה וייסתר בלילה ויבוא באוהל בלהה וימצאה בלילה שוכבת לבדה על מיטתה וישנה באהלה:

דעריכה

וישכב אצלה על המיטה ויגל את ערוותה, ותלפות אותו ותצעק:

העריכה

ויהי כהכירה אותו כי ראובן הוא ותיכלם מפניו ותרף את ידה ממנו, ותברח ותתאבל מאוד על המעשה הזה ולא הגידה לאיש דבר:

ועריכה

ויהי כבוא יעקב לפקוד אותה ותאמר אליו אינני טהורה לך כי אם חללה אני לך, כי ראובן עינה אותי ושכב עימי בלילה כאשר ישנתי באהלי ולא ידעתי אותו עד אם גילה ערותי ושכב עימדי:

זעריכה

ויחר אף יעקב בראובן, כי שכב את בלהה ו[גילה] כנף אביו

ז2עריכה

ולא קרב יעקב עוד אליה, כי טימא ראובן אותה וגילה כנף אביו לפני כל איש:

חעריכה

כי מעשהו היה רע מאוד, כי תועבה היא לפני ה':

טעריכה

על כן כתוב וחרות על לוחות השמים, אשר לא ישכב איש עם אשת אביו ולא יגלה כנף אביו כי תועבה היא:

יעריכה

מות יומת האיש הנבל אשר ישכב את אשת אביו וגם האישה, כי תבל עשו על הארץ:

יאעריכה

ולא יהיה כל טמא לפני אלוהינו בתוך העם, אשר בחר בו לסגולת מלכים:

יבעריכה

ועוד כתוב: ארור שוכב עם אשת אביו כי גילה ערות אביו, ואמרו כל קדושי ה' אמן ואמן:

יגעריכה

ואתה משה צו את בני ישראל ושמרו את הדבר הזה כי משפט מוות בו וטמא הוא, ואין כפרה לכפר על איש אשר עשה את הרעה הזאת כי אם בהרוג ובהמית ובסקול ובהכרית אותו מקרב עם אלוהינו:

ידעריכה

אף יום אחד לא יחיה על הארץ האיש העושה זאת בישראל, כי פיגול וטמא היא:

טועריכה

ולא יאמרו כי חיה חיה ראובן ונסלח לו, אחרי שכבו את פילגש אביו בעוד אישה יעקב אביו חי:

טזעריכה

כי אז טרם יצוה המשמרת והמשפט והחוקה עד תומה, להיות חוק עולם לכל אדם:

יזעריכה

אכן בכל ימיך חוק מימיו הוא, וחוק עולם הוא לדורות עולם:

יחעריכה

ואין קצה לחוק הזה ואין סליחה לעוון כזה, כי אם היכרת יכרתו שניהם יחדיו מקרב העם, ביום עשותם זאת יומתו:

יטעריכה

ואתה משה כתוב זאת לישראל לשמור ולעשות על פי הדבר הזה ולא יעשו חטא משפט מוות, כי ה' אלוהינו הוא שופט אשר לא ישא פנים ולא יקח שוחד:

כעריכה

ואמור להם את החוקה הזאת, למען ישמעו ויזהרו וישמרו לנפשותם ולא יאבדו ולא יכרתו מן הארץ:

כאעריכה

כי טמא ותועבה ונכתם וחלל, כל עושה זאת על הארץ לפני אלוהינו:

כבעריכה

ואין חטא גדול על הארץ מהזנות אשר הם זונים, כי ישראל עם קדוש לה' ועם נחלה לאלוהיו ועם ממלכת כהנים וסגולה:

כגעריכה

ולא יימצא ולא ייראה איש טמא כזה בתוך העם הקדוש:

כדעריכה

ובשנה השלישית לשבוע השישי ההוא יצאו יעקב וכל בניו, וישבו בבית אברהם עם יצחק אביו ורבקה אימו:

כהעריכה

ואלה שמות בני יעקב: בכורו ראובן, שמעון לוי יהודה יששכר זבולון בני לאה:

כועריכה

ובני רחל יוסף ובנימין:

כזעריכה

ובני בלהה דן ונפתלי, ובני זילפה גד ואשר, ודינה בת לאה בת יחידה ליעקב:

כחעריכה

וילכו וישתחוו לפני יצחק ורבקה, ויהי כראותם אותם ויברכו את יעקב ואת כל בניו:

כטעריכה

וישמח יצחק מאוד כי ראה את בני יעקב בנו הקטן, ויברכם: