ספר היובלים/כו

ספר היובליםאבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמבמגמדמהמומזמחמטנ


אעריכה

ובשנה השביעית לשבוע ההוא קרא יצחק את עשו בנו הגדול, ויאמר אליו בני הנה נא זקנתי והנה כהו עיני מראות ולא ידעתי יום מותי:

בעריכה

ועתה שא נא כליך אשפתך וקשתך, וצא השדה וצודה לי ותפוש לי ציד בני:

געריכה

ועשה לי מטעמים כאשר אהבה נפשי והביאם לי ואוכלה, ונפשי תברכך בטרם תמות:

דעריכה

ורבקה שומעת את דברו בדבר יצחק אל עשו, וילך עשו בבוקר השדה לצוד ציד ולתפוש ולהביאו אל אביו:

העריכה

ורבקה קראה אל יעקב בנה ותאמר אליו, הנה שמעתי את אביך יצחק מדבר אל עשו אחיך לאמור:

ועריכה

צודה לי ציד ועשה לי מטעמים והביאם לי, ואברככה לפני ה' בטרם אמות:

זעריכה

ועתה שמע נא את דברי בני, לאשר אני מצוה אותך:

חעריכה

לך נא אל עדרך והביאה לי שני גדיי עזים טובים, ואעשה אותם מטעמים כאשר אהב:

טעריכה

והבאת אותם לאביך ואכל, בעבור אשר יברכך לפני ה' לפני מותו וברוך תהיה:

יעריכה

ויאמר יעקב אל רבקה אמו, אמי לא אמנע מאבי מאומה אשר יאכל ויטעם לחכו, אבל ירא אנוכי אמי פן יכיר את קולי ויואל למושני:

יאעריכה

ואת ידעת כי איש חלק אנוכי ועשו אחי איש שעיר והייתי בעיניו כפועל און, ועשיתי את אשר לא צוה אותי וקצף עלי, והבאתי עלי קללה ולא ברכה:

יבעריכה

ותאמר לו רבקה אמו עלי קללתך בני, אך שמע בקולי:

יגעריכה

וישמע יעקב בקול רבקה אמו וילך ויקח שני גדיי עזים טובים ובריאים ויבא אותם לאמו ותעש אמו אותם כאשר אהב:

ידעריכה

ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדול החמודות אשר אתה בבית, ותלבש את יעקב אצלה:

טועריכה

ואת עורות גדיי העזים הלבישה על ידיו, ועל חלקת בשרו:

טזעריכה

ותתן את המטעמים ואת הלחם אשר עשתה ביד יעקב בנה:

יזעריכה

ויבוא אל אביו ויאמר, אנוכי בנך עשיתי כאשר אמרת אלי:

יחעריכה

קום נא ושבה ואכלה מצידי אבי, בעבור תברכני נפשך:

יטעריכה

ויאמר יצחק אל בנו מה זה מהרת למצוא בני? ויאמר יעקב כי הקרה ה' אלוהיך לפני:

כעריכה

ויאמר יצחק אליו גשה נא ואמושך בני, האתה זה בני עשו אם לא:

כאעריכה

ויגש יעקב אל יצחק אביו וימושהו, ויאמר הקול קול יעקב והיד יד עשו:

כבעריכה

ולא הכירו, כי מאת השמים היתה נסבה להחשיך דעתו:

כגעריכה

ולא ידע אותו יצחק, כי היו ידיו כידי אחיו ושעירות כיד עשו למען יברכהו

דעריכה

ויאמר, האתה זה בני? ויאמר אני בנך:

כהעריכה

ויאמר הגישה לי ואוכלה מצידך בני למען תברכך נפשי, ויגש לו ויאכל ויבא לו יין וישת:

כועריכה

ויאמר יצחק אביו, גשה נא ושקה לי בני:

כזעריכה

ויגש וישק לו וירח את ריח בגדיו ויברכהו, ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה':

כחעריכה

יתן לך האלוהים וירבה לך מטל השמים ומשמני הארץ, ורוב דגן ויצהר יתן לך לרוב:

כטעריכה

יעבדוך עמים וישתחוו לך אנשים, הוה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך:

לעריכה

וכל הברכות אשר ברך ה' אותי ואת אברהם אבי לך תהיינה ולזרעך עד עולם, אוררך ארור ומברכך ברוך:

לאעריכה

ויהי כאשר כילה יצחק לברך את יעקב בנו ויעקב יצוא יצא מאת פני יצחק אביו ונסתר, ועשו אחיו בא מצידו:

לבעריכה

ויעש גם הוא מטעמים ויביאם לאביו, ויאמר אל אביו קום אבי ואכל מצידי בעבור תברכני נפשך:

לגעריכה

ויאמר לו יצחק אביו מי אתה? ויאמר אליו, אני בנך בכורך עשו עשיתי כאשר צויתני:

לדעריכה

ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד ויאמר מי אפוא הוא אשר צד לי ציד ותפש ויבא ואוכל מכל בטרם תבוא ואברכהו? ברוך יהיה הוא וכל זרעו עד עולם:

להעריכה

ויהי כשמוע עשו את דברי יצחק אביו ויצעק צעקה גדולה ומרה, ויאמר לאביו ברכני גם אני אבי:

לועריכה

ויאמר אליו, בא אחיך במרמה, ויקח ברכותיך:

לזעריכה

ויאמר עשו עתה ידעתי מדוע קרא שמו יעקב, זה פעם שנית עקב אותי, בראשונה לקח את בכורתי ועתה לקח את ברכתי, ויאמר הלא אצלת לי ברכה אבי:

להעריכה

ויען יצחק ויאמר לעשו, הן גביר שמתיו לך ולכל אחיו ונתתי אותם לו לעבדים ורוב דגן ויצהר סמכתיו, ולכה אפוא מה אעשה בני?

לטעריכה

ויאמר עשו אל יצחק אביו הברכה אחת היא לך אבי? ברכני גם אני אבי, וישא עשו קולו ויבך:

מעריכה

ויען יצחק ויאמר אליו, הנה משמני הארץ תהיה ברכתך ומטל השמים מעל:

מאעריכה

ועל חרבך תחיה ואת אחיך תעבוד, והיה כאשר תגדל ותפרוק עולו מעל צוארך, וחטאת בנפשך וכל זרעך יכרת מתחת השמים:

מבעריכה

ויקצוף עשו על יעקב על הברכה אשר ברכו אביו, ויאמר בלבו עתה יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי: