ספר היובלים/מג

ספר היובליםאבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמבמגמדמהמומזמחמטנ

אעריכה

ויעש כדבר יוסף אשר דיבר אליו, וימלא את שקיהם אוכל וגם זהבם שם בשקיהם ואת הגביע בשק בנימין:

בעריכה

הבוקר אור, והמה הלכו לדרכם:

געריכה

ויהי כאשר יצאו משם ויאמר יוסף אל האיש רדוף אחריהם רוץ וריבה עמהם לאמור, שילמתם רעה תחת טובה וגנבתם את גביע הכסף אשר ישתה אדוני בו:

דעריכה

והשב לי את אחיהם הקטון, ומהר להביאהו בטרם אלך לעשות מלאכתי:

העריכה

וירץ אחריהם וידבר אליהם כדבריו:

ועריכה

ויאמרו אליו חלילה לעבדיך, לא יעשו דבר כזה ולא יגנבו מאומה מבית אדוניך:

זעריכה

וגם את הזהב אשר מצאנו אז בשקינו השיבונו אנחנו עבדיך מארץ כנען, איך נגנוב דבר מה?

חעריכה

הננו פה אנחנו ושקינו. בקש, והאיש ממנו אשר תמצא את הגביע בשקו מות יומת, ואנחנו עם חמורינו נהיה עבדים לאדוניך:

טעריכה

ויאמר אליהם לא כן, האיש אשר ימצא איתו אותו לבדו אקח לעבד, ואתם לכו לביתכם לשלום:

יעריכה

ובחפשו בכליהם החל בגדול וכילה בקטון, ויימצא בשק בנימין הקטון:

יאעריכה

ויחרדו ויקרעו שמלותם, ויעמסו על חמוריהם וישובו העירה:

יבעריכה

ויבואו ביתה יוסף, ויפלו כולם לפניו על פניהם ארצה:

יגעריכה

ויאמר להם יוסף, אתם עשיתם את הדבר הזה:

ידעריכה

ויאמרו, מה נאמר ומה נצטדק, ואדוננו מצא את עוון עבדיו, הננו עבדים לאדוננו אנחנו וחמורינו:

טועריכה

ויאמר להם יוסף את האלוהים אני ירא ועלו אל ביתכם, אך אחיכם לי הוא כי הרעותם אשר עשיתם:

טזעריכה

הלוא ידעתם כי איש כמוני אשר ישתה בגביע הזה הוקר יוקיר את גביעו, ואתם גנבתם אותו ממני:

יזעריכה

ויאמר יהודה בי אדוני, אדבר נא דבר באוזני אדוני:

יחעריכה

שני אחים ילדה אמי לאבינו עבדך, האחד יצא וטורף ולא נמצא עד הנה:

יטעריכה

ויוותר האחר לבדו לאמו ועבדך אבינו אהבו, ונפשו קשורה בנפש הזאת:

כעריכה

והיה כשובנו אל עבדך אבינו והנער איננו אתנו ומת, והרגנו את אבינו כי ימות ביגון:

כאעריכה

ועתה הנני להיות עבדך תחת הילד עבד אדוני, והנער יעל עם אחיו:

כבעריכה

כי אנוכי ערבתי אותו מעם עבדך אבינו, ואם לא תשיבנו וחטא עבדך לאבינו כל הימים:

כגעריכה

וירא יוסף כי ברוח נדיבה יתאחדו ולב איש טוב לאחיו, ולא יכול להתאפק עוד ויאמר אליהם כי הוא יוסף:

כדעריכה

וידבר איתם עברית ויפול על צואריהם ויבך, ולא הכירוהו ויחלו לבכות גם המה:

כהעריכה

ויאמר אליהם אל תבכו בעבורי, מהרו והביאו את אבי אלי ואראה את אבי בטרם אמות:[....]

כועריכה

כי הנה זאת השנה השנית להרעב, ועוד חמש שנים אשר אין קציר ואין פרי העץ ואין צמח:

כזעריכה

רדו מהרה אתם ובתיכם ולא תמותו ברעב, ולא תדאגו לכם ולרכושכם:

כחעריכה

כי אלוהים שלחני לפניכם למחיה להחיות עם רב:

כטעריכה

והגדתם לאבי כי עודני חי, עיניכם רואות כי שמני אלוהים לאב לפרעה ולאדון בביתו ועל כל ארץ מצרים:

לעריכה

והגדתם לאבי את כל כבודי, ואת כל העושר והכבוד אשר נתן אלוהים לי:

לאעריכה

ויתן להם על פי פרעה עגלות וצידה לדרך, ויתן להם שמלות צבועות וכסף:

לבעריכה

וגם לאביהם שלח פרעה שמלות וכסף, ועשרה חמורים נושאים בר:

לגעריכה

וישלח אותם ויעלו ויגידו לאביהם כי עודנו חי, וכי הוא משביר בר לכל עמי הארץ ומושל בכל ארץ מצרים:

לדעריכה

ולא האמין להם אביהם, כי פג לבו:

להעריכה

ואחר כן ראה את העגלות אשר שלח יוסף, ותחי רוחו:

לועריכה

ויאמר רב לי כי עוד יוסף חי, ארדה ואראנו בטרם אמות: