ספר היובלים/מ

ספר היובליםאבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמבמגמדמהמומזמחמטנ

אעריכה

ובימים ההם חלם פרעה שני חלומות בלילה אחד, על רעב אשר יבוא על כל הארץ :

בעריכה

וייקץ משנתו ויקרא את כל פותרי חלום אשר במצרים ואת החרטומים, ויספר להם את שני חלומותיו ולא יכלו לדעת מאומה :

געריכה

אחרי כן זכר שר המשקים את יוסף, וידבר עליו אל המלך:

דעריכה

וישלח ויקחהו מבית הסוהר, ויספר לפניו את שני חלומותיו:

העריכה

ויאמר לפני פרעה, שני החלומות אחד הוא:

ועריכה

ויאמר אליו שבע שנים באות שובע גדול בכל מצרים, וקמו אחריהן שבע שני רעב אשר לא היה כמוהו על כל הארץ :

זעריכה

עתה הפקד פרעה בכל ארץ מצרים אוצרות בר, ויקבצו בהם אוכל מעיר לעיר בשני השבע והיה האוכל לפיקדון לשבע שני הרעב כי כבד הוא מאוד:

חעריכה

ויתן ה' ליוסף חסד ורחמים לפני עיני פרעה, ויאמר פרעה אל עבדיו לא נמצא איש חכם ונבון כמוהו כי רוח אלוהים עמו:

טעריכה

ויתן אותו למשנה על כל מלכותו, וישימהו לאדון על כל מצרים:

יעריכה

וירכב אותו במרכבת המשנה אשר לו וילבש אותו בגד בוּץ, וישם לו רביד זהב על צוארו ויקראו לפניו אל אל ואברך:

יאעריכה

וישם [טבעת] על ידו וישימהו לאדון על כל ביתו, ויגדילהו ויאמר אליו רק הכסא אגדל ממך:

יבעריכה

ויהי יוסף אדון על כל ארץ מצרים, ויאהבו אותו כל שרי פרעה וכל עבדיו וכל עושי המלאכה אשר למלך:

יגעריכה

כי במישרים התהלך ולא גבה לבו ולא רם רוחו ולא נשא פנים ולא לקח שוחד, כי אם במישרים שפט את כל עמי הארץ:

ידעריכה

וממשלת הארץ היתה טובה לפני פרעה בגלל יוסף, כי היה ה' עמו ויתן לו חסד ורחמים לכל דורו לפני כל יודעיו ושומעי שימעו:

טועריכה

ומלכות פרעה היתה כמשפט, אין צר ואין מרע בקרבה

טזעריכה

ויקרא המלך שם יוסף צפנת פענח ויתן ליוסף את בת פוטיפרע לאשה, בת הזובח מעיר און שר הטבחים:

יזעריכה

וביום עמוד יוסף אצל פרעה היה בן [שלושים] שנה בעומדו לפני פרעה, ובשנה ההיא מת יצחק:

יחעריכה

ויהי כאשר אמר יוסף בפתרון חלומו כן היה, ותבואנה שבע שני שבע על כל ארץ מצרים, למידה אחת אלף ושמונה מאות מידות

יטעריכה

ויקבוץ יוסף אוכל מעיר לעיר עד אשר מלאו בר, עד כי חדל לספור ולמוד אותו מרוב :