ספר היובלים/כח

ספר היובליםאבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמבמגמדמהמומזמחמטנ


אעריכה

וישא את רגליו, וילך פדנה ארם ארצה לבן אחי רבקה קדמה:

בעריכה

וישב איתו, ויעבוד אותו ברחל אחת בנותיו:

געריכה

ובשנה הראשונה לשבוע השלישי אמר אליו, הבה את אשתי אשר עבדתי אותך בה שבע שנים:

דעריכה

ויאמר לבן ליעקב, אנכי אתן לך את אשתך:

העריכה

ויעש לבן משתה ויקח את לאה בתו הגדולה ויתן אותה ליעקב לאשה, ויתן לה את זלפה שפחתו לאמה:

ועריכה

ולא ידע יעקב דבר כי אמר אך רחל היא, ויבוא אליה והנה היא לאה:

זעריכה

ויחר אף יעקב בלבן ויאמר אליו, מדוע עשית כן הלא ברחל עבדתי עמך ולא בלאה למה רימיתני?

חעריכה

קח את בתך ואלכה לדרכי, כי הרעות לעשות עמדי:

טעריכה

כי יעקב אהב את רחל מלאה, כי עיני לאה רכות אך בתוארה יפה מאוד ועיני רחל יפות והיא יפת תואר ויפת מראה:

יעריכה

ויאמר לבן אל יעקב לא יעשה כן בארצנו לתת הצעירה לפני הבכירה, וכן לא יעשה:

יאעריכה

כי כן נועד ונכתב על לוחות השמים, ולא יצדק העושה זאת כי עשות הדבר הזה רע בעיני ה':

יבעריכה

וגם אתה צו את את בני ישראל לבל יעשו את הדבר הזה ולא יתנו הצעירה לפני הבכירה, כי רע הדבר מאוד:

יגעריכה

ויאמר לבן אל יעקב מלא שבעת ימי המשתה, ואתנה לך את רחל בעבודה אשר תעבוד עמדי עוד שבע שנים אחרות לשמור צאני כאשר עשית בשבוע הראשון:

ידעריכה

ויהי כמלאת שבעת ימי המשתה ללאה ויתן לבן ליעקב את רחל, בעבודה אשר יעבוד עמו שבע שנים אחרות:

טועריכה

ויתן לרחל את בלהה אחות זלפה לה לשפחה:

טזעריכה

ויעבוד עמו עוד שבע שנים ברחל [....]:

יזעריכה

ויפתח ה' את רחם לאה ותהר ותלד ליעקב בן ויקרא שמו ראובן, בארבעה עשר יום לחודש התשיעי בשנה הראשונה לשבוע השלישי:

יחעריכה

ורחם רחל עצור, כי ראה ה' כי שנואה לאה ורחל אהובה:

יטעריכה

ויבוא יעקב עוד אל לאה ותהר ותלד ליעקב בן שני ויקרא שמו שמעון, באחד ועשרים יום לחודש העשירי בשנה השלישית לשבוע ההוא:

כעריכה

ויבוא יעקב עוד אל לאה ותהר ותלד לו בן שלישי ויקרא שמו לוי, בראש החודש הראשון בשנה השישית לשבוע ההוא:

כאעריכה

ויבוא יעקב עוד אל לאה ותהר ותלד לו בן רביעי ויקרא שמו יהודה, בחמישה עשר יום לחודש השלישי בשנה הראשונה לשבוע הרביעי:

כבעריכה

ועל כל זאת קנאה רחל בלאה בראותה כי לא ילדה, ותאמר אל יעקב הבה לי בן:

כגעריכה

ויאמר יעקב, האנכי מנעתי ממך פרי בטן ואם אני עזבתיך?

כדעריכה

ותרא רחל כי ילדה לאה ליעקב ארבעה בנים ראובן שמעון לוי ויהודה, ותאמר רחל אליו בוא אל אמתי בלהה ותהר ותלד לי בן:

כהעריכה

ויבוא אליה ותהר ותלד לו בן ותקרא שמו דן, בתשיעי לחודש השישי בשנה השישית לשבוע השלישי:

כועריכה

ויבוא יעקב עוד אל בלהה ותהר ותלד ליעקב בן שני ותקרא רחל שמו נפתלי, בחמישי לחודש השביעי בשנה השנית לשבוע הרביעי:

כזעריכה

ותרא לאה כי עקרה היא ועמדה מלדת, ותקנא ותתן גם היא את זלפה שפחתה ליעקב לאשה:

כחעריכה

ותהר ותלד בן ותקרא את שמו [גד], בשנים עשר יום לחודש השמיני בשנה השלישית לשבוע הרביעי:

כטעריכה

ויבוא עוד אליה ותהר ותלד לו בן שני ותקרא לאה את שמו [אשר], ביום השני לחודש עשתי עשר בשנה החמישית לשבוע הרביעי:

לעריכה

ויבוא יעקב אל לאה ותהר ותלד ליעקב בן ויקרא שמו [יששכר], ביום הרביעי לחודש החמישי בשנה הרביעית לשבוע הרביעי ותתן אותו אל האומנת:

לאעריכה

ויבוא יעקב עוד אליה ותהר ותלד שני ילדים בן ובת ותקרא את שמו זבולון ואת שם הבת דינה, בשביעי לחודש השביעי בשנה השישית לשבוע הרביעי:

לבעריכה

ואלוהים חנן את רחל ויפתח את רחמה ותהר ותלד בן ותקרא את שמו יוסף, בראש החודש הרביעי בשנה השישית לשבוע הרביעי ההוא:

לגעריכה

ויהי כאשר נולד יוסף ויאמר יעקב אל לבן, תנה לי את נשי ואת ילדי ואלכה אל יצחק אבי ויעשה לי בית:

לדעריכה

כי מלאתי השנים בעבודתי אשר עבדתי עמך בשתי בנותיך ואלכה אל בית אבי:

להעריכה

ויאמר לבן אל יעקב שבה עמדי בשכרך, ושוב רעה צאני וקח שכרך:

לועריכה

ויקבו ביניהם כי יתן לו בשכרו מן הכשבים ומן העיזים כל אשר [....]:

לזעריכה

ותלדנה הצאן כדמותן, ולכולן היה התו אשר ליעקב ולא אשר ללבן:

לחעריכה

ויפרוץ מקנה יעקב, ויהי לו בקר וצאן וחמורים וגמלים ועבדים ושפחות:

לטעריכה

ויקנאו לבן ובניו ביעקב, ויסר לבן את צאנו ממנו ויתנכל להרע לו: