ספר היובלים/כד

ספר היובליםאבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמבמגמדמהמומזמחמטנ


אעריכה

ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלוהים את יצחק בנו, ויקם מחברון ויסע הלאה:

בעריכה

וישב עם באר לחי רואי, בשנה הראשונה לשבוע השלישי ליובל ההוא, שבע שנים ימים:

געריכה

ובשנה הראשונה לשבוע הרביעי החל רעב בארץ, מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם:

דעריכה

ויזד יעקב נזיד, ויבוא עשו מן השדה והוא רעב:

העריכה

ויאמר אל יעקב אחיו תנה לי מפרי הנזיד הזה, ויאמר יעקב אליו מכרה את בכורתך לי ואתן לך לחם וגם מפרי הנזיד הזה:

ועריכה

ויאמר עשו בלבו הנה אנוכי הולך למות, למה זה לי בכורה:

זעריכה

ויאמר אל יעקב נתתיה לך, ויאמר יעקב השבעה לי וישבע לו:

חעריכה

ויעקב נתן לעשו אחיו לחם והנזיד ויאכל וישבע, ויבז עשו את הבכורה:

טעריכה

על כן קרא שם עשו גם אדום, על דבר אודם פרי הנזיד אשר נתן לו יעקב בבכורתו:

יעריכה

ויהי יעקב הבכור, ועשו אבד יתרו:

יאעריכה

ויהי הרעב בארץ ויבוא יצחק לרדת מצרימה, בשנה השנית לשבוע ההוא

יבעריכה

וילך אל מלך פלשתים גררה, אל אבימלך:

יגעריכה

וירא אליו ה' ויאמר אליו אל תרד מצרימה, שכון בארץ אשר אומר אליך:

ידעריכה

וגור בארץ ההיא, אנוכי אהיה עמך ואברכך, כי לך ולזרעך אתן את כל הארץ הזאת, והקימותי את שבועתי אשר נשבעתי לאברהם אביך:

טועריכה

והרביתי את זרעך ככוכבי השמים ונתתי לזרעך את כל הארץ הזאת, והתברכו בזרעך כל גויי הארץ:

טזעריכה

עקב אשר שמע אביך בקולי, וישמור דברי ומצוותי וחוקי וחוקה וברית:

יזעריכה

ועתה שמע גם אתה בקולי ושמור מצותי, וגור בארץ הזאת:

יחעריכה

וישב בגרר שלושה שבועים:

יטעריכה

ויצו אבימלך עליו ועל כל אשר לו לאמור, הנוגע בו ובכל אשר לו מות יומת:

כעריכה

ויגדל יצחק בארץ פלשתים, ויהי לו מקנה בקר ומקנה צאן וגמלים ועבוּדה רבה:

כאעריכה

ויזרעו בארץ פלשתים וימצא מאה שערים, ויגדל יצחק מאוד:

כבעריכה

ויקנאו אותו פלשתים, וכל הבארות אשר חפרו נערי אברהם בימי חייו סיתמום פלשתים אחרי מות אברהם וימלאום עפר

כגעריכה

ויאמר אבימלך אל יצחק, לך מעמנו כי עצמת ממנו מאוד:

כדעריכה

ויסע משם יצחק בשנה הראשונה לשבוע השביעי ויתהלך בנחלי גרר:

כהעריכה

וישובו ויחפרו את בארות המים אשר חפרו נערי אברהם אביו, ויסתמום פלשתים אחרי מות אברהם אביו; ויקרא להן שמות כשמות אשר קרא להן אברהם אביו:

כועריכה

ויחפרו נערי יצחק בארות בנחל, וימצאו מים חיים:

כזעריכה

ויריבו רועי גרר עם רועי יצחק לאמור לנו המים, ויקרא יצחק שם מקום הבאר ההיא עשק כי התעשקו עמנו:

כחעריכה

ויחפרו באר אחרת ויריבו עליה, ויקרא יצחק שמה צוקה:

כטעריכה

ויעתק משם ויחפרו באר אחרת ולא רבו עליה, ויקרא שמה רחובות, ויאמר יצחק עתה הרחיב ה' לנו:

לעריכה

ויגדל בארץ ויעל משם באר שבע, בשנה הראשונה לשבוע הראשון ליובל הארבעה וארבעים

לאעריכה

וירא אליו ה' בלילה ההוא בראש החודש הראשון ויאמר אליו אנוכי אלוהי אברהם אביך, אל תירא כי אתך אנוכי וברכתיך והרביתי את זרעך מאוד כחול הים בעבור אברהם עבדי:

לבעריכה

ויבן שם מזבח במקום אשר בנה שם בראשונה אברהם אביו, ויקרא בשם ה' ויזבח זבח לאלוהי אברהם אביו:

לגעריכה

ויכרו באר וימצאו מים חיים:

לדעריכה

ויחפרו נערי יצחק עוד באר, ולא מצאו מים:

להעריכה

וילכו ויגידו ליצחק כי לא מצאו מים, ויאמר יצחק נשבעתי היום לפלשתים וזה הדבר:

לועריכה

ויקרא את שם המקום ההוא באר שבע, כי פה נשבע לאבימלך ואחוזת מרעהו ולפיכל שר צבאו:

לזעריכה

וידע יצחק ביום ההוא כי נשבעו לשקר להיות אתם בשלום:

לחעריכה

ויקלל יצחק ביום ההוא את הפלשתים ויאמר, ארורים יהיו הפלשתים ליום אף וחרון מכל העמים:

לטעריכה

יתנם ה' ללעג ולקללה ולאף ולחרון ביד הגוים החטאים, ועל ידי החתים יכריתם:

מעריכה

והיה הנמלט מחרב האויבים ומהחתים, יכרית עם הצדיקים במשפט מתחת השמים:

מאעריכה

כי אויבים ושונאים יהיו לבניי בימיהם ובארץ, ולא יהיה להם שריד ופליט ולא ימלט איש ביום משפט החרון:

מבעריכה

כי אבוד יאבד והכרת יכרת והשמד ישמד מן הארץ כל זרע הפלשתים, ולא ימצא כל שריד לו ולא זרע על הארץ:

מגעריכה

אם יעלה השמימה משם ירד, ואם יבצר עוזו בארץ ממנה ינתש:

מדעריכה

ואם יסתר בין העמים גם משם יכרת, ואם ירד בגיא צלמות גם שם ענוש יענש ואין שלום לו שם:

מהעריכה

ואם ילך בשבי, יומת ביד האורבים לנפשו על הדרך:

מועריכה

אל נא תותר לו אל מבורך שם וזרע על כל הארץ, כי אם בקללת עולם יתהלך לו:

מזעריכה

ונכתב ונחרת עליו בלוחות השמים, לעשות לו כן ביום המשפט, כי יכרת מן הארץ: