עין משפט ונר מצוה/גיטין/פרק ו


דף סב עמוד בעריכה

א א מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה י , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמ סעיף ח וטור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף נט:

ב ב מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה א , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמ סעיף ג:

ג ג מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה י , טור ושו"ע אה"ע סי' קמ סעיף ו:

ד ד מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה ט , טור ושו"ע אה"ע סי' קמ סעיף ד:

ה ה ו מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה ו , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף לא:

ו ז מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה יא , סמ"ג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קמ סעיף ח:


דף סג עמוד אעריכה

ז א ב מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה יב , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמ סעיף ט ועיי"ש:

ח ג מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה יב , טור ושו"ע אה"ע סי' קמ סעיף ו:

ט ד ה מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה יא , טור ושו"ע אה"ע סי' קמ סעיף ו:

י ו מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה י , טור ושו"ע אה"ע סי' קמ סעיף ח:


דף סג עמוד בעריכה

יא א מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה י , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמ סעיף ח ועיין בבית יוסף:

יב ב מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה י , טור ושו"ע אה"ע סי' קמ סעיף ו בהג"ה ועיין במגיד משנה שם:

יג ג ד מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה ט , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף א:

יד ה מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה ח , סמ"ג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קכב סעיף א:

טו ו מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה ט , טור ושו"ע אה"ע סי' קכב סעיף ב:

טז ז מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה ט , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמ סעיף ד:

יז ח מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה א , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף ח:


דף סד עמוד אעריכה

יח א מיי' פ"יב מהל' גירושין הלכה א , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף נה:

יט ב מיי' פ"ז מהל' טוען הלכה א , טור ושו"ע חו"מ סי' פא סעיף ח:

כ ג מיי' פ"טז מהל' מלוה הלכה ח , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' נו סעיף א:

כא ד טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף נה:

כב ה מיי' פ"יב מהל' גירושין הלכה יב , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף נו:

כג ו מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה ו , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לה סעיף יא:


דף סד עמוד בעריכה

כד א מיי' פ"ד מהל' תרומות הלכה ו:

כה ב מיי' פי"ב מהל' גירושין הלכות ב' וד' , ומיי' פ"ד מהל' אישות הלכה יג , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף ב:

כו ג מיי' פ"יב מהל' גירושין הלכה ה , סמ"ג עשין מח , טוש"ע שם , וטור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף נו , וטור ושו"ע אה"ע סי' קנב סעיף ב:

כז ד מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה יח , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף ב:

כח ה ו מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה יט , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף ו:

כט ז מיי' פ"ד מהל' זכייה ומתנה הלכה ז , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמג סעיף טו:

ל ח מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה יז , סמ"ג עשין מדברי סופרים א , טור ושו"ע או"ח סי' שסו סעיף ט:

לא ט מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה כ , טור ושו"ע או"ח סי' שסו סעיף י:


דף סה עמוד אעריכה

לב א מיי' פ"ה מהל' מעשר שני הלכה ח:

לג ב מיי' פ"י מהל' שמיטה ויובל הלכה ט ומיי' פ"א מהל' עבדים הלכה י , סמ"ג עשין פג , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף יד:

לד ג מיי' פ"ה מהל' מעשר שני הלכה ט:

לה ד מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה ז , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' מג סעיף ב , וטור ושו"ע אה"ע סי' קנה סעיף ב:

לו ה מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה יח , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף ו:

לז ו מיי' פ"יא מהל' נדרים הלכה א ומיי' פ"א מהל' ערכין הלכה טו , סמ"ג לאוין רמג , טור ושו"ע יו"ד סי' רלג:

לח ז מיי' פ"ב מהל' אישות הלכה יח מיי' פ"א מהל' יבום הלכה יז , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קסז סעיף ד ועי"ש:

לט ח מיי' פ"כט מהל' מכירה הלכה יג , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רלה סעיף ט:

מ ט מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה ט , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף ג:

מא י מיי' פ"ב מהל' שלוחין הלכה ב , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קפח סעיף ב:

מב כ מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה יח , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף ג:

מג ל מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה לג , סמ"ג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף מה:

מד מ מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה לג , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף מז:

מה נ ס מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה לד , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף מט:

מו ע מיי' פ"ט מהל' תרומות הלכה א , סמ"ג לאוין רכח:

מז פ טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף נ:


דף סה עמוד בעריכה

מח א ב ג -- מיי' פ"ו מהל' עירובין הלכה כג , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' תט סעיף י:

מט ד ה ו ז -- מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה י , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף טו:

נ ח ט י -- מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה יב , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף יז:


דף סו עמוד אעריכה

נא א מיי' פ"ח מהל' זכייה הלכה יג , סמ"ג עשין סב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנ סעיף ח:

נב ב מיי' פ"ח מהל' זכייה הלכה יג , סמ"ג עשין סב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנב סעיף א:

נג ג מיי' פ"ח מהל' זכייה הלכה טו , סמ"ג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רנ סעיף ד:

נד ד מיי' פ"ח מהל' זכייה הלכה יז , טור ושו"ע חו"מ סי' רנ סעיף ז וטור ושו"ע חו"מ סי' רנג סעיף כ:

נה ה מיי' פ"יא מהל' זכייה הלכה ח , סמ"ג עשין פג , טור ושו"ע חו"מ סי' רנג סעיף יג:

נו ו מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה יג , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף יט:

נז ז טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף יט:

נח ח מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה יב , סמ"ג עשין נ , טוש"ע שם , וטור ושו"ע אה"ע סי' קכ סעיף ג:

נט ט מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה יב , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף טז:

ס י מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה יג , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף יז:

סא כ מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה ל , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף כא וסעיף כב:


דף סו עמוד בעריכה

סב א ב מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה ו , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קכ סעיף ד:

סג ג מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה כז , סמ"ג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קכ סעיף ח:

סד ד ה מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה כז , טור ושו"ע אה"ע סי' קכ סעיף ט:


דף סז עמוד אעריכה

סה א ב ג מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה ו , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קכ סעיף ד ועיי"ש במגיד משנה ובכסף משנה:


דף סז עמוד בעריכה

סו א מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה כו , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קכ סעיף ז , וטור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף כא וכג':

סז ב מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה כז , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קכ סעיף ט:

סח ג מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה כח , טור ושו"ע אה"ע סי' קכ סעיף יא: