סמ"ג לאו רמג

<< · סמ"ג · לאו · רמג · >>


מצות לאו רמג - שלא ישתה הנזיר יין או כל מיני שיכר

( ראו הרחבה במצוה ר"נ )

"דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם איש או אשה כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לה'" פירוש מצות נזיר מפורש במסכת נזיר ואומר שם [דף ב'] למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה? ללמדך שכל הרואה סוטה בקילקולה יזיר עצמו מן היין, שהוא מביא לידי ניאוף. "כי יפליא", כי יפריש, ונזיר לשון פרישה שפורש עצמו מן היין לשם שמים.

"מיין ושכר יזיר חומץ יין וחומץ שכר לא ישתה וכל משרת ענבים לא ישתה וענבים לחים ויבשים לא יאכל כל ימי נזרו מכל אשר יעשה מגפן היין מחרצנים ועד זג לא יאכל". פירוש "מיין ושכר" כתרגומו, מחמר חדת ועתיק שהיין ישן משכר.