שולחן ערוך אורח חיים תט י


שולחן ערוך

האומר לחבירו ערב עלי בתמרים ועירב עליו בגרוגרות בגרוגרות ועירב עליו בתמרים אמר לו הנח עירובי במגדל והניחו בשובך בשובך והניחו במגדל בבית והניחו בעלייה בעלייה והניחו בבית אינו עירוב אבל אם אמר לו ערב עלי סתם ועירב עליו בין בגרוגרות בין בתמרים בין בבית בין בעלייה הרי זה עירוב:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(יט) בתמרים:    אפי' צוה לשליח לערב משלו הוה קפידא ואינו עירוב (מ"מ):

באר היטב

(ט) בתמרים:    אפי' צוה להשליח לערב משלו הוי קפידא ואינו עירוב. מ"א.


משנה ברורה

(נג) בתמרים - ואין חילוק בין עירב משל משלח או משל שליח בכל גווני הוי קפידא ואין חל השליחות:

(נד) במגדל והניחו בשובך - ואפילו שניהם קרובים או שניהם רחוקים דאמרינן דכאן דעתו לנוח בשבת ולא במקום אחר:

(נה) אינו עירוב - ששינה מדעת משלחו ועקר השליחות:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש