פתיחת התפריט הראשי

דף כא עמוד אעריכה

דף כא עמוד בעריכה

דף כב עמוד אעריכה

דף כב עמוד בעריכה

דף כג עמוד אעריכה

דף כג עמוד בעריכה

מב א מיי' פ"יב מהל' תפלה הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' רפד סעיף א:

מג ב מיי' פ"יב מהל' תפלה הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' רפד סעיף א , סמ"ג עשין יט:

מד ג מיי' פ"ח מהל' תפלה הלכה ה , סמ"ג שם , טור ושו"ע או"ח סי' נה סעיף א , וטור ושו"ע או"ח סי' סט סעיף א:

מה ד מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' סט סעיף א:

מו ה מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' קכח סעיף א:

מז ו מיי' פ"ח מהל' תפלה הלכה ד , ומיי' פ"יב מהל' תפלה הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' קמג סעיף א:

מח ז מיי' פ"ח מהל' תפלה הלכה ד:

מט ח מיי' פ"יב מהל' אבל הלכה ד , טור ושו"ע יו"ד סי' שעו:

נ ט מיי' פ"יג מהל' אבל הלכה א , סמ"ג עשין מד"ס ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שעו:

נא י מיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה י , ומיי' פ"י מהל' אישות הלכה ה , טור ושו"ע אה"ע סי' סב סעיף ד:

נב כ מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה ד , סמ"ג עשין פח , טור ושו"ע או"ח סי' קצב סעיף א:

נג ל מ מיי' פ"ח מהל' ערכין הלכה ב:

נד נ מיי' פ"ח מהל' תפלה הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' סט סעיף א:

נה ס מיי' פ"יג מהל' אבל הלכה א , סמ"ג עשין מד"ס ב , טור י"ד סי' שעו:

נו ע מיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה י , ומיי' פ"י מהל' אישות הלכה ה , טור ושו"ע אה"ע סי' סב סעיף ד:

נז פ מיי' פ"ח מהל' ערכין הלכה ב:

נח צ מיי' פ"יב מהל' תפלה הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' קלז סעיף ב:

נט ק מיי' פ"יב מהל' תפלה הלכה י , טור ושו"ע או"ח סי' קמה סעיף א:

דף כד עמוד אעריכה

דף כד עמוד בעריכה

דף כה עמוד אעריכה

דף כה עמוד בעריכה