עין משפט ונר מצוה/מגילה/פרק ג

דף כא עמוד א עריכה

א ג מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה ז', סמ"ג עשין מד"ס ד, טור ושו"ע או"ח סי' תר"צ סעיף א':

ב ד מיי' פי"ב מהל' תפלה הלכה ט"ז, טור ושו"ע או"ח סי' קל"ה סעיף א':

ג ה מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תכ"ג סעיף א':

ד ו מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרס"ג סעיף א':

ה ז מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תפ"ח סעיף ג', וטור ושו"ע או"ח סי' תצ"ד סעיף א':

ו ח מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"א סעיף א':

ז ט י מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' רפ"ב סעיף א':

ח כ מיי' פי"ב מהל' תפלה הלכה ב', טור ושו"ע או"ח סי' רפ"ב סעיף ד', וטור ושו"ע או"ח סי' תפ"ח סעיף ג', וטור ושו"ע או"ח סי' תצ"ד סעיף א', וטור ושו"ע או"ח סי' תרכ"א סעיף א':

ט ל מיי' פי"ב מהל' תפלה הלכה י"א, טור ושו"ע או"ח סי' קמ"א סעיף א':

י מ מיי' פ"ד מהל' ת"ת הלכה ב', טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ו סעיף ט':

יא נ מיי' שם:

דף כא עמוד ב עריכה

יב א מיי' פי"ב מהל' תפלה הלכה י', טור ושו"ע או"ח סי' קמ"א סעיף ב':

יג ב מיי' פי"ב מהל' תפלה הלכה י"א:

יד ג מיי' פי"ב מהל' תפלה הלכה י"ג:

טו ד טור ושו"ע או"ח סי' תפ"ח סעיף ב':

טז ה מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה ז', טור ושו"ע או"ח סי' תר"צ סעיף ב':

יז ו ז מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה ג', טור ושו"ע או"ח סי' תרצ"ב סעיף א':

יח ח מיי' פי"א מהל' ברכות הלכה ב', טור ושו"ע או"ח סי' כ"ה סעיף ח':

יט ט י מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה ג', טור ושו"ע או"ח סי' תרצ"ב סעיף א':

כ כ מיי' פי"ב מהל' תפלה הלכה ג', סמ"ג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' קל"א סעיף א':

כא ל מיי' פי"ב מהל' תפלה הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' קל"א סעיף ב':

כב מ מיי' פ"ג מהל' שקלים הלכה ז':

כג נ מיי' פ"ג מהל' בית הבחירה הלכה ח':

כד ס מיי' פ"ד מהל' כלי המקדש הלכה כ"א:

כה ע מיי' פי"ב מהל' תפלה הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' קל"ט סעיף ד':

דף כב עמוד א עריכה

כז א מיי' פי"ב מהל' תפלה הלכה ג', טור ושו"ע או"ח סי' קל"ח סעיף א':

כח ב מיי' פ"ו מהל' כלי המקדש הלכה ו':

כט ג מיי' פי"ב מהל' תפלה הלכה ג', טור ושו"ע או"ח סי' קל"ז סעיף ב':

ל ד מיי' פי"ג מהל' תפלה הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' תכ"ג סעיף ב':

דף כב עמוד ב עריכה

לא א מיי' פי"ב מהל' תפלה הלכה ט"ז, טור א"ח סי' תקנט וסי' תקעט:

לב ב מיי' שם, טור א"ח סימן תקנט:

לג ג מיי' פ"ו מהל' עבודה זרה הלכה ו', ומיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה י"ד, טור ושו"ע או"ח סי' קל"א סעיף ח':

לד ד ה מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה י"ד, ומיי' פ"ו מהל' עבודה זרה הלכה ז':

לה ו מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה י"ד, טור ושו"ע או"ח סי' קל"א סעיף ח':

דף כג עמוד א עריכה

לו א , טור ושו"ע או"ח סי' תקכ"ט סעיף א':

לז ב טור ושו"ע או"ח סי' רפ"א:

לח ג טור ושו"ע או"ח סי' רפ"א:

לט ד מיי' פי"ב מהל' תפלה הלכה י"ז, סמ"ג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' רפ"ב סעיף ג':

מ ה ו מיי' פי"ב מהל' תפלה הלכה י"ז, טור ושו"ע או"ח סי' רפ"ב סעיף ד':

מא ז מיי' פי"ג מהל' תפלה הלכה י"ג, טור ושו"ע או"ח סי' רפ"ד סעיף א':

דף כג עמוד ב עריכה

מב א מיי' פי"ב מהל' תפלה הלכה י"ג, טור ושו"ע או"ח סי' רפ"ד סעיף א':

מג ב מיי' פי"ב מהל' תפלה הלכה י"ג, טור ושו"ע או"ח סי' רפ"ד סעיף א', סמ"ג עשין יט:

מד ג מיי' פ"ח מהל' תפלה הלכה ה', סמ"ג שם, טור ושו"ע או"ח סי' נ"ה סעיף א', וטור ושו"ע או"ח סי' ס"ט סעיף א':

מה ד מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' ס"ט סעיף א':

מו ה מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' קכ"ח סעיף א':

מז ו מיי' פ"ח מהל' תפלה הלכה ד', ומיי' פי"ב מהל' תפלה הלכה ג', טור ושו"ע או"ח סי' קמ"ג סעיף א':

מח ז מיי' פ"ח מהל' תפלה הלכה ד':

מט ח מיי' פי"ב מהל' אבל הלכה ד', טור ושו"ע יו"ד סי' שע"ו:

נ ט מיי' פי"ג מהל' אבל הלכה א', סמ"ג עשין מד"ס ב, טור ושו"ע יו"ד סי' שע"ו:

נא י מיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה י', ומיי' פ"י מהל' אישות הלכה ה', טור ושו"ע אה"ע סי' ס"ב סעיף ד':

נב כ מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה ד', סמ"ג עשין פח, טור ושו"ע או"ח סי' קצ"ב סעיף א':

נג ל מ מיי' פ"ח מהל' ערכין הלכה ב':

נד נ מיי' פ"ח מהל' תפלה הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' ס"ט סעיף א':

נה ס מיי' פי"ג מהל' אבל הלכה א', סמ"ג עשין מד"ס ב, טור י"ד סי' שעו:

נו ע מיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה י', ומיי' פ"י מהל' אישות הלכה ה', טור ושו"ע אה"ע סי' ס"ב סעיף ד':

נז פ מיי' פ"ח מהל' ערכין הלכה ב':

נח צ מיי' פי"ב מהל' תפלה הלכה ג', טור ושו"ע או"ח סי' קל"ז סעיף ב':

נט ק מיי' פי"ב מהל' תפלה הלכה י', טור ושו"ע או"ח סי' קמ"ה סעיף א':

דף כד עמוד א עריכה

ס א מיי' פי"ב מהל' תפלה הלכה י"ד:

סא ב ג מיי' פי"ב מהל' תפלה הלכה י"ג, סמ"ג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' קמ"ד סעיף א':

סב ד מיי' פ"ח מהל' תפלה הלכה י"א, טור ושו"ע או"ח סי' נ"ג סעיף ו':

סג ה מיי' פט"ו מהל' תפלה הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' קכ"ח סעיף ל"ד:

סד ו מיי' פ"ח מהל' תפלה הלכה י"ב:

סה ז מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' נ"ג סעיף י"ג:

סו ח מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' ס"ט סעיף ב':

דף כד עמוד ב עריכה

סז א מיי' פט"ו מהל' תפלה הלכה ב', סמ"ג עשין ב, טור ושו"ע או"ח סי' קכ"ח סעיף ל':

סח ב מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' קכ"ח סעיף ל"ב:

סט ג ד מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' קכ"ח סעיף ל':

ע ה מיי' פט"ו מהל' תפלה הלכה א', טור ושו"ע או"ח סי' קכ"ח סעיף ל"ג:

עא ו מיי' פ"ח מהל' תפלה הלכה י"ב, טור ושו"ע או"ח סי' נ"ג סעיף י"ב:

עב ז ח מיי' פט"ו מהל' תפלה הלכה ב', טור ושו"ע או"ח סי' קכ"ח סעיף ל':

עג ט מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' קכ"ח סעיף ל"ב:

עד י מיי' פ"י מהל' תפלה הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' נ"ג סעיף י"ח:

עה כ מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה ג':

עו ל מיי' פ"ג מהל' תפילין הלכה ט"ו, טור ושו"ע או"ח סי' ל"ב סעיף מ"ח:

עז מ מיי' פ"ג מהל' תפילין הלכה א', טור ושו"ע או"ח סי' ל"ב סעיף ל"ט:

דף כה עמוד א עריכה

עח א מיי' פ"ט מהל' תפלה הלכה ז':

עט ב מיי' פ"ט מהל' תפלה הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' קכ"א סעיף ב':

פ ג מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה ג', סמ"ג עשין נז, טור ושו"ע או"ח סי' רכ"ב סעיף ג':

פא ד מיי' פ"ט מהל' תפלה הלכה ז':

פב ה מיי' פ"ה מהל' תשובה הלכה ב':

פג ו מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה י"א, סמ"ג עשין יח, טור ושו"ע או"ח סי' ס"א סעיף ט':

פד ז מיי' פי"ב מהל' תפלה הלכה י"ב, סמ"ג עשין יט:

דף כה עמוד ב עריכה

פה א מיי' פי"ב מהל' תפלה הלכה י"ב, סמ"ג עשין יט:

פו ב טור ושו"ע יו"ד סי' קמ"ז סעיף ה':