עין משפט ונר מצוה/מגילה/פרק ג

דף כא עמוד אעריכה

א ג מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה ז , סמ"ג עשין מד"ס ד , טור ושו"ע או"ח סי' תרצ סעיף א:

ב ד מיי' פ"יב מהל' תפלה הלכה טז , טור ושו"ע או"ח סי' קלה סעיף א:

ג ה מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תכג סעיף א:

ד ו מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרסג סעיף א:

ה ז מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תפח סעיף ג , וטור ושו"ע או"ח סי' תצד סעיף א:

ו ח מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרכא סעיף א:

ז ט י מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' רפב סעיף א:

ח כ מיי' פ"יב מהל' תפלה הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' רפב סעיף ד , וטור ושו"ע או"ח סי' תפח סעיף ג , וטור ושו"ע או"ח סי' תצד סעיף א , וטור ושו"ע או"ח סי' תרכא סעיף א:

ט ל מיי' פ"יב מהל' תפלה הלכה יא , טור ושו"ע או"ח סי' קמא סעיף א:

י מ מיי' פ"ד מהל' ת"ת הלכה ב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמו סעיף ט:

יא נ מיי' שם:

דף כא עמוד בעריכה

יב א מיי' פ"יב מהל' תפלה הלכה י , טור ושו"ע או"ח סי' קמא סעיף ב:

יג ב מיי' פ"יב מהל' תפלה הלכה יא:

יד ג מיי' פ"יב מהל' תפלה הלכה יג:

טו ד טור ושו"ע או"ח סי' תפח סעיף ב:

טז ה מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' תרצ סעיף ב:

יז ו ז מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' תרצב סעיף א:

יח ח מיי' פ"יא מהל' ברכות הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' כה סעיף ח:

יט ט י מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' תרצב סעיף א:

כ כ מיי' פ"יב מהל' תפלה הלכה ג , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' קלא סעיף א:

כא ל מיי' פ"יב מהל' תפלה הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' קלא סעיף ב:

כב מ מיי' פ"ג מהל' שקלים הלכה ז:

כג נ מיי' פ"ג מהל' בית הבחירה הלכה ח:

כד ס מיי' פ"ד מהל' כלי המקדש הלכה כא:

כה ע מיי' פ"יב מהל' תפלה הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' קלט סעיף ד:

דף כב עמוד אעריכה

כז א מיי' פ"יב מהל' תפלה הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' קלח סעיף א:

כח ב מיי' פ"ו מהל' כלי המקדש הלכה ו:

כט ג מיי' פ"יב מהל' תפלה הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' קלז סעיף ב:

ל ד מיי' פ"יג מהל' תפלה הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' תכג סעיף ב:

דף כב עמוד בעריכה

לא א מיי' פ"יב מהל' תפלה הלכה טז , טור א"ח סי' תקנט וסי' תקעט:

לב ב מיי' שם , טור א"ח סימן תקנט:

לג ג מיי' פ"ו מהל' עבודה זרה הלכה ו , ומיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה יד , טור ושו"ע או"ח סי' קלא סעיף ח:

לד ד ה מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה יד , ומיי' פ"ו מהל' עבודה זרה הלכה ז:

לה ו מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה יד , טור ושו"ע או"ח סי' קלא סעיף ח:

דף כג עמוד אעריכה

לו א , טור ושו"ע או"ח סי' תקכט סעיף א:

לז ב טור ושו"ע או"ח סי' רפא:

לח ג טור ושו"ע או"ח סי' רפא:

לט ד מיי' פ"יב מהל' תפלה הלכה יז , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' רפב סעיף ג:

מ ה ו מיי' פ"יב מהל' תפלה הלכה יז , טור ושו"ע או"ח סי' רפב סעיף ד:

מא ז מיי' פ"יג מהל' תפלה הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' רפד סעיף א:

דף כג עמוד בעריכה

מב א מיי' פ"יב מהל' תפלה הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' רפד סעיף א:

מג ב מיי' פ"יב מהל' תפלה הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' רפד סעיף א , סמ"ג עשין יט:

מד ג מיי' פ"ח מהל' תפלה הלכה ה , סמ"ג שם , טור ושו"ע או"ח סי' נה סעיף א , וטור ושו"ע או"ח סי' סט סעיף א:

מה ד מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' סט סעיף א:

מו ה מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' קכח סעיף א:

מז ו מיי' פ"ח מהל' תפלה הלכה ד , ומיי' פ"יב מהל' תפלה הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' קמג סעיף א:

מח ז מיי' פ"ח מהל' תפלה הלכה ד:

מט ח מיי' פ"יב מהל' אבל הלכה ד , טור ושו"ע יו"ד סי' שעו:

נ ט מיי' פ"יג מהל' אבל הלכה א , סמ"ג עשין מד"ס ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שעו:

נא י מיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה י , ומיי' פ"י מהל' אישות הלכה ה , טור ושו"ע אה"ע סי' סב סעיף ד:

נב כ מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה ד , סמ"ג עשין פח , טור ושו"ע או"ח סי' קצב סעיף א:

נג ל מ מיי' פ"ח מהל' ערכין הלכה ב:

נד נ מיי' פ"ח מהל' תפלה הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' סט סעיף א:

נה ס מיי' פ"יג מהל' אבל הלכה א , סמ"ג עשין מד"ס ב , טור י"ד סי' שעו:

נו ע מיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה י , ומיי' פ"י מהל' אישות הלכה ה , טור ושו"ע אה"ע סי' סב סעיף ד:

נז פ מיי' פ"ח מהל' ערכין הלכה ב:

נח צ מיי' פ"יב מהל' תפלה הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' קלז סעיף ב:

נט ק מיי' פ"יב מהל' תפלה הלכה י , טור ושו"ע או"ח סי' קמה סעיף א:

דף כד עמוד אעריכה

ס א מיי' פ"יב מהל' תפלה הלכה יד:

סא ב ג מיי' פ"יב מהל' תפלה הלכה יג , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' קמד סעיף א:

סב ד מיי' פ"ח מהל' תפלה הלכה יא , טור ושו"ע או"ח סי' נג סעיף ו:

סג ה מיי' פ"טו מהל' תפלה הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' קכח סעיף לד:

סד ו מיי' פ"ח מהל' תפלה הלכה יב:

סה ז מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' נג סעיף יג:

סו ח מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' סט סעיף ב:

דף כד עמוד בעריכה

סז א מיי' פ"טו מהל' תפלה הלכה ב , סמ"ג עשין ב , טור ושו"ע או"ח סי' קכח סעיף ל:

סח ב מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' קכח סעיף לב:

סט ג ד מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' קכח סעיף ל:

ע ה מיי' פ"טו מהל' תפלה הלכה א , טור ושו"ע או"ח סי' קכח סעיף לג:

עא ו מיי' פ"ח מהל' תפלה הלכה יב , טור ושו"ע או"ח סי' נג סעיף יב:

עב ז ח מיי' פ"טו מהל' תפלה הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' קכח סעיף ל:

עג ט מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' קכח סעיף לב:

עד י מיי' פ"י מהל' תפלה הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' נג סעיף יח:

עה כ מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה ג:

עו ל מיי' פ"ג מהל' תפילין הלכה טו , טור ושו"ע או"ח סי' לב סעיף מח:

עז מ מיי' פ"ג מהל' תפילין הלכה א , טור ושו"ע או"ח סי' לב סעיף לט:

דף כה עמוד אעריכה

עח א מיי' פ"ט מהל' תפלה הלכה ז:

עט ב מיי' פ"ט מהל' תפלה הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' קכא סעיף ב:

פ ג מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה ג , סמ"ג עשין נז , טור ושו"ע או"ח סי' רכב סעיף ג:

פא ד מיי' פ"ט מהל' תפלה הלכה ז:

פב ה מיי' פ"ה מהל' תשובה הלכה ב:

פג ו מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה יא , סמ"ג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' סא סעיף ט:

פד ז מיי' פ"יב מהל' תפלה הלכה יב , סמ"ג עשין יט:

דף כה עמוד בעריכה

פה א מיי' פ"יב מהל' תפלה הלכה יב , סמ"ג עשין יט:

פו ב טור ושו"ע יו"ד סי' קמז סעיף ה: