שולחן ערוך אורח חיים תרצ ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אפילו שניים ואפילו עשרה יכולים לקרותה ביחד, דויוצאים הם והשומעים מהם.

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(ג) לקרות' ביחד:    דאיידי דחביבא להו יהבי דעתייהו לשמוע:

באר היטב

משנה ברורה

(ד) ויוצאים הם וכו':    ולא אמרינן דתרי קלי לא משתמעי שפיר כדאמרינן לענין קה"ת ושארי דוכתי דקריאה זו חביבה ביותר מפני הנס ויהיב דעתיה לשמוע היטיב. וכיון שכן פשוט הוא באם מרגיש בעצמו שמבלבלים ליה הקולות ושא"א לו לשמוע כל התיבות בודאי לא יצא:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש