ערכי לשון הקודש אות האלף

אב: אבב אבד אבה אבח אבטח אבך אבל אבן אבנט אבס אבק אבר

אג: אגד אגז אגל אגם אגן אגף אגר אגרטל אגרף

אד: אדב אדם אדן אדר אדרכן

אה: אהב אהה אהל

או: או אוב אוד אוה אוח אוי אול און אוץ אור אות

אז: אז אזב אזל אזן אזר אזרח

אח: אח אחד אחה אחז אחל אחר אחשדרפן אחשתרן

אט: אט אטד אטם אטן אטר

אי: אי איב איד איך איל אים אין איף איש אית

אכ: אך אכזר אכל אכן אכף אכר

אל: אל אלגבש אלגם אלהּ אלו אלח אלי אלל אלם אלמג אלף אלץ

אמ: אם אמה אמל אמן אמץ אמר אמש

אנ: אן אנא אנה אנח אני אנך אנס אנף אנק אנש אנת

אס: אסם אסן אסף אסר

אפ: אף אפד אפה אפו אפז אפל אפן אפס אפע אפף אפק אפר אפרין

אצ: אצבע אצל אצר

אק: אקו

אר: ארב ארג ארגז ארגמן ארה ארז ארח ארך ארם ארן ארנב ארץ ארר ארש

אש: אש אשד אשה אשך אשכל אשכר אשל אשם אשן אשנב אשף אשפר אשר אשש

את: את אתא אתה אתן אתק