ערכי לשון הקודש אות התיו

תא: תא תאב תאה תאו תאם תאן תאר

תב: תבה תבל תבן

תד: תדהר

תה: תהה תהל תהם

תו: תוא תוה תוך תור

תז: תזז

תח: תחרא תחרה תחש תחת

תי: תיש

תכ: תכה תכך תכל תכן

תל: תלא תלה תלל תלם תלע

תמ: תמד תמהּ תמז תמך תמל תמם תמר

תנ: תנה תנך תנן תנר

תע: תעב תעה תער

תפ: תפח תפל תפף תפר תפש תפת

תק: תקן תקע תקף

תר: תרז תרן תרף תרשת

תש: תשע

תת: תתח