ערכי לשון הקודש אות הריש

רא: ראה ראי ראם ראש

רב: רבב רבד רבה רבך רבע רבץ רבק

רג: רגב רגז רגל רגם רגן רגע רגש

רד: רדד רדה רדם רדף

רה: רהב רהה רהט

רו: רוב רוד רוה רוח רום רוע רוף רוץ רוש

רז: רזה רזח רזם רזן

רח: רחב רחל רחם רחף רחץ רחק רחש

רט: רטב רטה רטט רטפש רטש

רי: ריב ריד ריח ריק ריר

רכ: רכב רכך רכל רכס רכש

רמ: רמה רמח רמך רמם רמן רמס רמש

רנ: רנה רנן

רס: רסן רסס

רע: רעב רעד רעה רעל רעם רען רעע רעף רעץ רעש

רפ: רפא רפד רפה רפס רפסד רפק רפש רפת

רצ: רצד רצה רצח רצע רצף רצץ

רק: רק רקב רקד רקח רקם רקע רקק

רש: רשה רשם רשע רשף רשש רשת

רת: רתח רתם רתק רתת