ערכי לשון הקודש אות הגימל

גא: גאה גאל

גב: גב גבא גבהּ גבח גבל גבן גבע גבעל גבר גבש

גג: גג

גד: גד גדד גדה גדל גדע גדף גדר גדש

גה: גה גהה גהר

גו: גו גוב גוה גוז גוח גוי גול גוע גוף גור גוש

גז: גזבר גזז גזל גזם גזע גזר

גח: גחל גחן

גי: גיא גיד גיח גיל גיף גיר

גל: גלב גלד גלה גלח גלל גלם גלמד גלע גלש

גמ: גם גמא גמד גמל גמץ גמר

גנ: גנב גנז גנזך גנן

גע: געה געל גער געש

גפ: גף גפן גפר

גר: גרב גרגר גרד גרה גרז גרל גרם גרן גרס גרע גרף גרר גרש

גש: גשם גשש

גת: גת