ערכי לשון הקודש אות הזין

זא: זאב

זב: זבב זבד זבח זבל

זג: זג

זה: זהב זהם זהר

זו: זוב זוד זוה זוז זול זון זוע זור

זח: זחל

זי: זיו זיז זיק זית

זכ: זכה זכך זכר

זל: זלג זלזל זלל זלעף זלת

זמ: זמה זמם זמן זמר

זנ: זן זנב זנה זנח זנם זנק

זע: זעה זעך זעם זעף זעק זער

זפ: זפת

זק: זקן זקף זקק

זר: זר זרב זרה זרזיף זרזיר זרח זרם זרע זרק זרת