ערכי לשון הקודש אות המם

מא: מאד מאה מאן מאס מאר

מג: מגד מגל מגן מגר

מד: מדד מדן מדע

מה: מה מהל מהמהּ מהר

מו: מוג מוח מוט מול מום מון מוץ מור מוש מות

מז: מזג מזה מזח מזר

מח: מחא מחה מחז מחץ מחק מחר

מט: מטל מטר

מי: מים מין מיץ מיק מיר

מכ: מכך מכל מכר

מל: מלא מלח מלט מלך מלל מלץ מלצר מלק

מנ: מן מנה מנח מנע מנר

מס: מסה מסך מסס מסר

מע: מעד מעה מעט מעך מעל מער

מפ: מפתן

מצ: מץ מצא מצד מצה מצח מצץ

מק: מקל מקק

מר: מרא מרג מרד מרה מרח מרט מרץ מרק מרר

מש: משׂר משה משח משך משל משק משש

מת: מתג מתה מתח מתי מתן מתק