ערכי לשון הקודש אות היוד

יא: יאב יאה יאל יאר יאש יאת

יב: יבב יבל יבם יבר יבש

יג: יגב יגה יגע יגר

יד: יד ידד ידה ידע

יה: יהב יהד יהר

יו: יום יון

יז: יזם יזן יזע

יח: יחד יחל יחם יחף יחש

יט: יטב

יי: יין

יכ: יכח יכל

יל: ילד ילך ילל ילף ילק

ימ: ים ימן ימר

ינ: ינה ינח ינק

יס: יסד יסך יסף יסר

יע: יעד יעה יעז יעט יעל יען יעף יעץ יער

יפ: יפה יפח יפע יפת

יצ: יצא יצב יצג יצע יצק יצר יצת

יק: יקב יקד יקה יקע יקף יקץ יקר יקש

יר: ירא ירד ירה ירח ירט ירך ירע ירק ירש

יש: ישב ישה ישט ישם ישן ישע ישף ישר ישש

ית: יתד יתם יתר