ערכי לשון הקודש אות הטית

טא: טאטא

טב: טבח טבל טבע טבר טבת

טה: טהר

טו: טוב טוה טוח טול טור טוש

טח: טחה טחן טחר

טט: טטף

טי: טיט טיר

טל: טל טלא טלה טלל

טמ: טמא טמה טמן

טנ: טנא טנף

טע: טעה טעם טען

טפ: טפח טפל טפסר טפף טפש

טר: טרד טרה טרח טרם טרף