ערכי לשון הקודש - אדם

ערכי לשון הקודשאות האלףערך: אדם


ספר השרשים לרד"ק

וענינם ידוע.[* 1]
  • וענין אדם ואדמה גם כן ידוע, ואדם נקרא על שם האדמה אשר לוקח משם, והמין נקרא על שמו אדם. ויבא אדמה:
ואדם יקרא:
  • "את האדם אשׁר בראתי" (בראשית ו ז), "והוא יהיה פרא אָדָם" (בראשית טז יב), כלומר אדם מדברי כפרא.
  • "גם בני אָדָם גם בני אישׁ" (תהלים מט ג), בני אדם הם המון העם, בני איש הם הגדולים, כמו "גדעון בן יואשׁ אישׁ ישׂראל(שופטים ז, יד), ר"ל גדול ישראל וראשם.
  • "ובישׂראל וּבָאָדָם" (ירמיהו לב כ), רוצה לומר ובשאר בני אדם, כלומר באומות. ויונתן תרגם (שם): "ולישראל עבדת פרישן בגו בני אינשא".
  • וקראו לנשים בלבד אדם, "כתפארת אָדָם לשׁבת בית" (ישעיהו מד יג), "ונפשׁ אָדָם מן הנשׁים" (במדבר לא לה). ואדוני אבי ז"ל פירש "כתפארת אדם" ולמה? לשבת בית, לא לצורך אחר, כמו "וינחהו תחתיו ו[...]ממקומו לא ימישׁ(ישעיהו מו, ז).
  • "הרחק מאד מֵאָדָם העיר" (יהושע ג טז), שם עיר.

מחברת מנחם

  • מתחלק לד' פנים:
  • האחד – "אדם כי יקריב מכם קרבן" (ויקרא א, ב). "אדם ילוד אשה" (איוב יד, א). "אדם ביקר בל ילין" (תהלים מט, יג). "מי יודע רוח בני האדם" (קהלת ג, כא). "אך הבל בני אדם כזב בני איש במאזנים לעלות המה מהבל יחד" (תהלים סב, י). ואיך משפט בני אדם לעלות במאזנים? אבל כה פתרונו: אדם להבל דמה, אילו היה ההבל ראוי להשקל במאזנים להיות ההבל בכף מאזנים והאדם בכף שניה, נמצא שקלת ההבל ושקלת האדם שוה.נשוב לעניין הראשון. "אדם ביקר בל ילין". אותו דנו אנשי פתרון מגזרת בקר וערב, וכה אמרו: אדם יקום בקר ולא יאמין לערב לו ערב. והיה הפתרון ראוי בעניינו כפי הפותרים, לולי היו"ד אשר בקרב המלה אשר ימנענה מהיותה מגזרת "בוקר". אבל איננה כי אם מגזרת "יקר" וכה פתרונו: אדם בהיותו בימי יקר תפארתו, עשרו ישיאנו ולא יבין לחשוב אחריתו. ופתרון אדם ביקר בל ילין – אדם ביקר עשרו בל ילין בקנו, כי פתע ינוע ואיו . וכמוהו: "בנות מלכים ביקרותיך" (תהלים מה י); "יקרה היא מפנינים" (משלי ג טו); "תיקר נא נפשי" (מלכים ב א יג).

ערכי מצודת ציון


מקורות נוספים

הערות שוליים

  1. ^ ["אדם פטדה"], א"א וכן נקרא בלע"ז רובי"ן שהוא לשון אדמימות בלשון רומי, גם בלשון אשכנז נקרא רוביי"ן. ויש אומרים שלכך היו אודם בחשן לראובן כי רובי"ן וראובן קרובים בלשון.
  1. ^ ושם: "עפר"