ערכי לשון הקודש אות ההא

הא: הא

הב: הבה הבל הבן הבר

הג: הגה הגן

הד: הדד הדה הדך הדם הדס הדף הדר

הו: הוא הוד הוה הוי הון הות

הז: הזה

הי: הי היה היך הים הין

הכ: הכל הכר

הל: הלא הלך הלל הלם

המ: המה המל המם המר

הנ: הנה

הס: הסה

הפ: הפך

הצ: הצן

הר: הרג הרה הרם הרס הרר

הת: התל