ערכי לשון הקודש אות הנון

נא: נא נאד נאם נאף נאץ נאק נאר

נב: נבא נבב נבח נבט נבל נבע

נג: נגב נגד נגהּ נגח נגן נגע נגף נגר נגש

נד: נד נדב נדד נדה נדח נדן נדף נדר

נה: נהג נהה נהל נהם נהק נהר

נו: נוא נוב נוד נוה נוח נוט נום נוס נוע נוף נוץ נור

נז: נזד נזה נזח נזל נזם נזק נזר

נח: נחה נחל נחם נחן נחץ נחר נחש נחת

נט: נטה נטל נטע נטף נטר נטש

ני: נין

נכ: נכא נכד נכה נכח נכל נכס נכר נכת

נל: נלה

נמ: נמל נמר

ננ: ננח

נס: נסג נסה נסח נסך נסן נסס נסע נסק

נע: נעז נעל נעם נעץ נער

נפ: נפח נפך נפל נפץ נפש נפת

נצ: נצב נצה נצח נצל נצץ נצר

נק: נקב נקד נקה נקם נקף נקק נקר נקש

נר: נרד

נש: נשא נשב נשג נשה נשך נשל נשם נשף נשק נשר נשת

נת: נתב נתח נתך נתן נתס נתץ נתק נתר נתש