עין משפט ונר מצוה/גיטין/פרק ז

דף סז עמוד בעריכה

א ד מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה יד , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קכא סעיף א:

ב ה מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה טז , טור ושו"ע אה"ע סי' קכא סעיף ה:

ג ו מיי' פרק ד' מהלכות דעות הלכה ב' והלכות יד-טו:


--- אין בדף סח - סט ---

דף ע עמוד אעריכה

ד א מיי' פ"ד מהל' דעות הלכה טו:

ה ב מיי' פ"ד מהל' דעות הלכה א:

ו ג ד ה מיי' פ"ד מהל' דעות הלכה יט , טור ושו"ע או"ח סי' רמ סעיף טו:

ז ו מיי' פ"ד מהל' דעות הלכה ג:

ח ז מיי' פ"ד מהל' דעות הלכה יח:

ט ח מיי' פ"ד מהל' דעות הלכה יט , טור ושו"ע או"ח סי' רמ סעיף יד:

י ט מיי' פ"ד מהל' דעות הלכה יח:


דף ע עמוד בעריכה

יא א מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה טו , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קכא סעיף ב בהגה"ה:

יב ב ג טור ושו"ע אה"ע סי' קכא סעיף ח:

יג ד ה מיי' פ"יג מהל' גירושין הלכה יז , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף ל:

יד ו ז ח מיי' פ"ה מהל' רוצח ושמירת נפש הלכה ב:

טו ט י מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה טז , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קכא סעיף ה:


דף עא עמוד אעריכה

טז א מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה טז , סמ"ג עשין נ (עיין כסף משנה):

יז ב מיי' פ"ב מהל' אישות הלכה כו , ומיי' פ"כט מהל' מכירה הלכה ג , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רלה סעיף יח:

יח ג מיי' פ"ט מהל' עדות הלכה יא , סמ"ג לאוין ריד , טור ושו"ע חו"מ סי' לה סעיף יא:

יט ד מיי' פ"ט מהל' עדות הלכה יא ומיי' פ"ג מהל' עדות הלכה ד , סמ"ג לאוין ריד , טור ושו"ע חו"מ סי' לה סעיף יא , טור ושו"ע חו"מ סי' כח סעיף יא:

כ ה מיי' פ"כט מהל' מכירה הלכה ג , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רלה סעיף יח:

כא ו מיי' פ"ט מהל' עדות הלכה יא , סמ"ג לאוין ריד , טור ושו"ע חו"מ סי' לה סעיף יא:

כב ז מיי' פ"ד מהל' נחלות הלכה א , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רעט סעיף א:

כג ח מיי' פ"כט מהל' מכירה הלכה ב וג' , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רלה סעיף יז:

כד ט י מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה יז , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קכ סעיף ה:

כה כ ל מיי' פ"ז מהל' יבום הלכה טז ויז' , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קעב סעיף יב , וטור ושו"ע אה"ע סי' קכא סעיף ו:


דף עא עמוד בעריכה

כו א מיי' פ"ז מהל' יבום הלכה טז , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קעה סעיף יג:

כז ב ג מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה כג , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קיט סעיף ו:

כח ד מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה ה , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קכ סעיף ד:


דף עב עמוד אעריכה

כט א מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה ה , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קכ סעיף ד:

ל ב מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה יב , סמ"ג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קמה סעיף א:

לא ג מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה יג , טור ושו"ע אה"ע סי' קמה סעיף ב:

לב ד מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה יד , טור ושו"ע אה"ע סי' קמה סעיף ג:

לג ה מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה יח , טור ושו"ע אה"ע סי' קמה סעיף ז:

לד ו ז מיי' פ"יב מהל' זכייה הלכה טו , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנח סעיף א:


דף עב עמוד בעריכה

לה א מיי' פ"ח מהל' זכייה הלכה יד , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנ סעיף ב:

לו ב מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה יב , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף טז:

לז ג מיי' פ"ח מהל' זכייה הלכה יז , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנ סעיף א:


דף עג עמוד אעריכה

לח א מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה יח , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמה סעיף ז:

לט ב מיי' פ"ח מהל' זכייה הלכה כה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנ סעיף א:

מ ג מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה יח , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמה סעיף ד:

מא ד ה מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה יז , טור ושו"ע אה"ע סי' קמה סעיף ו:

מב ו מיי' פ"יט מהל' מכירה הלכה ה , סמ"ג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רכה סעיף ג וסעיף ד':

מג ז מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה ב , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמח סעיף ב:


דף עג עמוד בעריכה

מד א מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה יז , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמט סעיף א:


דף עד עמוד אעריכה

מה א מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה יט ועיי"ש:

מו ב מיי' פ"יח מהל' אישות הלכה כה , טור ושו"ע אה"ע סי' צג סעיף ב:

מז ג מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה א , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמג סעיף א:

מח ד מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה כב , טור ושו"ע אה"ע סי' קמג סעיף ב:

מט ה ו ז מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה י ויא' , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לח סעיף ו:

נ ח ט מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה א , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמג סעיף ב:

נא י מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה כב , טור ושו"ע אה"ע סי' קמג סעיף ג:

נב כ מיי' פ"ו מהל' אישות הלכה יז , ומיי' פ"ג מהל' זכייה הלכה ח , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לח סעיף ג:


דף עד עמוד בעריכה

נג א מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה כא:

נד ב מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה כג , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמג סעיף ו:

נה ג מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה כא , טור ושו"ע אה"ע סי' קמג סעיף ה:

נו ד מיי' פ"ח מהל' נדרים הלכה יד , סמ"ג לאוין רמב , טור ושו"ע יו"ד סי' רלב סעיף כ:

נז ה מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה ו , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שלד סעיף ג:

נח ו מיי' פ"יב מהל' שמיטה ויובל הלכה ו:

נט ז מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה כא , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמג סעיף ד:


דף עה עמוד אעריכה

ס א ב מיי' פ"ו מהל' אישות הלכה ב , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לח סעיף ב:

סא ג טור ושו"ע אה"ע סי' לח סעיף ד בהגה"ה:


דף עה עמוד בעריכה

סב א מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה כ , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמה סעיף ה:

סג ב ג ד ה מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה יט , סמ"ג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קמג סעיף ח:


דף עו עמוד אעריכה

סד א ב מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה יח , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמג סעיף י:

סה ג מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה ט , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמד סעיף ז:


דף עו עמוד בעריכה

סו א ב ג מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה ט ויא' , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמד סעיף ז:

סז ד (מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה יא) , טור ושו"ע אה"ע סי' קמד סעיף ד:

סח ה מיי' שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קמד סעיף ג:

סט ו ז מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה כב , טור ושו"ע אה"ע סי' קמד סעיף ה:

ע ח מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה יא , טור ושו"ע אה"ע סי' קמד סעיף ג:


דף עז עמוד אעריכה

עא א ב ג מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה טו , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמד סעיף ד:

עב ד ה מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה כג , טור ושו"ע אה"ע סי' קמד סעיף ו: