שולחן ערוך אבן העזר יז ל


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

נפל לתוך כבשן האש, או לתוך יורה רותחת מליאה יין או שמן או מים, או ששחטו בו שני סימנים או רובן, אפילו עמד וברח מעידין עליו שמת, שודאי סופו למות, וכן כל כיוצא בו מדברים שאי אפשר שיחיה אלא ימות מיד בזמן קרוב, הרי אלו מעידין עליו:

מפרשים

חלקת מחוקק

(נז) לתוך כבשן האש:    כתב המ"מ בשם הרשב"א דוקא כבשן אש שהוא עמוק שלא יכול לעלות ממנו הא לתוך מדורה אין מעידין עליו שמא יצא משם לשעה א"נ אף לתוך מדורה והוא ששהה עליו כדי שישרוף עכ"ל (פי"ג מה' גירושין דין י"ז) וצ"ל כן גם ביורה רותחת דבסמוך:

בית שמואל

(צב) נפל לתוך כבשן האש:    כ' המגיד בשם הרשב"א דוקא דנפל לתוך כבשן שהוא עמוק וא"י לעלות משם אבל אם נפל לתוך המדורה יש לו' שמא יצא:

ט"ז

באר היטב

(צה) האש:    המגיד בשם הרשב"א כתב דוק' דנפל לתוך הכבשן שהוא עמוק וא"י לעלות משם אבל אם נפל לחוך המדורה י"ל שמא יצא. א"נ אף לתוך המדורה והוא ששהה עליו כדי שישרף עכ"ל פי"ג מה"ג. ונ"ל דאיירי ששהה קצת כדי שישרפו רגליו ויכווצו כדי שלא יוכל לזוז משם דאל"כ פשיטא וכ"כ כנה"ג דף מ"ז ע"א.

(צו) שמן:    ל"ד מלאה אלא אפי' לא היתה מלאה מעידין עליו הרח"ש בקע"ד.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש