שולחן ערוך אבן העזר קמח ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

כל המגרש על תנאי, בין שאמר "מעכשיו" בין שאמר "אם יהיה ואם לא יהיה", הרי זה לא יתיחד עמה כל זמן שלא נתקיים התנאי, אלא בפני עד, אפילו עבד ואפילו שפחה, וביוצא ונכנס סגי, חוץ משפחתה או בנה הקטן, מפני שאינה בושה לשמש בפניהם. והדבר ידוע שאם נתיחד עמה בפני שני עדים כאחד, וראה הוא והיא אותם, אפילו נתקיים התנאי אחר כך, הרי זו ספק מגורשת, שמא בעלה ובטל הגט, ויתבאר בסימן שאחר זה::

מפרשים

בית שמואל

(ו) לא יתייחד עמה:    אפילו שכ"מ נוט' למות וגוסס אסור להתייחד בלא עד תשובת רשב"א ד"א ועיין סדר הגט סעיף ק':

(ז) וראה הוא והיא וכו':    היינו הטעם אם נתייחד עמה חיישינן לקדושין שמקדש אותה מחדש מ"ה בעינן שראו העדי' כמ"ש בסי' מ"ב וכ"פ בספרו ב"י הטעם משום קידושין, אף על גב בתנאי אם עדיין לא נתקיים התנאי והיא עדיין אשתו מ"מ כיון לרמב"ם אם נשאת לאחר קודם שנתקיים התנאי לא תצא אם נתקיים התנאי אחר כך י"ל גם כן דשייך בה קידושין דמקדש אותה ואם נתקיים התנאי אחר כך נתקדשה היא לו למפרע מזה מוכח ג"כ דהמחבר ס"ל כרמב"ם בענין אם נשאת קודם קיום התנאי לא תצא כמ"ש בסי' קמ"ג ובסי' קמ"ו וא"ל למה לי הטעם משום קדושין וצריך עדים ת"ל שמא ביטלו הגט וי"ל דנ"מ אם נתן לה נאמנות כמ"ש בסמוך גם נ"מ אם התנה תנאי שאין ביד' לקיים אז אין חשש שביטלו כמ"ש בסי' קמ"ד ולדעת הטור אף על גב דמשמע דס"ל כרמב"ם דלא תצא אם נשאת קודם קיום התנאי כמ"ש בסי' קמ"ג ובסימן קמ"ו מ"מ ס"ל דאין חשש קידושין בזה כיון דעדיין לא נתקיים התנאי אלא אם התנה תנאי אם יש חשש ג"י ובחידושי רש"ך כתב מ"ש הדבר ידוע וכו' לא קאי על תנאי אם אלא על תנאי ע"מ מיהו הב"י בספרו לא כ"כ, אבל זאת תימא על הטור מ"ש בתנאי אם ונתייחד עמה קודם שנתקיים התנאי לא תתגרש בו לכתחלה אבל אם נתגרשה בו תנשא אפי' לכתחלה וזה סותר למ"ש בתחילת הסימן ומ"ש בסימן קמ"א בשם הרמ"ה אם אין הגט בידה לא תנשא ואין לחלק בין אם הגט ביד השליח לבין אם הגט בידה דהא הרא"ש כתב בפרק הזורק דין ד' דקושי' הרמ"ה על הסוגי' אם אעבור נגד פניך ל' יום דאית' שם לג"י לא חיישינן כיון דלא נתייחד עמה כמ"ש בש"ס והקשה הא אפי' אם נתייחד עמה כשר כיון דכבר נתן לה וקי"ל בג"י אם נתן לה תנשא ומתוך כך תירץ ומחלק בין אם הגט בידו ונותן אחר כך אז כשר ותנשא ובין כשאין הגט בידו ש"מ אם הגט בידה לא תנשא, ובזה נדחה נמי מ"ש הב"י על דברי הטור שכתב לא תתגרש בו אף על גב הגט בידה שייך לומר לא תתגרש בו כיון דלא חל הגט עד שעת קיום התנאי דא"כ מה קושית הרא"ש על הש"ס הא שפיר קאמר לג"י לא חיישינן הרי לא נתייחד עמה אבל אם היה חשש ג"י אפילו אם הגט בידה לא תתגרש לכתחלה גם לשון הטור מ"ש אבל נתגרשה בו תנשא תמוה לפי פירושו ובט"ז פי' דאיירי שנתן הגט ליד השליח ליתן לה בזה מיושב לשון הטור גם י"ל קושיא זו דאיירי הגט עדיין ביד השליח והשליח עדיין כאן אחר היחוד והיה יכול לומר לו שאל יתן הגט להאשה לכן אם נתן השליח אחר כך הגט לידה תתגרש ושכ"מ המגרש על תנאי עיין סי' קמ"ה:

ט"ז

באר היטב

(ד) התנאי:    אפי' ש"מ נוטה למות וגוסס אסור להתייחד בלא עד רשב"א ד"מ ב"ש.

(ה) שפחה:    וה"ה נערה בת י"ב שנה שיודעת ובושה ממנה הוי שומר ויוכל להתייחד על פיה מהרי"ט מהראנ"ח.

(ו) אותם:    הטעם אם נתייחד עמה חיישינן לקדושין שמקדש אותה מחדש מש"ה בעינן שראו העדים עיין ב"ש והרדב"ז ח"א סי' ד' ורע"ה.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש