עין משפט ונר מצוה/גיטין/פרק ב

דף טו עמוד א עריכה

א ב מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה י"ג, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ב סעיף ט"ו:

ב ג מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה ט"ו, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ב סעיף ט"ז:

ג ד ה מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה י"ב, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ב סעיף ט"ו:

ד ו מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה י"ג, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ב סעיף ט"ז:

דף טו עמוד ב עריכה

ה א ב מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה י"ג, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ב סעיף י"ז:

ו ג מיי' פט"ז מהל' שבת הלכה ט"ו, טור ושו"ע או"ח סי' שס"ב סעיף ב' וטור ושו"ע או"ח סי' שע"ב סעיף ו':

ז ד מיי' פי"א מהל' מקואות הלכה ח', סמ"ג עשין כז, טור ושו"ע או"ח סי' ק"ס סעיף י"ג:

ח ה (מיי' שם סמ"ג שם), טור ושו"ע או"ח סי' קנ"ט סעיף י"ח:

ט ו מיי' פי"א מהל' מקואות הלכה ז', סמ"ג עשין כז, טור ושו"ע או"ח סי' קס"ב סעיף ג':

דף טז עמוד א עריכה

י א מיי' פ"ז מהל' טומאת אוכלין הלכה א' ומיי' פ"ז מהל' טומאת אוכלין הלכה ה':

יא ב מיי' פי"א מהל' מקואות הלכה ז', סמ"ג עשין עו, טור ושו"ע או"ח סי' קס"ב סעיף ג':

יב ג מיי' פ"ח מהל' מקואות הלכה י"ב, סמ"ג עשין עו, טור ושו"ע יו"ד סי' ר"א סעיף ס"ב:

יג ד מיי' פ"ט מהל' שאר אבות הטומאות הלכה א':

יד ה מיי' פ"ט מהל' שאר אבות הטומאות הלכה ג':

טו ו מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה י"ד והלכה טו, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ב סעיף י"ט:

דף טז עמוד ב עריכה

טז א מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה י"ד והלכה טו, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ב סעיף י"ט:

דף יז עמוד א עריכה

יז א מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה ט"ו, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ב סעיף י"ט:

יח ב טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ג סעיף ט"ז:

יט ג מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה כ"ה, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קכ"ז סעיף ב':

כ ד מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה כ"ד:

דף יז עמוד ב עריכה

כא א מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה כ"ו, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קכ"ז סעיף א':

כב ב מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה כ"ו, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קכ"ז סעיף ח':

כג ג ד מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה כ"ו, טור ושו"ע אה"ע סי' קכ"ז סעיף ז':

דף יח עמוד א עריכה

כד א טור ושו"ע אה"ע סי' קכ"ז סעיף ד':

כה ב מיי' פי"א מהל' גירושין הלכה י"ט, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' י"ג סעיף א':

כו ג מיי' פ"ט מהל' שמיטה הלכה י"ג, סמ"ג לאוין רעא, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ז סעיף י"ז:

כז ד מיי' פ"ט מהל' שמיטה הלכה י"ב, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ז סעיף ט"ז:

כח ה מיי' פכ"ג מהל' מלוה הלכה ג', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ג סעיף ט"ז:

דף יח עמוד ב עריכה

כט א ב ג ד -- מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה כ"ז, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' ק"כ סעיף ט':

דף יט עמוד א עריכה

ל א מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה א', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קכ"ה סעיף א':

לא ב מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה ב', סמ"ג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' קכ"ד סעיף ה':

לב ג מיי' וסמ"ג שם, וסמ"ג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' קכ"ה סעיף ג':

לג ד מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה א', טור ושו"ע אה"ע סי' קכ"ה סעיף ב':

לד ה ו ז מיי' פי"א מהל' שבת הלכה ט"ז, סמ"ג לאוין סה:

לה ח מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה א', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קכ"ה סעיף ב' בהגה"ה:

לו ט מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה ב', טור ושו"ע אה"ע סי' קכ"ה סעיף ג':

לז י מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה כ"ג, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ל סעיף ט"ז:

לח כ ל מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה כ"ג ומיי' פכ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה ו', סמ"ג שם וסמ"ג צד, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ה סעיף ד':

דף יט עמוד ב עריכה

לט א מיי' פכ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה ז', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ה סעיף ב':

מ ב מיי' פכ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה ז', טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ה סעיף ב':

מא ג מיי' פכ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה א', סמ"ג עשין כד, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ח סעיף ב':

מב ד מיי' פכ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה א', טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ח סעיף א':

מג ה ו טור ושו"ע אה"ע סי' קל"ה סעיף ד':

מד ז מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה י"ט, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קל"ה סעיף א':

מה ח מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה כ', טור ושו"ע אה"ע סי' קל"ה סעיף ב':

מו ט מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה כ', טור ושו"ע אה"ע סי' קל"ה סעיף ב':

מז י מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה כ"ב, טור ושו"ע אה"ע סי' קל"ה סעיף ה':

דף כ עמוד א עריכה

מח א מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה ג' ומיי' פ"ג מהל' גירושין הלכה א', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קל"א סעיף א':

מט ב מיי' פ"ג מהל' גירושין הלכה ד', סמ"ג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' קל"א סעיף ה':

נ ג מיי' פ"א מהל' תפילין הלכה ט"ו, סמ"ג לאוין ג, טור ושו"ע יו"ד סי' רע"ו סעיף ב':

נא ד מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה ב', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קכ"ד סעיף א':

נב ה ו מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה ו', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קכ"ה סעיף ד':

נג ז מיי' פ"ט מהל' כלי המקדש הלכה ב', סמ"ג עשין קעג:

נד ח מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה ו', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קכ"ה סעיף ד':

דף כ עמוד ב עריכה

נה א מיי' פ"ט מהל' כלי המקדש הלכה ב', סמ"ג עשין קעג:

נו ב מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה ט"ו, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קכ"ד סעיף ח':

נז ג מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה ט"ו, טור ושו"ע אה"ע סי' קכ"ד סעיף ח' בהגה"ה:

נח ד מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה י"ד, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ג סעיף י"א:

נט ה טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ג:

ס ו ז ח מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה ד', סמ"ג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' קכ"ד סעיף ו':

סא ט מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה ד' ומיי' פ"י מהל' טוען ונטען הלכה א' ה, סמ"ג עשין צה, טור ושו"ע אה"ע סי' קכ"ד סעיף ו' וטור ושו"ע חו"מ סי' קל"ה סעיף א':

דף כא עמוד א עריכה

סב א מיי' פכ"ו מהל' מלוה הלכה א', סמ"ג עשין צג, טור ושו"ע חו"מ סי' קכ"ט סעיף ד':

סג ב ג מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה ה', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קכ"ד סעיף ז':

סד ד ה ו מיי' פ"ה מהל' גירושין הלכה י"ז, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קל"ט סעיף י"ח:

סה ז מיי' פ"ד מהל' זכיה הלכה א', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ה סעיף י':

סו ח מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה י"ח, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף ד':

דף כא עמוד ב עריכה

סז א מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה ו', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קכ"ד סעיף א':

סח ב מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה א' ומיי' פ"א מהל' גירושין הלכה ג', וסמ"ג שם:

סט ג ד מיי' שם ומיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה י', סמ"ג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ג סעיף כ':

ע ה מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה ו', סמ"ג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' קכ"ד סעיף ד':

עא ו מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה ג', סמ"ג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' קכ"ד סעיף ב':

עב ז מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה ז', סמ"ג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' קכ"ד סעיף ה':

עג ח ט מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה ח', טור ושו"ע אה"ע סי' קכ"ד סעיף ד':

דף כב עמוד א עריכה

עד א מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה ט"ו, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ב סעיף י':

עה ב מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה ט"ו, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ב סעיף י"א:

עו ג מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה ט"ז, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ב סעיף י"ב:

עז ד מיי' שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ב סעיף א':

עח ה מיי' שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ב סעיף י"ב:

עט ו ז מיי' פ"א מהל' תרומות הלכה כ"ה:

פ ח ט מיי' פ"א מהל' תרומות הלכה כ"ד:

פא י מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה ט"ז:

דף כב עמוד ב עריכה

פב א ב מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה ג', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קכ"ד סעיף ב':

פג ג מיי' פכ"ז מהל' מלוה הלכה א', טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ב סעיף א':

פד ד מיי' פ"ג מהל' גירושין הלכה ט"ו והלכה יח, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קכ"ג סעיף א':

פה ה מיי' פ"ג מהל' גירושין הלכה ט"ו ומיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה ה', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קכ"ג סעיף א' וטור ושו"ע אה"ע סי' קכ"ד סעיף ז':

דף כג עמוד א עריכה

פו א ב ג מיי' פ"ג מהל' גירושין הל' טז יז יח, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קכ"ג סעיף ג' ד וע"ש בכ"מ ובמ"מ:

פז ד מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה ו', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף ל"א:

פח ה מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה ח', טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף ל"ב:

פט ו ז מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה י"ט, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ב סעיף י"א:

דף כג עמוד ב עריכה

צ א מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה ו', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף ל"א:

צא ב מיי' פ"ד מהל' תרומות הלכה ט"ו:

צב ג מיי' פ"ד מהל' תרומות הלכה ב':

צג ד מיי' פ"ד מהל' תרומות הלכה ב' ומיי' פ"ב מהל' שלוחין הלכה א', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קפ"ח סעיף א':

צד ה מיי' פ"ו מהל' עבדים הלכה ח', טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף נ"ה:

צה ו מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה ו', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ב סעיף א':

צו ז מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה כ"ג, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ב סעיף י"ג:

צז ח מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה ב':

צח ט מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה ב' והלכה ו, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ב סעיף א':

דף כד עמוד א עריכה

צט א מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה י"ז, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קל"ט סעיף א':

ק ב מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה ט', סמ"ג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף א':

קא ג מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה כ"ג, סמ"ג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ב סעיף י"ג: