עין משפט ונר מצוה/גיטין/פרק ב

דף טו עמוד אעריכה

א ב מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה יג , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמב סעיף טו:

ב ג מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה טו , טור ושו"ע אה"ע סי' קמב סעיף טז:

ג ד ה מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה יב , טור ושו"ע אה"ע סי' קמב סעיף טו:

ד ו מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה יג , טור ושו"ע אה"ע סי' קמב סעיף טז:

דף טו עמוד בעריכה

ה א ב מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה יג , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמב סעיף יז:

ו ג מיי' פ"טז מהל' שבת הלכה טו , טור ושו"ע או"ח סי' שסב סעיף ב וטור ושו"ע או"ח סי' שעב סעיף ו:

ז ד מיי' פ"יא מהל' מקואות הלכה ח , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' קס סעיף יג:

ח ה (מיי' שם סמ"ג שם) , טור ושו"ע או"ח סי' קנט סעיף יח:

ט ו מיי' פ"יא מהל' מקואות הלכה ז , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' קסב סעיף ג:

דף טז עמוד אעריכה

י א מיי' פ"ז מהל' טומאת אוכלין הלכה א ומיי' פ"ז מהל' טומאת אוכלין הלכה ה:

יא ב מיי' פ"יא מהל' מקואות הלכה ז , סמ"ג עשין עו , טור ושו"ע או"ח סי' קסב סעיף ג:

יב ג מיי' פ"ח מהל' מקואות הלכה יב , סמ"ג עשין עו , טור ושו"ע יו"ד סי' רא סעיף סב:

יג ד מיי' פ"ט מהל' שאר אבות הטומאות הלכה א:

יד ה מיי' פ"ט מהל' שאר אבות הטומאות הלכה ג:

טו ו מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה יד והלכה טו , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמב סעיף יט:

דף טז עמוד בעריכה

טז א מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה יד והלכה טו , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמב סעיף יט:

דף יז עמוד אעריכה

יז א מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה טו , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמב סעיף יט:

יח ב טור ושו"ע חו"מ סי' מג סעיף טז:

יט ג מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה כה , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קכז סעיף ב:

כ ד מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה כד:

דף יז עמוד בעריכה

כא א מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה כו , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קכז סעיף א:

כב ב מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה כו , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קכז סעיף ח:

כג ג ד מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה כו , טור ושו"ע אה"ע סי' קכז סעיף ז:

דף יח עמוד אעריכה

כד א טור ושו"ע אה"ע סי' קכז סעיף ד:

כה ב מיי' פ"יא מהל' גירושין הלכה יט , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' יג סעיף א:

כו ג מיי' פ"ט מהל' שמיטה הלכה יג , סמ"ג לאוין רעא , טור ושו"ע חו"מ סי' סז סעיף יז:

כז ד מיי' פ"ט מהל' שמיטה הלכה יב , טור ושו"ע חו"מ סי' סז סעיף טז:

כח ה מיי' פ"כג מהל' מלוה הלכה ג , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' מג סעיף טז:

דף יח עמוד בעריכה

כט א ב ג ד -- מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה כז , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קכ סעיף ט:

דף יט עמוד אעריכה

ל א מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה א , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קכה סעיף א:

לא ב מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה ב , סמ"ג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קכד סעיף ה:

לב ג מיי' וסמ"ג שם , וסמ"ג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קכה סעיף ג:

לג ד מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה א , טור ושו"ע אה"ע סי' קכה סעיף ב:

לד ה ו ז מיי' פ"יא מהל' שבת הלכה טז , סמ"ג לאוין סה:

לה ח מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה א , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קכה סעיף ב בהגה"ה:

לו ט מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה ב , טור ושו"ע אה"ע סי' קכה סעיף ג:

לז י מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה כג , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קל סעיף טז:

לח כ ל מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה כג ומיי' פ"כד מהל' מלוה ולוה הלכה ו , סמ"ג שם וסמ"ג צד , טור ושו"ע חו"מ סי' מה סעיף ד:

דף יט עמוד בעריכה

לט א מיי' פ"כד מהל' מלוה ולוה הלכה ז , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' מה סעיף ב:

מ ב מיי' פ"כד מהל' מלוה ולוה הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' מה סעיף ב:

מא ג מיי' פ"כז מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמ"ג עשין כד , טור ושו"ע חו"מ סי' סח סעיף ב:

מב ד מיי' פ"כז מהל' מלוה ולוה הלכה א , טור ושו"ע חו"מ סי' סח סעיף א:

מג ה ו טור ושו"ע אה"ע סי' קלה סעיף ד:

מד ז מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה יט , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלה סעיף א:

מה ח מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה כ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלה סעיף ב:

מו ט מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה כ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלה סעיף ב:

מז י מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה כב , טור ושו"ע אה"ע סי' קלה סעיף ה:

דף כ עמוד אעריכה

מח א מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה ג ומיי' פ"ג מהל' גירושין הלכה א , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלא סעיף א:

מט ב מיי' פ"ג מהל' גירושין הלכה ד, סמ"ג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קלא סעיף ה:

נ ג מיי' פ"א מהל' תפילין הלכה טו , סמ"ג לאוין ג , טור ושו"ע יו"ד סי' רעו סעיף ב:

נא ד מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה ב , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קכד סעיף א:

נב ה ו מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה ו , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קכה סעיף ד:

נג ז מיי' פ"ט מהל' כלי המקדש הלכה ב , סמ"ג עשין קעג:

נד ח מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה ו , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קכה סעיף ד:

דף כ עמוד בעריכה

נה א מיי' פ"ט מהל' כלי המקדש הלכה ב , סמ"ג עשין קעג:

נו ב מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה טו , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קכד סעיף ח:

נז ג מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה טו , טור ושו"ע אה"ע סי' קכד סעיף ח בהגה"ה:

נח ד מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה יד , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמג סעיף יא:

נט ה טור ושו"ע אה"ע סי' קמג:

ס ו ז ח מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה ד , סמ"ג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קכד סעיף ו:

סא ט מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה ד ומיי' פ"י מהל' טוען ונטען הלכה א ה , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע אה"ע סי' קכד סעיף ו וטור ושו"ע חו"מ סי' קלה סעיף א:

דף כא עמוד אעריכה

סב א מיי' פ"כו מהל' מלוה הלכה א , סמ"ג עשין צג , טור ושו"ע חו"מ סי' קכט סעיף ד:

סג ב ג מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה ה , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קכד סעיף ז:

סד ד ה ו מיי' פ"ה מהל' גירושין הלכה יז , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלט סעיף יח:

סה ז מיי' פ"ד מהל' זכיה הלכה א , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמה סעיף י:

סו ח מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה יח , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף ד:

דף כא עמוד בעריכה

סז א מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה ו , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קכד סעיף א:

סח ב מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה א ומיי' פ"א מהל' גירושין הלכה ג, וסמ"ג שם:

סט ג ד מיי' שם ומיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה י , סמ"ג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קמג סעיף כ:

ע ה מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה ו , סמ"ג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קכד סעיף ד:

עא ו מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה ג , סמ"ג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קכד סעיף ב:

עב ז מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה ז , סמ"ג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קכד סעיף ה:

עג ח ט מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה ח , טור ושו"ע אה"ע סי' קכד סעיף ד:

דף כב עמוד אעריכה

עד א מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה טו , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רב סעיף י:

עה ב מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה טו , טור ושו"ע חו"מ סי' רב סעיף יא:

עו ג מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה טז , טור ושו"ע חו"מ סי' רב סעיף יב:

עז ד מיי' שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רב סעיף א:

עח ה מיי' שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רב סעיף יב:

עט ו ז מיי' פ"א מהל' תרומות הלכה כה:

פ ח ט מיי' פ"א מהל' תרומות הלכה כד:

פא י מיי' פ"יח מהל' שבת הלכה טז:

דף כב עמוד בעריכה

פב א ב מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה ג , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קכד סעיף ב:

פג ג מיי' פ"כז מהל' מלוה הלכה א , טור ושו"ע חו"מ סי' מב סעיף א:

פד ד מיי' פ"ג מהל' גירושין הלכה טו והלכה יח , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קכג סעיף א:

פה ה מיי' פ"ג מהל' גירושין הלכה טו ומיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה ה , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קכג סעיף א וטור ושו"ע אה"ע סי' קכד סעיף ז:

דף כג עמוד אעריכה

פו א ב ג מיי' פ"ג מהל' גירושין הל' טז יז יח , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קכג סעיף ג ד וע"ש בכ"מ ובמ"מ:

פז ד מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה ו , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף לא:

פח ה מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה ח , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף לב:

פט ו ז מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה יט , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמב סעיף יא:

דף כג עמוד בעריכה

צ א מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה ו , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף לא:

צא ב מיי' פ"ד מהל' תרומות הלכה טו:

צב ג מיי' פ"ד מהל' תרומות הלכה ב:

צג ד מיי' פ"ד מהל' תרומות הלכה ב ומיי' פ"ב מהל' שלוחין הלכה א , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קפח סעיף א:

צד ה מיי' פ"ו מהל' עבדים הלכה ח , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף נה:

צה ו מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה ו , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמב סעיף א:

צו ז מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה כג , טור ושו"ע אה"ע סי' קמב סעיף יג:

צז ח מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה ב:

צח ט מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה ב והלכה ו , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמב סעיף א:

דף כד עמוד אעריכה

צט א מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה יז , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלט סעיף א:

ק ב מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה ט , סמ"ג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף א:

קא ג מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה כג , סמ"ג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קמב סעיף יג: