שולחן ערוך אבן העזר קמב טז


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אמר: בפני נכתב, ולא אמר: ובפני נחתם, או אמר: בפני נחתם, ולא אמר: ובפני נכתב, או שאמר: בפני נכתב חציו האחרון ונחתם כלו, או שאמר: בפני נכתב כלו ונחתם עד אחד אבל לא העד השני, אינו כלום. אפלו אם הוא אחד מעדי הגט, ואמר: העד האחד חתם בפני, וזאת היא חתימתי, יתקים בחותמיו. ואם העיד הוא ואחר עמו על חתימת העד השני שלא חתם בפניו, שפיר דמי. ואין צריך לומר אם העידו שנים אחרים על חתימת אותו העד שלא חתם בפניו:

מפרשים

בית שמואל

(לא) ונחתם ע"א:    אף על גב דקי"ל אין עידי הגט חותמים אלא זה בפני זה מ"מ לא הוי קיום לשני כמ"ש בתשו' רשב"א:

(לב) אפי' אם הוא א' מעידי הגט:    משום דבעינן או כולו בקיום הגט שכ"א יאמר זה כת"י או כולו בתקנות חז"ל שהשליח יאמר שניהם חתמו בפני ש"ס אף על גב אם אומר בפני חתם מהני א"כ למה לא מהני אם אומר אני הוא העד השני תירצו תוס' משום דהוה כנוגע בעדות דמעיד על חבירו משום שחתום עמו וע"ש:

(לג) הוא ואחר:    אבל הוא לבדו אם מעיד דיודע חתימת השני שלא חתם בפניו לא מהני משום דוקא כשחותם בפניו אז מדייק שפיר ולא מרע לנפשו לומר שנעש' בפניו והוא לא ראה אבל כשאומר ידעתי מצי לאשתמוטי לומר סבור הייתי שאני מכירה כ"כ תוס' והרא"ש והר"ן ולא כרש"י:

ט"ז

באר היטב

(יג) עמו:    אבל הוא לבדו אם מעיד דיודע חתימות השני שלא חתם בפניו לא מהני לדעת התוס'. ולרש"י מהני עיין כנה"ג קס"ט ע"א. בעל שצוה לסופר ולעדים שיכתוב ויחתמו גט כשר עד מאה עד שיצא הגט כשר. והשליח ראה צוואת הבעל לסופר ולעדים ותיקון הקלף והקולמס והדיו והתחיל ליכתוב הגט ולא יצא כהוגן. ונכתב גט אחר שלא בפני השליח ויצא כהוגן ואותו הגט השני נחתם בפני השליח. המחבר תומת ישרים סי' ל"ח הכשיר והגאון מהר"ש ויליסוד כתב דפסול. ומהרח"ש הכריע כבעל תומת ישרים כנה"ג דף ק"ע ע"א.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש