עין משפט ונר מצוה/ביצה/פרק א

דף ב עמוד אעריכה

א א מיי' פ"א מהל' י"ט הלכה יט , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקיג סעיף א:

ב ב מיי' פ"א מהל' חמץ ומצה הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' תמב סעיף ז:

ג ג מיי' פ"ג מהל' י"ט הלכה א , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תצח סעיף יד:

ד ד מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה טז , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף כז:

ה ה מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה יח , סמ"ג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שכד סעיף ו:

ו ו מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה יח , טור ושו"ע או"ח סי' שכד סעיף ז:

דף ב עמוד בעריכה

ז א מיי' פ"ב מהל' יום טוב הלכה יב , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקא סעיף א:

ח ב מיי' פ"א מהל' יום טוב הלכה יז , סמ"ג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תצה סעיף ד:

ט ג ד מיי' פ"א מהל' יום טוב הלכה יט , סמ"ג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקג סעיף א , וטור ושו"ע או"ח סי' תקיג סעיף ה , וטור ושו"ע או"ח סי' תקכז סעיף א:

י ה מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקיג סעיף א:

יא ו מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שכב סעיף א וסעיף ב:

יב ז מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה ז , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שכב סעיף ג:

דף ג עמוד אעריכה

יג א ב מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה יב והלכה טו , טור ושו"ע או"ח סי' שכ סעיף א:

יד ג מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה כד , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' תקיג סעיף ה:

דף ג עמוד בעריכה

טו א מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה כ , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' שכב סעיף א , וטור ושו"ע או"ח סי' תקיג סעיף א:

טז ב מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה כג , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' שי סעיף ו, וטור ושו"ע או"ח סי' שכב סעיף א , וטור ושו"ע או"ח סי' תקיג סעיף ד:

יז ג מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' תקיג סעיף ב , וטור ושו"ע יו"ד סי' קב סעיף א:

יח ד מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה כ , סמ"ג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקיג סעיף א , טור ושו"ע יו"ד סי' קב סעיף א:

יט ה מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה כ , ומיי' פ"טו מהל' מאכלות אסורות הלכה ט והלכה י' , סמ"ג לאוין עה קמח , טור ושו"ע יו"ד סי' קב סעיף א:

כ ו מיי' פ"טז מהל' מאכלות אסורות הלכה ח:

כא ז מיי' פ"טז מהל' מאכלות אסורות הלכה ג , טור ושו"ע יו"ד סי' קי סעיף א:

דף ד עמוד אעריכה

כב א ב ג מיי' פ"יד מהל' תרומות הלכה ו והלכה ז:

כג ד מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה כ , ומיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' תקיג סעיף א , וטור ושו"ע יו"ד סי' קב סעיף א:

כד ה מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה יט , סמ"ג לאוין סא עה , טור ושו"ע או"ח סי' שכב סעיף ה , וטור ושו"ע או"ח סי' תקיג סעיף ה:

כה ו מיי' פ"ח מהל' עירובין הלכה ה , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' תטז סעיף ב:

דף ד עמוד בעריכה

כו א ב מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה יא , סמ"ג לאוין סה עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקז סעיף ב:

כז ג מיי' פ"טו מהל' מאכלות אסורות הלכה כה , סמ"ג לאוין קמא , טור ושו"ע יו"ד סי' צט סעיף ה:

כח ד מיי' פ"טו מהל' מאכלות אסורות הלכה כו , טור ושו"ע יו"ד סי' צט סעיף ו:

כט ה (מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה יא) , טור ושו"ע יו"ד סי' קב סעיף ד בהג"ה. עיין טור א"ח סי' תקיג:

ל ו מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה כד , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקיג סעיף ה:

לא ז מיי' פ"ג מהל' קידוש החודש הלכה ח:

לב ח מיי' פ"ה מהל' קידוש החודש הלכה ה , ומיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה כא:

לג ט מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה כד , סמ"ג לאוין מה , טור ושו"ע או"ח סי' תקיג סעיף ה:

לד י מיי' פ"ג מהל' קידוש החודש הלכה ה:

דף ה עמוד אעריכה

לה א ב מיי' פ"ג מהל' קידוש החודש הלכה ו:

לו ג מיי' פ"ב מהל' ממרים הלכה ב:

לז ד ה מיי' פ"ט מהל' מעשר שני הלכה ה , סמ"ג עשין רל:

דף ו עמוד אעריכה

לח א מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה כג , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תצו סעיף ב , וטור ושו"ע או"ח סי' תקכו סעיף א:

לט ב מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה כג , טוש"ע שם סעיף ד:

מ ג ד מיי' שם , טוש"ע שם סעי' א וסעיף ד:

מא ה ו מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה יא והלכה יג , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקכז סעיף כב:

מב ז מיי' פ"ה מהל' מאכלות אסורות הלכה טו , טור ושו"ע יו"ד סי' יג סעיף גטור ושו"ע יו"ד סי' עט סעיף ג ]:

דף ו עמוד בעריכה

מג א מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה א , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תצח סעיף ה:

מד ב מיי' שם , סמ"ג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקיג סעיף ח:

[מד] (ב) [ מיי' פ"ג מהל' מאכלות אסורות הלכה י , טור ושו"ע יו"ד סי' טו סעיף א וברב אלפס פ' אלו טרפות דלא כר"א ב"י]:

מה ג מיי' פ"ט מהל' מאכלות אסורות הלכה ה , סמ"ג לאוין קלב , טור ושו"ע יו"ד סי' פז סעיף ה [ רב אלפס ורא"ש כאן , וחולין פ"ח רצז. , וברא"ש שם סי' ג ]:

מו ד מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה כ , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' תקיג סעיף ו:

דף ז עמוד אעריכה

מז א טור ושו"ע או"ח סי' תקיג סעיף ו:

מח ב מיי' פ"ג מהל' שאר אבות הטומאה הלכה י:

מט ג טור ושו"ע או"ח סי' תקיג סעיף ו:

דף ז עמוד בעריכה

נ א ב טור ושו"ע או"ח סי' תקיג סעיף ו:

נא ג מיי' פ"יא מהל' רוצח הלכה ח , טור י"ד סי' קיו [ רב אלפס ע"ז פ"ב דף שמ. וברא"ש שם סי' יג]:

נב ד מיי' פ"יד מהל' שחיטה הלכה יד , סמ"ג עשין סד , טור ושו"ע יו"ד סי' כח סעיף ה:

נג ה מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה יח , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תצח סעיף יד:

דף ח עמוד אעריכה

נד א מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה יח , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תצח סעיף יד:

נה ב מיי' פ"א מהל' שבת הלכה יז:

נו ג מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה יח , סמ"ג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תצח סעיף טו:

נז ד טור ושו"ע או"ח סי' תצח סעיף טז:

נח ה ו מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה יח , ומיי' פ"כה מהל' שבת הלכה כב , טור ושו"ע או"ח סי' תצח סעיף יז , וטור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף לח:

נט ז מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה א , טור ושו"ע או"ח סי' תצח סעיף יח:

דף ח עמוד בעריכה

ס א מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה ב , סמ"ג עשין לג לח עד:

סא ב מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה א , טור ושו"ע או"ח סי' תצח סעיף יח:

סב ג ד מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' תצח סעיף יט:

סג ה מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' תצח סעיף כ:

דף ט עמוד אעריכה

סד א מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה ח , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקו סעיף ג:

סה ב מיי' פ"ה מהל' בכורים הלכה יב , טור ושו"ע יו"ד סי' שכג:

סו ג ד מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' תקיח סעיף ד:

סז ה ו מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה כ , ומיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה ד , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שא סעיף מה:

דף ט עמוד בעריכה

סח א מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה ז , ומיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' תקיח סעיף ד:

דף י עמוד אעריכה

סט א מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' תצז סעיף י:

ע ב ג מיי' פ"ז מהל' טומאת מת הלכה ב , סמ"ג עשין רלח:

עא ד מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' תצז סעיף י:

דף י עמוד בעריכה

עב א מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' תצז סעיף יב:

עג ב מיי' פ"טו מהל' גזילה הלכה יח , טור ושו"ע חו"מ סי' רס סעיף ח:

עד ג מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' תצז סעיף יב:

עה ד מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' תצז סעיף יג:

דף יא עמוד אעריכה

עו א ב ג מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' תצז סעיף יד:

עז ד מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ו , ומיי' פ"טו מהל' גזילה הלכה יח , טור ושו"ע או"ח סי' תצז סעיף יד וטור ושו"ע חו"מ סי' רס סעיף ח:

עח ה מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' תצז סעיף יד:

עט ו טור ושו"ע או"ח סי' תצט סעיף ה:

פ ז מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה ד , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תצט סעיף ג:

פא ח טור ושו"ע או"ח סי' תצט סעיף ה:

פב ט טור ושו"ע או"ח סי' תצח סעיף ב:

פג י טור ושו"ע או"ח סי' תקד סעיף ב:

פד כ ל מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' תצט סעיף ג:

פה מ נ מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' תצט סעיף ד:

דף יא עמוד בעריכה

פו א מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה י , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תק סעיף ה:

פז ב מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה יב , סמ"ג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקיט סעיף א:

פח ג מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה ד:

פט ד מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה יב , טור ושו"ע או"ח סי' תקיט סעיף א:

צ ה מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה כז , סמ"ג לאוין שה , טור ושו"ע או"ח סי' שכח סעיף כה:

צא ו מיי' פ"יא מהל' מטמאי משכב ומושב הלכה י:

צב ז מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה יב , טור ושו"ע או"ח סי' תקיט סעיף א:

דף יב עמוד אעריכה

צג א ב מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה ד , ומיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה א , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקיח סעיף א:

צד ג מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה ד , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקכח סעיף א:

דף יב עמוד בעריכה

צה א מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה ד , ומיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה ב , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תצה סעיף א:

צו ב ג ד מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה כו , טור ושו"ע או"ח סי' תקו סעיף ג:

צז ה מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה טו , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקי סעיף א:

צח ו מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה יד והלכה יז , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שיט סעיף ז:

צט ז ח מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה טו , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקי סעיף א:

דף יג עמוד אעריכה

ק א מיי' פ"ג מהל' מעשר הלכה ה:

קא ב מיי' פ"ג מהל' מעשר הלכה ה , ומיי' פ"ה מהל' תרומות הלכה ה:

קב ג מיי' פ"ג מהל' תרומות הלכה יד , סמ"ג עשין קלד , טור י"ד סי' שלא:

קג ד מיי' פ"ג מהל' מעשר הלכה ה:

קד ה מיי' פ"ג מהל' תרומות הלכה יד , סמ"ג עשין קלד , טור י"ד סי' שלא:

קה ו מיי' פ"ג מהל' מעשר הלכה יט , טור ושו"ע יו"ד סי' שלא סעיף קי וסעיף קל:

קו ז מיי' פ"ג מהל' תרומות הלכה יד , סמ"ג עשין קלד , טור י"ד סי' שלא:

דף יג עמוד בעריכה

קז א מיי' פ"ג מהל' תרומות הלכה ד:

קח ב מיי' פ"ג מהל' תרומות הלכה יג , טור י"ד סי' שלא:

קט ג ד מיי' פ"ג מהל' מעשר הלכה יט , טור ושו"ע יו"ד סי' שלא סעיף פז:

קי ה מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה יז , טור ושו"ע או"ח סי' שיט סעיף ו:

קיא ו מיי' פ"ג מהל' מעשר הלכה ח:

קיב ז מיי' פ"ג מהל' מעשר הלכה יב:

קיג ח מיי' פ"א מהל' שבת הלכה ט:

קיד ט מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה יז , טור ושו"ע או"ח סי' שיט סעיף ו:

דף יד עמוד אעריכה

קטו א מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה טו , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקי סעיף א:

קטז ב ג ד מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה יב , סמ"ג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקד סעיף א:

דף יד עמוד בעריכה

קיז א מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה יג , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקד סעיף ג:

קיח ב ג מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה טו והלכה טז , טור ושו"ע או"ח סי' תקי סעיף ב:

קיט ד מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה ז , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקטז סעיף א:

קכ ה ו ז מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' תקטז סעיף ב:

קכא ח טור ושו"ע או"ח סי' תקטז סעיף ג:

קכב ט מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה ו:

קכג י כ מיי' פ"י מהל' כלאים הלכה יב , סמ"ג לאוין רפג , טור ושו"ע יו"ד סי' שא סעיף א:

דף טו עמוד אעריכה

קכד א מיי' פ"י מהל' כלאים הלכה יג , סמ"ג לאוין רפג , טור ושו"ע יו"ד סי' שא סעיף א:

קכה ב מיי' פ"י מהל' כלאים הלכה יט , וסמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' שא סעיף יד:

קכו ג מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה ב [לא מצאתי ברמב"ם דאסור לנעלו ועי' תוי"ט ד"ה סנדל]:

קכז ד ה מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה ו , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקטז סעיף ג:

קכח ו ז מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה כו , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' רסו סעיף י. [ רב אלפס הל' תפלין דף עד: וברא"ש שם סימן יז. ועירובין פ"י דף קכב. וברא"ש שם סימן ב ]:

קכט ח מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה כג , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שא סעיף מב: