עין משפט ונר מצוה/ביצה/פרק א

דף ב עמוד א עריכה

א א מיי' פ"א מהל' י"ט הלכה י"ט, סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תקי"ג סעיף א':

ב ב מיי' פ"א מהל' חמץ ומצה הלכה ב', טור ושו"ע או"ח סי' תמ"ב סעיף ז':

ג ג מיי' פ"ג מהל' י"ט הלכה א', סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ח סעיף י"ד:

ד ד מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה ט"ז, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ח סעיף כ"ז:

ה ה מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה י"ח, סמ"ג שם, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ד סעיף ו':

ו ו מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה י"ח, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ד סעיף ז':

דף ב עמוד ב עריכה

ז א מיי' פ"ב מהל' יום טוב הלכה י"ב, סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תק"א סעיף א':

ח ב מיי' פ"א מהל' יום טוב הלכה י"ז, סמ"ג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ה סעיף ד':

ט ג ד מיי' פ"א מהל' יום טוב הלכה י"ט, סמ"ג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תק"ג סעיף א', וטור ושו"ע או"ח סי' תקי"ג סעיף ה', וטור ושו"ע או"ח סי' תקכ"ז סעיף א':

י ה מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תקי"ג סעיף א':

יא ו מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ב סעיף א' וסעיף ב:

יב ז מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה ז', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ב סעיף ג':

דף ג עמוד א עריכה

יג א ב מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה י"ב והלכה טו, טור ושו"ע או"ח סי' ש"כ סעיף א':

יד ג מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה כ"ד, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' תקי"ג סעיף ה':

דף ג עמוד ב עריכה

טו א מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה כ', סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ב סעיף א', וטור ושו"ע או"ח סי' תקי"ג סעיף א':

טז ב מיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה כ"ג, סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' ש"י סעיף ו', וטור ושו"ע או"ח סי' שכ"ב סעיף א', וטור ושו"ע או"ח סי' תקי"ג סעיף ד':

יז ג מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' תקי"ג סעיף ב', וטור ושו"ע יו"ד סי' ק"ב סעיף א':

יח ד מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה כ', סמ"ג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תקי"ג סעיף א', טור ושו"ע יו"ד סי' ק"ב סעיף א':

יט ה מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה כ', ומיי' פט"ו מהל' מאכלות אסורות הלכה ט' והלכה י', סמ"ג לאוין עה קמח, טור ושו"ע יו"ד סי' ק"ב סעיף א':

כ ו מיי' פט"ז מהל' מאכלות אסורות הלכה ח':

כא ז מיי' פט"ז מהל' מאכלות אסורות הלכה ג', טור ושו"ע יו"ד סי' ק"י סעיף א':

דף ד עמוד א עריכה

כב א ב ג מיי' פי"ד מהל' תרומות הלכה ו' והלכה ז:

כג ד מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה כ', ומיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' תקי"ג סעיף א', וטור ושו"ע יו"ד סי' ק"ב סעיף א':

כד ה מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה י"ט, סמ"ג לאוין סא עה, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ב סעיף ה', וטור ושו"ע או"ח סי' תקי"ג סעיף ה':

כה ו מיי' פ"ח מהל' עירובין הלכה ה', סמ"ג עשין מד"ס א, טור ושו"ע או"ח סי' תט"ז סעיף ב':

דף ד עמוד ב עריכה

כו א ב מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה י"א, סמ"ג לאוין סה עה, טור ושו"ע או"ח סי' תק"ז סעיף ב':

כז ג מיי' פט"ו מהל' מאכלות אסורות הלכה כ"ה, סמ"ג לאוין קמא, טור ושו"ע יו"ד סי' צ"ט סעיף ה':

כח ד מיי' פט"ו מהל' מאכלות אסורות הלכה כ"ו, טור ושו"ע יו"ד סי' צ"ט סעיף ו':

כט ה (מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה י"א), טור ושו"ע יו"ד סי' ק"ב סעיף ד' בהג"ה. עיין טור א"ח סי' תקיג:

ל ו מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה כ"ד, סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תקי"ג סעיף ה':

לא ז מיי' פ"ג מהל' קידוש החודש הלכה ח':

לב ח מיי' פ"ה מהל' קידוש החודש הלכה ה', ומיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה כ"א:

לג ט מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה כ"ד, סמ"ג לאוין מה, טור ושו"ע או"ח סי' תקי"ג סעיף ה':

לד י מיי' פ"ג מהל' קידוש החודש הלכה ה':

דף ה עמוד א עריכה

לה א ב מיי' פ"ג מהל' קידוש החודש הלכה ו':

לו ג מיי' פ"ב מהל' ממרים הלכה ב':

לז ד ה מיי' פ"ט מהל' מעשר שני הלכה ה', סמ"ג עשין רל:

דף ו עמוד א עריכה

לח א מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה כ"ג, סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ו סעיף ב', וטור ושו"ע או"ח סי' תקכ"ו סעיף א':

לט ב מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה כ"ג, טוש"ע שם סעיף ד:

מ ג ד מיי' שם, טוש"ע שם סעי' א וסעיף ד:

מא ה ו מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה י"א והלכה יג, סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תקכ"ז סעיף כ"ב:

מב ז מיי' פ"ה מהל' מאכלות אסורות הלכה ט"ו, טור ושו"ע יו"ד סי' י"ג סעיף ג'טור ושו"ע יו"ד סי' ע"ט סעיף ג' ]:

דף ו עמוד ב עריכה

מג א מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה א', סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ח סעיף ה':

מד ב מיי' שם, סמ"ג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תקי"ג סעיף ח':

[מד] (ב) [ מיי' פ"ג מהל' מאכלות אסורות הלכה י', טור ושו"ע יו"ד סי' ט"ו סעיף א' וברב אלפס פ' אלו טרפות דלא כר"א ב"י]:

מה ג מיי' פ"ט מהל' מאכלות אסורות הלכה ה', סמ"ג לאוין קלב, טור ושו"ע יו"ד סי' פ"ז סעיף ה' [ רב אלפס ורא"ש כאן, וחולין פ"ח רצז., וברא"ש שם סי' ג ]:

מו ד מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה כ', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' תקי"ג סעיף ו':

דף ז עמוד א עריכה

מז א טור ושו"ע או"ח סי' תקי"ג סעיף ו':

מח ב מיי' פ"ג מהל' שאר אבות הטומאה הלכה י':

מט ג טור ושו"ע או"ח סי' תקי"ג סעיף ו':

דף ז עמוד ב עריכה

נ א ב טור ושו"ע או"ח סי' תקי"ג סעיף ו':

נא ג מיי' פי"א מהל' רוצח הלכה ח', טור י"ד סי' קיו [ רב אלפס ע"ז פ"ב דף שמ. וברא"ש שם סי' יג]:

נב ד מיי' פי"ד מהל' שחיטה הלכה י"ד, סמ"ג עשין סד, טור ושו"ע יו"ד סי' כ"ח סעיף ה':

נג ה מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה י"ח, סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ח סעיף י"ד:

דף ח עמוד א עריכה

נד א מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה י"ח, סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ח סעיף י"ד:

נה ב מיי' פ"א מהל' שבת הלכה י"ז:

נו ג מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה י"ח, סמ"ג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ח סעיף ט"ו:

נז ד טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ח סעיף ט"ז:

נח ה ו מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה י"ח, ומיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה כ"ב, טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ח סעיף י"ז, וטור ושו"ע או"ח סי' ש"ח סעיף ל"ח:

נט ז מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה א', טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ח סעיף י"ח:

דף ח עמוד ב עריכה

ס א מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה ב', סמ"ג עשין לג לח עד:

סא ב מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה א', טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ח סעיף י"ח:

סב ג ד מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה ב', טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ח סעיף י"ט:

סג ה מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה ב', טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ח סעיף כ':

דף ט עמוד א עריכה

סד א מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה ח', סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תק"ו סעיף ג':

סה ב מיי' פ"ה מהל' בכורים הלכה י"ב, טור ושו"ע יו"ד סי' שכ"ג:

סו ג ד מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' תקי"ח סעיף ד':

סז ה ו מיי' פכ"ב מהל' שבת הלכה כ', ומיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה ד', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף מ"ה:

דף ט עמוד ב עריכה

סח א מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה ז', ומיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' תקי"ח סעיף ד':

דף י עמוד א עריכה

סט א מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ז סעיף י':

ע ב ג מיי' פ"ז מהל' טומאת מת הלכה ב', סמ"ג עשין רלח:

עא ד מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ז סעיף י':

דף י עמוד ב עריכה

עב א מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ז סעיף י"ב:

עג ב מיי' פט"ו מהל' גזילה הלכה י"ח, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ס סעיף ח':

עד ג מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ז סעיף י"ב:

עה ד מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ז סעיף י"ג:

דף יא עמוד א עריכה

עו א ב ג מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ז סעיף י"ד:

עז ד מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ו', ומיי' פט"ו מהל' גזילה הלכה י"ח, טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ז סעיף י"ד וטור ושו"ע חו"מ סי' ר"ס סעיף ח':

עח ה מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ז סעיף י"ד:

עט ו טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ט סעיף ה':

פ ז מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה ד', סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ט סעיף ג':

פא ח טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ט סעיף ה':

פב ט טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ח סעיף ב':

פג י טור ושו"ע או"ח סי' תק"ד סעיף ב':

פד כ ל מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ט סעיף ג':

פה מ נ מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ט סעיף ד':

דף יא עמוד ב עריכה

פו א מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה י', סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' ת"ק סעיף ה':

פז ב מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה י"ב, סמ"ג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תקי"ט סעיף א':

פח ג מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה ד':

פט ד מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה י"ב, טור ושו"ע או"ח סי' תקי"ט סעיף א':

צ ה מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה כ"ז, סמ"ג לאוין שה, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ח סעיף כ"ה:

צא ו מיי' פי"א מהל' מטמאי משכב ומושב הלכה י':

צב ז מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה י"ב, טור ושו"ע או"ח סי' תקי"ט סעיף א':

דף יב עמוד א עריכה

צג א ב מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה ד', ומיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה א', סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תקי"ח סעיף א':

צד ג מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה ד', סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תקכ"ח סעיף א':

דף יב עמוד ב עריכה

צה א מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה ד', ומיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה ב', סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ה סעיף א':

צו ב ג ד מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה כ"ו, טור ושו"ע או"ח סי' תק"ו סעיף ג':

צז ה מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה ט"ו, סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תק"י סעיף א':

צח ו מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה י"ד והלכה יז, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שי"ט סעיף ז':

צט ז ח מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה ט"ו, סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תק"י סעיף א':

דף יג עמוד א עריכה

ק א מיי' פ"ג מהל' מעשר הלכה ה':

קא ב מיי' פ"ג מהל' מעשר הלכה ה', ומיי' פ"ה מהל' תרומות הלכה ה':

קב ג מיי' פ"ג מהל' תרומות הלכה י"ד, סמ"ג עשין קלד, טור י"ד סי' שלא:

קג ד מיי' פ"ג מהל' מעשר הלכה ה':

קד ה מיי' פ"ג מהל' תרומות הלכה י"ד, סמ"ג עשין קלד, טור י"ד סי' שלא:

קה ו מיי' פ"ג מהל' מעשר הלכה י"ט, טור ושו"ע יו"ד סי' של"א סעיף ק"י וסעיף קל:

קו ז מיי' פ"ג מהל' תרומות הלכה י"ד, סמ"ג עשין קלד, טור י"ד סי' שלא:

דף יג עמוד ב עריכה

קז א מיי' פ"ג מהל' תרומות הלכה ד':

קח ב מיי' פ"ג מהל' תרומות הלכה י"ג, טור י"ד סי' שלא:

קט ג ד מיי' פ"ג מהל' מעשר הלכה י"ט, טור ושו"ע יו"ד סי' של"א סעיף פ"ז:

קי ה מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה י"ז, טור ושו"ע או"ח סי' שי"ט סעיף ו':

קיא ו מיי' פ"ג מהל' מעשר הלכה ח':

קיב ז מיי' פ"ג מהל' מעשר הלכה י"ב:

קיג ח מיי' פ"א מהל' שבת הלכה ט':

קיד ט מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה י"ז, טור ושו"ע או"ח סי' שי"ט סעיף ו':

דף יד עמוד א עריכה

קטו א מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה ט"ו, סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תק"י סעיף א':

קטז ב ג ד מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה י"ב, סמ"ג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תק"ד סעיף א':

דף יד עמוד ב עריכה

קיז א מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה י"ג, סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תק"ד סעיף ג':

קיח ב ג מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה ט"ו והלכה טז, טור ושו"ע או"ח סי' תק"י סעיף ב':

קיט ד מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה ז', סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תקט"ז סעיף א':

קכ ה ו ז מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה ח', טור ושו"ע או"ח סי' תקט"ז סעיף ב':

קכא ח טור ושו"ע או"ח סי' תקט"ז סעיף ג':

קכב ט מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה ו':

קכג י כ מיי' פ"י מהל' כלאים הלכה י"ב, סמ"ג לאוין רפג, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"א סעיף א':

דף טו עמוד א עריכה

קכד א מיי' פ"י מהל' כלאים הלכה י"ג, סמ"ג לאוין רפג, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"א סעיף א':

קכה ב מיי' פ"י מהל' כלאים הלכה י"ט, וסמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"א סעיף י"ד:

קכו ג מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה ב' [לא מצאתי ברמב"ם דאסור לנעלו ועי' תוי"ט ד"ה סנדל]:

קכז ד ה מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה ו', סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תקט"ז סעיף ג':

קכח ו ז מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה כ"ו, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' רס"ו סעיף י'. [ רב אלפס הל' תפלין דף עד: וברא"ש שם סימן יז. ועירובין פ"י דף קכב. וברא"ש שם סימן ב ]:

קכט ח מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה כ"ג, וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף מ"ב: