פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

אפרוח: כל זמן שלא יצא לאויר העולם – אסור, ולאחר שיצא לאויר העולם – מותר מיד.

סעיף בעריכה

בהמה שילדה: אם ידוע שכלו לו חודשיו, דהיינו תשעה חודשים לגסה, וחמשה לדקה – מותר מיד ביום שנולד, ולא חיישינן שמא נתרסקו (פי' נכתשו ונכתתו) איבריו מחבלי הלידה. ואם אין ידוע שכלו לו חודשיו – אסור משום ספק נפל עד תחילת ליל שמיני.

סעיף געריכה

אין סומכין על הגוי בגדיים קטנים הנקחים ממנו ואומר שהם בני שמונה ימים (תשובת רשב"א סימן רמ"ג).