שולחן ערוך אורח חיים תקי א


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז מגן אברהם באר היטב משנה ברורה ביאור הלכה כף החיים באר הגולה

שולחן ערוך

מוללין מלילות ומפרכין קטניות כדרכן ביום טוב ומנפח מעט מעט ואוכל ואפילו בקנון ותמחוי אבל לא בטבלא ולא בנפה ולא בכברה:

מפרשים

מגן אברהם

(א) מוללין כו':    ויש מחמירין למלול בשינוי בראשי אצבעותיו כמ"ש סי' שי"ט ס"ו (הר"ן):

באר היטב

(א) מלילות וכו':    ויש מחמירין למלול בשינוי בראשי אצבעותיו כמ"ש סי' שי"ט סעיף ו'. הר"ן וט"ז מיקל.


(ב) קטניות:    היינו השרביטין ומוציא הזרע. וכתב היש"ש דאסור להניח קטניות או שאר זרעונים במים שיציף הפסולת למעלה או שיפול העפר למטה.


משנה ברורה

(א) מוללין מלילות - פי' שבידו ימלול החטים כשהם רכים דהוי דש כלאחר יד ובשבת צריך שינוי במלילה דהיינו בראשי אצבעותיו כמ"ש סי' שי"ט וביו"ט כשהוא רוצה לאכלן לא גזרו וזהו שכתב כדרכן ביו"ט:

(ב) ומפרכין קטניות - היינו השרביטין ומוציא הזרע מהן:

(ג) כדרכן ביו"ט - ויש מחמירין דוקא בשינוי בראשי אצבעותיו:

(ד) ואפילו בקנון ותמחוי - מבואר לעיל בסימן שי"ט ס"ו ע"ש וביו"ט הקילו:

(ה) אבל לא בטבלא וכו' - דמחזי כמאן דעביד לצורך מחר שאין דרך לעשות בכלים הללו אלא הרבה:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש