עין משפט ונר מצוה/סוכה/פרק א

דף ב עמוד א עריכה

א א מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה א', סמ"ג עשין מג, טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ג סעיף א':

ב ב מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ג סעיף ח':

ג ג מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה ב', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תר"ל סעיף ב':

ד ד מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה י"ט, וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרל"א סעיף א':

ה ה מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה י"ד, סמג עשין דרבנן א, טור ושו"ע או"ח סי' שס"ג סעיף כ"ו:

ו ו מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה ה', סמ"ג עשין מג, טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ג סעיף א':


דף ג עמוד א עריכה

ז א מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה א', סמ"ג עשין מג, טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ד סעיף א' [ רב אלפס פ"ב דף רמג. ]"

ח ב מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ד סעיף ד':

ט ג מיי' פ"ו מהל' מזוזה הלכה ב', סמג עשין כב, טור ושו"ע יו"ד סי' רפ"ו סעיף י"ג:

י ד מיי' פי"א מהל' רוצח הלכה א', סמג עשין עב:

יא ה מיי' פי"ד מהל' טומאת צרעת הלכה ו', סמג עשין רלט:

יב ו מיי' פי"ב מהל' שמיטה הלכה י"ב, סמג עשין קנד:

יג ז מיי' פ"ז מהל' מלכים הלכה ה', סמג עשין קב [כל הדינים אלו מן אות ד' עד כה המה ברב אלפס עירובין פ"ז דף קטז. ועוד בב"ב פ"א דף קס: ועוד בהלכות מזוזה דף עא.]

דף ג עמוד ב עריכה

יד א מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה ט"ז, סמג עשין ח?, טור ושו"ע או"ח סי' שס"ו סעיף ג':

טו ב מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה י"ז, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' שפ"ו סעיף א':

טז ג מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה ט"ז, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' שס"ו סעיף ג':

יז ד מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה ח', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ע סעיף א':

יח ה מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה ט"ז, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' שס"ו סעיף ג':

יט ו מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה י"ז, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' שפ"ו סעיף א':

כ ז מיי' פכ"ח מהל' שבת הלכה ב', סמג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ח סעיף ו':

כא ח ט מיי' פ"א מהל' שכנים הלכה ד', סמג עשין סב, טור ושו"ע חו"מ סי' קע"ב סעיף ח':

כב י מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה א', טור ושו"ע חו"מ סי' קע"ב סעיף א':

כג כ מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה י"ג, טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ג סעיף ג':

דף ד עמוד א עריכה

כד א מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה י"ג, טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ג סעיף ד':

כה ב מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה י"ג, וסמג עשין ס"ב, וטוש"ע שם, ומיי' פכ"ד מהל' טומאת מת הלכה ג':

כו ג מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה י"ג, וסמג שם, וטור ושו"ע או"ח סי' תרל"ג סעיף ב':

כז ד מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה ב', טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ג סעיף ט':

כח ה מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה י"ד, טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ג סעיף ה':

כט ו מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ג סעיף ו':

ל ז מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ג סעיף ז':

לא ח מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה ט"ו, טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ג סעיף י':

דף ד עמוד ב עריכה

לב א ב מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה י"א, טור ושו"ע או"ח סי' תר"ל סעיף ו':

דף ה עמוד א עריכה

לג א מיי' פ"ט מהל' כלי המקדש הלכה א', סמג עשין קעג:

דף ה עמוד ב עריכה

לד א מיי' פי"ד מהל' מאכלות אסורות הלכה ב':

לה ב מיי' פט"ז מהל' טומאת צרעת הלכה ז':

דף ו עמוד א עריכה

לו א מיי' פט"ז מהל' טומאת צרעת הלכה ו':

לז ב מיי' פ"ג מהל' טומאת מת הלכה ב':

לח ג מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה ב', סמג לאוין רנ:

לט ד מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה א':

מ ה מיי' פ"ו מהל' כלים הלכה ב':

מא ו מיי' פ"ב מהל' שביתת עשור הלכה א', סמג לאוין סט, טור ושו"ע או"ח סי' תרי"ב סעיף א':

מב ז מיי' פי"א מהל' איסורי ביאה הלכה ט"ז, ומיי' פ"א מהל' מקואות הלכה י"ב, סמג לאוין קיא ועשין רמח, טור ושו"ע יו"ד סי' קצ"ח סעיף א':

מג ח ט מיי' פ"א מהל' מקואות הלכה י"ב, טור ושו"ע יו"ד סי' קצ"ח סעיף ה':

דף ו עמוד ב עריכה

מד א מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה ב', סמ"ג עשין מג, טור ושו"ע או"ח סי' תר"ל סעיף ב':

דף ז עמוד א עריכה

מה א מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה ב', טור ושו"ע או"ח סי' תר"ל סעיף ב':

מו ב מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה ג', טור ושו"ע או"ח סי' תר"ל סעיף ג':

מז ג מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה ב', טור ושו"ע או"ח סי' תר"ל סעיף ג' וסעיף ב:

מח ד מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה ט', טור שם:

מט ה מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה י"ב, טור ושו"ע או"ח סי' תר"ל סעיף ט':

דף ז עמוד ב עריכה

נ א ב מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה י', טור ושו"ע או"ח סי' תר"ל סעיף ז':

נא ג טור ושו"ע או"ח סי' תר"ל סעיף א':

נב ד מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה ז', סמ"ג עשין מג, טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ד סעיף ב':


דף ח עמוד ב עריכה

נג א טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ו סעיף ב':

נד ב מיי' פ"ו מהל' מזוזה הלכה ט', סמג עשין כג, טור ושו"ע יו"ד סי' רפ"ו סעיף י"ב:

נה ג ד ה מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה ט', סמ"ג עשין מג, טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ה:

דף ט עמוד א עריכה

נו א מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה ט', טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ו סעיף א':

נז ב מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה ט"ו, סמ"ג עשין מג, טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ח סעיף א':

נח ג מיי' פ"א מהל' ציצית הלכה י"א, סמג עשין טו, טור ושו"ע או"ח סי' י"א סעיף ה':

דף ט עמוד ב עריכה

נט א ב ג מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה י"ב, סמ"ג עשין מג, טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ו סעיף א':

ס ד ה מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה כ"ב, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ח סעיף א':

דף י עמוד א עריכה

סא א מיי' פי"ג מהל' טומאת מת הלכה א':

סב ב ג מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה כ"ב, סמ"ג עשין מג, טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ח סעיף א':

סג ד ה מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה י"ז, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ט סעיף י"ט וטור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ז סעיף ד':

סד ו מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה ט"ז, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ח סעיף ב':

דף י עמוד ב עריכה

סה א מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה י"ח, סמ"ג עשין מג, טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ד סעיף ג':

סו ב מיי' שם, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ט סעיף י"ט:

סז ג מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה כ"ג, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ז סעיף ב':

דף יא עמוד א עריכה

סח א מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה כ"ג, סמ"ג עשין מג, טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ז סעיף ג':

סט ב מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה י"ב, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ט סעיף י"ג:

ע ג מיי' וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ו סעיף א':

עא ד מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ו סעיף ב':

עב ה מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה א' והלכה ב, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ט סעיף א' וסעיף ב:

עג ו מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה י"ב, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ו סעיף ב':

עד ז מיי' פ"א מהל' ציצית הלכה י"ד, סמג עשין כו:

דף יא עמוד ב עריכה

עה א מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' י"א סעיף י"ג:

דף יב עמוד א עריכה

עו א מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה י', סמ"ג עשין מג, טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ט סעיף ט"ו:

עז ב מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ט סעיף י"ז:

עח ג מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה ט"ז, וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תר"ל סעיף א':

דף יב עמוד ב עריכה

עט א מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה ה', סמ"ג עשין מג, טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ט סעיף ג':

פ ב מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ט סעיף ד':

דף יג עמוד א עריכה

פא א ב מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה ב', טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ט סעיף י"ד:

פב ג מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה י"א [ טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ט סעיף ט"ו ]:

פג ד טור ושו"ע או"ח סי' תע"ג סעיף ה':

פד ה מיי' פי"א מהל' פרה הלכה ה':

פה ו ז מיי' פי"א מהל' פרה הלכה ד':

דף יג עמוד ב עריכה

פו א מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה י"א, טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ט סעיף ט"ז:

פז ב מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה י"ב:

פח ג מיי' פ"ה מהל' טומאת אוכלין הלכה ו':

פט ד מיי' פ"ה מהל' טומאת אוכלין הלכה ז':

צ ה ו מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה ג', סמ"ג עשין מג, טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ט סעיף י':

צא ז מיי' פ"ח מהל' כלים הלכה י':

דף יד עמוד א עריכה

צב א מיי' פ"ה מהל' טומאת אוכלין הלכה ח':

צג ב ג מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה ז', סמג עשין פח, טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ט סעיף י"ח:

דף יד עמוד ב עריכה

צד א מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה ז', טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ט סעיף י"ח:

דף טו עמוד א עריכה

צה א מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה ח', סמ"ג עשין מג, טור ושו"ע או"ח סי' תרל"א סעיף ט':

צו ב ג מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה ט"ז, טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ט סעיף ב', וטור ושו"ע או"ח סי' תרל"א סעיף ח':

דף טו עמוד ב עריכה

צז א ב מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה ט"ז, וסמ"ג עשין מג, טור ושו"ע או"ח סי' תרל"א סעיף ח':

צח ג מיי' וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ט סעיף ב':

דף טז עמוד א עריכה

צט א מיי' פכ"ו מהל' כלים הלכה י"ג:

ק ב ג מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה ט', טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ה:

קא ד מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה ד', סמ"ג עשין מג, טור ושו"ע או"ח סי' תר"ל סעיף ט':

קב ה מיי' פט"ו מהל' שבת הלכה י"א, ומיי' פ"ג מהל' עירובין הלכה כ"א, סמג עשין מד"ס א, טור ושו"ע או"ח סי' שע"ו סעיף א':

דף טז עמוד ב עריכה

קג א ב מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה ד', סמ"ג עשין מג, טור ושו"ע או"ח סי' תר"ל סעיף ט':

דף יז עמוד א עריכה

קד א מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה כ', טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ב סעיף ב':

קה ב מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה י"ד, סמ"ג עשין מג, טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ב סעיף א':

קו ג מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה כ', טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ב סעיף ב':

קז ד מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ב סעיף ג':

דף יז עמוד ב עריכה

קח א מיי' פכ"ב מהל' כלים הלכה א', ומיי' פכ"ג מהל' כלים הלכה ג':

קט ב מיי' פכ"ג מהל' כלים הלכה ב':

קי ג מיי' פכ"ג מהל' כלים הלכה ד':

קיא ד מיי' פכ"ג מהל' כלים הלכה ג':

קיב ה מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה י"ד, סמ"ג עשין מג, טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ב סעיף א':

דף יח עמוד א עריכה

קיג א מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה כ', טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ב סעיף ב':

קיד ב מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה כ"ד, טור ושו"ע או"ח סי' שס"ג סעיף כ"א:

קטו ג מיי' פט"ז מהל' טומאת מת הלכה א', סמג עשין רלא:

קטז ד ה מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה ח' והלכה ט, סמ"ג עשין מג, טור ושו"ע או"ח סי' תר"ל סעיף ח':

דף יח עמוד ב עריכה

קיז א מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה ל"ה, סמג עשין מד"ס א, טור ושו"ע או"ח סי' שס"א סעיף ב' בהגה"ה:

דף יט עמוד א עריכה

קיח א מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה כ"ב, סמג עשין מד"ס א, טור ושו"ע או"ח סי' שס"ג סעיף י"ג:

קיט ב ג מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה ג', סמ"ג עשין מג, טור ושו"ע או"ח סי' תרל"א סעיף ז':

דף יט עמוד ב עריכה

קכ א ב מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה ז', סמ"ג עשין מג, טור ושו"ע או"ח סי' תרל"א סעיף י':

קכא ג מיי' פכ"ה מהל' כלים הלכה י"ג:

קכב ד ה מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה ו', סמ"ג עשין מג, טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ט סעיף ו':

דף כ עמוד א עריכה

א [ מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ט סעיף ו' ]:

קכג ב ג מיי' פכ"ג מהל' כלים הלכה א':