פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים שסג כא

שולחן ערוך

היתה יוצאה מכותל זה ואינה נוגעת בכותל זה כגון שסמכה על עמודים וכן שתי קורות אחת יוצאה מכותל זה ואחת יוצאה מכותל זה ופגעו זו בזו באמצע המבוי אם אין ביניהם שלשה כשרה יש ביניהם שלשה פסולה:

מפרשים

מגן אברהם

(יז) ואינה נוגעת:    ואפי' מרוחק' משני הכותלי' אמרי' לבוד:

באר היטב

(ו) ואינה:    ואפי' מרוחקת משני הכתלים אמרינן לבוד.


משנה ברורה

(סז) ואינה נוגעת וכו':    ואפילו מרוחקת משני הכתלים כה"ג כגון שנעץ עץ באמצע המבוי והניח קורה עליה אמרינן לבוד משני רוחות:


(סח) פסולה:    אלא יביא קורה אחרת או יראה למלא הריוח ההוא בחתיכת קורה:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש