שולחן ערוך אורח חיים תרכט יד


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

יש דברים שאסרו חכמים לסכך בהם לכתחילה, והם מיני עשבים שאינם ראויים לאכילה ואינם מקבלים טומאה וריחם רע, או שנושרים עליהם, דחיישינן שמא מתוך שריחן רע או שעליהן נושרים יצא מן הסוכה:

מפרשים

 

מגן אברהם

(יד) לכתחל':    ואם עבר וסיכך בהם כשר' כ"כ הרמב"ם משמע דמותר לישב בה וז"ל הרא"ש אבל יצא י"ח אם סיכך בהן וכ"כ הרמב"ם:

(טו) שנושרים:    ודוקא כשנושרים תמיד אבל אם אינ' נושרי' אלא בשע' הרוח כשרה וכ"מ סוף סי' זה (ב"ח):
 

באר היטב

(יג) לכתחל':    ואם עבר וסיכך בהם כשר' לישב בה. מ"א.

(יד) שנושרים:    ודוק' שנושרים תמיד אבל אם אינם נושרים אלא בשעת הרוח כשר' וכ"מ סוף סימן זה. מ"א ב"ח.
 

משנה ברורה

(לח) לכתחלה - ואם עבר וסיכך בהם כשרה לישב בה והיינו אף שיש להם סכך אחר אינו מחוייב לסכך מחדש. ואם היה ריח רע כ"כ שאין דעת האדם סובלתו יש לומר דפסול מן התורה דבעינן תשבו כעין תדורו:

(לט) שנושרים - ודוקא כשנושרים תמיד אבל אם אינם נושרים אלא בשעת הרוח כשרה:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש