פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים תרלג ט

שולחן ערוך

היתה גבוהה מעשרה והוצין יורדין לתוך עשרה אפילו אם חמתן מרובה מצלתן פסולה אבל אם הנויין יורדין לתוך עשרה אינם פוסלים:

מפרשים

מגן אברהם

(ז) הנויין:    וה"ה כל דבר שאינו חשוב אוהל [ש"ג]:

באר היטב

(ט) הנויין:    וה"ה כל דבר שאינו חשוב אוהל. ש"ג.


משנה ברורה

(כו) והוצין וכו' - והו"א כיון דאין עיקר הסכך למטה מעשרה אלא קצות הסכך ולא חשיבי וגם אין בהם כדי שיעור סכך יהי' כשרה קמ"ל אפ"ה פסולה משום דסוף סוף קשה לאדם לדור בסוכה כזו ודירה סרוחה היא:

(כז) הנויין וכו' אינם פוסלים - דכיון דהם לנוי הסוכה בטילי אגבה דסוכה ולא מקרי עי"ז דירה סרוחה ומבואר בפוסקים דה"ה אם תלה כלים וכדומה להם:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש