שולחן ערוך אורח חיים שע א


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

הדר בבית שער אכסדרה ומרפסת שבחצר אינו אוסר על בני החצר שאינם חשובים דירה אבל הדר בבית התבן בבית העצים בבית הבקר ובבית האוצרות אוסר:

מפרשים

 

מגן אברהם

(א) בבית שער:    אף על פי שיש לו ד' מחיצות כיון שעוברים דרך שם לא הוי דירה:

(ב) שאינם חשובים דירה:    וה"ה סוכת החג בחג (יומא דף י):
 

באר היטב

(א) בבית שער:    אע"פ שיש לו ד' מחיצות כיון שעוברים דרך שם לא הוי דירה.

(ב) שאינם:    והוא הדין סוכת החג בחג יומא דף י'.
 

משנה ברורה

(א) הדר בבית שער וכו' - לא שנא של רבים ולא שנא של יחיד ואע"פ שיש לו להבית שער ארבע מחיצות וגם הוא מקורה אפ"ה כיון שעוברים דרך שם אינו חשוב דירה ועיין לקמן בס"ז:

(ב) ומרפסת - פירושה מבואר לקמן בסימן שע"ה:

(ג) אינו אוסר וכו' - אם לא נתן חלק בעירוב:

(ד) שאינם חשובים דירה - וה"ה סוכת החג בחג ג"כ לא חשיבה דירה לאסור. בית שאין בו ד"א על ד"א אינו אוסר דלא חשיבא דירה:

(ה) אבל הדר וכו' - דחשובים דירה ואע"פ שעשוים מקנים וכיו"ב ומבואר לקמן בס"ה דאם אוכל שם אע"פ שאינו ישן ושוכב שם מקרי דירה דמקום פיתא גורם:

(ו) אוסר - עד שיתן חלקו בעירוב:
 

ביאור הלכה

(*) אבל הדר בבית התבן בית העצים כו':    מיירי שבית התבן ובית העצים שייך לו ואי מיירי שהיה שאול או שכור מאחר בעינן עכ"פ שלא יהא לבעה"ב שם עצים וכדומה דבר שאין ניטל בשבת דאל"ה הרי יש לבעה"ב תפיסת יד ואינו אוסר כמבואר בס"ב:.

פירושים נוספים


▲ חזור לראש