פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים תרלד

סעיף אעריכה

סוכה שאין בה שבעה על שבעה פסולה ולענין גודל אין לה שיעור למעלה:

סעיף בעריכה

אם היא עגולה צריך שיהא בה כדי לרבע שבעה על שבעה:

סעיף געריכה

יש בה שבעה על שבעה ונתן בה בגדים לנאותה וממעטים אותה משבעה על שבעה פסולה:

סעיף דעריכה

מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושלחנו חוץ לסוכה ואכל כאילו לא אכל בסוכה אפילו אם היא סוכה גדולה גזירה שמא ימשך אחר שלחנו: