פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים תרכז

סעיף אעריכה

(צריך לישב באויר הסוכה).

הישן תחת המיטה בסוכה, אם היא גבוה י' טפחים -- לא יצא:

סעיף בעריכה

הישן תחת הכילה בסוכה, אם אינה גבוה עשרה טפחים או שאין לה גג רחב טפח -- יצא:

סעיף געריכה

העצים היוצאים מארבע ראשי המיטה -- אסור לפרוס עליהן סדין ולישן תחתיו, אפילו אם אינם גבוהים עשרה. אבל אם אחד יוצא באמצע המיטה בראשה והשני במרגלותיה כנגדו, ונותנים כלונסות (פירוש, עצים ארוכים כעין קנה של רומח) מזה לזה -- מותר לפרוס סדין עליו ולישן תחתיו, משום דאין לה גג רחב טפח למעלה. והוא שלא יהיו גבוהים עשרה טפחים. ויש מכשירים אפילו בגבוהים עשרה טפחים:

סעיף דעריכה

פירס סדין תחת הסכך לנוי, אם הוא בתוך ארבעה טפחים לגג, כשרה, ואם הוא רחוק ד' טפחים מן הגג, פסולה. ואם אינו לנוי, אף על פי שהוא בתוך ארבעה טפחים, פסולה

(ויש ליזהר שלא לתלות שום נוי סוכה רק בפחות מד' לסוכה) (מהרי"ל):