פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך חושן משפט קעב ח


מקרא לצבע סימון האותיות: סמ"ע ש"ך ט"ז באר היטב קצות החושן באר הגולה

שולחן ערוך

בית שאין לו ד' אמות על ד' אמות אין לו ד' אמות בחצר כנגד הפתח אלא אם יש בחצר ד' אמות לזה וד' אמות לזה עד פתח הבית הזה חולקין:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

בית שאין לו ד"א על ד"א כו':    דאז אין תורת בית תשמיש עליו ליתן לפתחו ד"א לפרק בו משאו:

עד פתח הבית הזה חולקין:    פי' לאפוקי אם היה בביתו ד"א על ד"א דאין יכול לכפותו לחלוק החצר אא"כ יש לו ד"א בחצר זולת הד"א שלפני הפתח וכמ"ש לעיל וכ"כ בטור בהדיא בס"ס זה ע"ש:באר היטב

▲ חזור לראש