עין משפט ונר מצוה/ברכות/פרק ז

דף מה עמוד אעריכה

א ב מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה ב , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' קצב סעיף א:

ב ג מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה כ , סמג שם:

ג ד טור ושו"ע או"ח סי' קצט סעיף א:

ד ה מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה ב:

ה ו מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה יט , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קצו סעיף א:

ו ז מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה ז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קצט סעיף ד:

ז ח מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' קצט סעיף ו:

ח ט מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה ח , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קפד סעיף ו וטור ושו"ע או"ח סי' קצו סעיף ד:

ט י מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה יד , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קכד סעיף יב:

י כ מיי' פ"ד מהל' ת"ת הלכה ג , ומיי' פ"יב מהל' תפלה הלכה יא , טור ושו"ע או"ח סי' קמה סעיף א וטור י"ד סי' רמו:

יא ל מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה י , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' קצג סעיף א:

יב מ טור ושו"ע או"ח סי' קצג סעיף א ובטור ושו"ע או"ח סי' קע סעיף כא:

דף מה עמוד בעריכה

יג א מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה ז , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' קצט סעיף ו:

יד ב מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה יא , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' ריג סעיף ב:

טו ג ד מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה יג , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קצד סעיף ב:

טז ה מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה טו , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קצג סעיף א:

יז ו מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה ו , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' ר סעיף א:

יח ז טור ושו"ע או"ח סי' קצד סעיף א:

יט ח מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה יז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קצח סעיף א:

כ ט מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה טז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קפח סעיף א ובטור ושו"ע או"ח סי' רטו סעיף א:

כא י טור ושו"ע או"ח סי' קפח סעיף ב:

דף מו עמוד אעריכה

כב א מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה ב , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' קסז סעיף יד:

כג ב מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רא סעיף א:

(ב) [ מיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה ז , טוש"ע שם]:

כד ג מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה ב , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' ר סעיף ב:

כה ד טור ושו"ע או"ח סי' קצד סעיף ג:

כו ה מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה ה ומיי' פ"יא מהל' ברכות הלכה א , סמג שם:

דף מו עמוד בעריכה

כז א מיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה ח , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' קפט סעיף ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שעט סעיף א:

כח ב מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' קצב סעיף א ובטור ושו"ע או"ח סי' ר סעיף ב:

כט ג מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה א , סמג שם:

ל ד מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קסה סעיף ב:

לא ה ו מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה יב , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קפא סעיף ו:

לב ז מיי' שם , [ שו"ע י"ד סי' רמב סעיף יז בהגה ]:

דף מז עמוד אעריכה

לג א מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה יב , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' קפא סעיף ו:

לד ב מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה ה , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קסז סעיף טו:

לה ג מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה ו , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קע סעיף ב:

לו ד מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה ה , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קסז סעיף יז:

לז ה מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' קסז סעיף טז:

לח ו מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה יד , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קכד סעיף ח:

לט ז מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה ט , טור ושו"ע או"ח סי' קצז סעיף א:

מ ח מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה ט , ומיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה ב , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רא סעיף א:

מא ט מיי' פ"י מהל' מעשר הלכה יא:

מב י מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה כ:

מג כ מיי' פ"ג מהל' תרומות הלכה יג , טור יו"ד סי' שלא:

דף מז עמוד בעריכה

מד א מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה כ:

מה ב טור ושו"ע או"ח סי' קצט סעיף ג [דהאידנא מזמנין]:

מו ג טור ושו"ע או"ח סי' קצט סעיף ד:

מז ד מיי' פ"יג מהל' איסורי ביאה הלכה ו , סמג לאוין קטז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסח סעיף ב:

מח ה ו מיי' פ"ט מהל' עבדים הלכה ו , סמ"ג עשין פז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף עט:

מט ז מיי' פ"ח מהל' תפלה הלכה א , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' צ סעיף יד [ רב אלפס לעיל דף ו. וברא"ש שם סימן ז ]:

דף מח עמוד אעריכה

נ א מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה ז , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' קצט סעיף י:

נא ב ג ד ה מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה ח , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קצז סעיף ב:

נב ו טור ושו"ע או"ח סי' קצז סעיף ד:

דף מח עמוד בעריכה

נג א ב מיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה א , סמ"ג עשין כז , טור או"ח סי' קפז וקפח:

נד ג מיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה ה , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קפח סעיף ד וסעיף ה:

נה ד ה מיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה ג , סמג שם , טור או"ח סי' קפז:

דף מט עמוד אעריכה

נו א מיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה ג , סמ"ג עשין כז , טור או"ח סי' קפז:

נז ב מיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה ג והלכה ד , סמג שם , טוש"ע שם סעיף ג ד ובטור ושו"ע או"ח סי' קפח סעיף ג:

נח ג מיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה ג , סמג שם , טור או"ח סימן קפז:

נט ד מיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה ד , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קפח סעיף ד:

ס ה מיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה ז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קפט סעיף א:

סא ו ז מיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה יב , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קפח סעיף ו:

סב ח מיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' קפח סעיף ז [ ובסי' תכד ]:

דף מט עמוד בעריכה

סג א מיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה יג , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' קפח סעיף ז ובסי' תכד:

סד ב ג מיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה יב , טור ושו"ע או"ח סי' קפח סעיף ו:

סה ד ה מיי' פ"יט מהל' פסולי המוקדשין הלכה ח:

סו ו ז מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה ב והלכה ד , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' קצב סעיף א:

דף נ עמוד אעריכה

סז א ב ג ד ה טור ושו"ע או"ח סי' קצב סעיף א:

(ה) [ מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה ד ]:

סח ו טור ושו"ע או"ח סי' קצג סעיף א:

סט ז מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה יד , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' קצד סעיף א:

ע ח מיי' פ"ט מהל' תפלה הלכה א ומיי' פ"יב מהל' תפלה הלכה ה , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' נז סעיף א [ ובסי' קלט סעיף ז ]:

עא ט מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה י , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' קצג סעיף א:

עב י מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה יב , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קצה סעיף א:

עג כ ל מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה יא , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קצג סעיף ד:

עד מ נ מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' קצג סעיף ה:

דף נ עמוד בעריכה

עה א מיי' פ"כו מהל' כלים הלכה יב:

עו ב מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה יב , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' קצה סעיף א:

עז ג ד ה ו מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה ט , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קס סעיף יב וטור ושו"ע או"ח סי' קעא סעיף א:

עח ז מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קעא סעיף ד:

עט ח מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה יב , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קעב סעיף א:

פ ט מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה יב , טור ושו"ע או"ח סי' קעב סעיף ב:

דף נא עמוד אעריכה

פא א מיי' פ"יא מהל' ברכות הלכה ז , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסח סעיף ב:

פב ב מיי' פ"ד מהל' ברכות הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' קסז סעיף ח:

פג ג טור ושו"ע או"ח סי' ד סעיף יא:

פד ד טור ושו"ע יו"ד סי' שנט סעיף ב:

פה ה ו מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה טו , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קפג סעיף א וסעיף ב וסעיף ג:

פו ז טור ושו"ע או"ח סי' קפג סעיף ד:

דף נא עמוד בעריכה

(א) (ב) [ מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה ז ]

פז א ב ג ד סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' קפג סעיף ד:

פח ה מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה טו , טור ושו"ע או"ח סי' קפג סעיף ו:

פט ו מיי' פ"ד מהל' ברכות הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קפג סעיף ט: