פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים קעב

סעיף אעריכה

שכח והכניס משקין לתוך פיו בלא ברכה בולען ואינו מברך עליהן ברכה ראשונה.

הגה: ויש אומרים דמברך עליהם וכן נראה עיקר (רשב"א בשם הראב"ד ורא"ש פרק ג' שאכלו וכן דברי הרמב"ם פרק ח' הלכות ברכות)

סעיף בעריכה

שכח והכניס אוכלין לתוך פיו בלא ברכה אם הוא דבר שאינו נמאס אם יפלטנו, יפלטנו ויברך עליו ואם הוא דבר שנמאס מסלקו לצד אחר ומברך.