שולחן ערוך אורח חיים קפח א


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז מגן אברהם באר היטב משנה ברורה ביאור הלכה כף החיים באר הגולה

שולחן ערוך

אחר שחתם בונה ירושלים יענה אמן אחר ברכת עצמו מפני שהיא סיום הברכות דאורייתא דהטוב והמטיב אינה דאורייתא:

מפרשים

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(א) מפני שהיא סיום וכו':    עיין לקמן בסימן רט"ו:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש